fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 144 Contemporary Landscape Architecture

Credits: 
4
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Samtidens landskapsarkitektur
Course code: 
61 144
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Person in charge
Rainer Stange
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår

Course content

Emnet definerer de viktigste estetiske retningene og begrepene innenfor landskapsarkitektur i dag. Emnet gir en grunnleggende innføring i landskapsarkitektur som praksis og teori, og vil videreutvikle studentenes evne til å begrepsliggjøre, og å lese og reflektere over landskapsarkitekturprosjekter. Prosjekter forstås både som estetisk utsagn og som del av en samfunnskontekst.

Studentene vil på den ene siden bli presentert for en rekke nasjonale og internasjonale eksempler på samtidige landskapspraksiser og -prosjekter, og på den andre, bli presenterte for grunnleggende begreper innenfor landskapsteori. Dette vil danne et grunnlag for å utvikle en kritisk grunnholdning, å kunne konseptualisere egne prosjekter og plassere dem i en nasjonal og internasjonal kontekst.

Learning outcome

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om landskapsarkitekturens teori og begreper
  • Kjennskap til sentrale, samtidige estetiske strømninger innen landskapsarkitekturen

Ferdigheter

  • Kunne formidle tanker om teori og prosjekter i tekst
  • Kunne bruke tekst som verktøy til å strukturere ideer og å utvikle egen teoriforståelse
  • Kunne bruke tegninger i analyse av referanseprosjekter
  • Kunne beskrive landskapsprosjekter og reflektere over dem

Generell kompetanse 

  • Evne til å analysere og kritisk reflektere over aktuelle retninger og prosjekter
  • Evne til å redegjøre for ulike landskapsarkitektoniske inngrep i en spesifikk kontekst
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid, befaringer og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Fysisk oppmøte.

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: