fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 162 Ecology for Landscape Architecture - Dynamics and change in ecological societies and systems

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Økologi for landskapsarkitektur – dynamikk og endring i økologiske samfunn og system
Credits: 
4
Course code: 
61 162
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Required prerequisite knowledge

Bestått alle emner i 1. og 2. semester. Bestått studiodelen av 3. og 4. semester. Gjennomført (dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner 3, 4 og hele 5. semester.

Course content

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale økologiske konsepter relatert til dynamikk og endring i økologiske samfunn og system. I innføringen legges det vekt på å skille mellom iboende, naturlig dynamikk og endring versus den dynamikk og endring som skyldes eksterne drivere. Sammenhengen mellom økologiske samfunn og deres dynamikk og endring på romlige og temporære skalaer gjennomgås.

Learning outcome

Kunnskap:

  • Kjennskap til økologiske samfunn og system som dynamiske enheter i tid og rom
  • Kjennskap til hvordan økologiske samfunn og system kan endres og innta ulike stadier
  • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter som forklarer dynamikk og endring i økologiske samfunn og system

 

Ferdigheter:

  • Kunne integrere økologiske konsepter i beskrivelsen av hvordan økologiske samfunn og system er dynamiske og kan endres over tid
  • Kunne gjengi eksempler på naturlig og menneskeskapt dynamikk og endring i nordlige økologiske samfunn og system

 

Kompetanse:

  • Kunne anvende økologiske konsepter relatert til dynamikk og endring i økologiske samfunn i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
  • Kunne relatere dynamikk og endring i økologiske samfunn og system til vår tids store utfordringer med klimaendringer og tap av arter
  • Kunne sette enkeltinngrep og arealbruk i sammenheng med vår tids store utfordringer
  • Kunne inspireres av økologiske konsepter og økologisk forståelse i utviklingen av landskapsarkitekturen 

 

Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

 

Curriculum

Lenke til leganto

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: