fbpx 70 132 GK3 Designhistorie | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 132

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK3 Designhistorie
Course code: 
70 132
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2017 Autumn
Assessment semester: 
2017 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Steinar Killi
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Emnet Design, Samtid og historie gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Learning outcome

Et hovedmål for emnet er å vekke og å øve studentenes blikk på omgivelsene – skjerpe deres bevissthet i forhold til hvilken betydning tingenes utforming har. Som fremtidige produsenter av bilder, rom, gjenstander, visuelle uttrykk og sosiale situasjoner, er det viktig at de utvikler et bevisst forhold til hva de setter ut i virkeligheten, ikke minst med tanke på at vi lever i en visuelt overstimulert og oppjaget konsumkultur, noe som gir grunn til å problematisere den stadig økende fremstilling av materielle og visuelle produkter. Læringsmål Studentene skal lære: • ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst. • På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser. • kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Working and learning activities

Emnet formidles: • Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen) • I tillegg er det satt av tid til selvstudie. • Til emnet hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til estetiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. • Emnet avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken. Arbeidskrav: Det kreves av studentene at de: • Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende • Leser angitt pensum som forberedelse forut for forelesningene • Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment: