fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV1

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Vernehistorie og verneteori
Course code: 
MARV1
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Modulen introduserer og drøfter viktige problemstillinger innenfor fagfeltet, med vekt på bygningsvernets historie og ideologier. Sentrale begreper innenfor bygningsvernet vil bli drøftet og belyst, eksempelvis: bevaring og konservering, restaurering, rehabilitering, transformasjon, autentisitet, integritet, arkitektur, byggeskikk, m.m. Under seminar 2 blir vernehistorien supplert med verneteorier fra ulike faglige tradisjoner og historiske perioder, med særlig vekt på å belyse de viktigste teoretiske vendingene og prinsipielle begrepene i feltet. Stoffet fra denne modulen vil være sentralt for resten av studiet, hvor temaene videreføres, drøftes og utdypes.

I tillegg til en innføring i faghistorien byr modulen på en første innføring i akademisk håndverk, det vil si en introduksjon til måter å tenke, lese og skrive på. Dette vil også være nyttig for resten av studieløpet, og det kommer utdypende varianter av dette utover programmet.

Learning outcome

Modulen vil gi studenten oversikt over vernets historie og en grunnleggende kjennskap til fagets begrepsapparat i form av teorier og prinsipper. Den skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturvern, samt en bedre forståelse av arbeidsmåter, studieteknikk og faglige metoder.

Working and learning activities

Modulen består av to seminarer og en avsluttende muntlig gjennomgang. Seminarene består av forelesninger og diskusjoner. Under gjennomgangen presenterer studenten sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:

  • Introduksjon til AHO. Vernehistorie, -ideologier, -strategier og internasjonale chartre.
  • Sentrale begreper som byggeskikk og arkitektur m.m. belyses.

Seminar II:       

  • Verneteori og innføring i akademisk håndverk.

Muntlig:           

  • Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgave.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Oral presentationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Oral presentation
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: