fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MARV5

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Moderne arkitekturstrategier
Course code: 
MARV5
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Mathilde Sprovin
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Course content

Modulen består av et sammenhengende tema fordelt på to seminarer: I Seminar I kommer det en rekke eksterne bidragsytere for å snakke om nylig utførte eller pågående plan- og arkitekturprosjekter der vern har en sentral rolle. Fokus ligger på hvordan vern kan håndteres gjennom ulike arkitektoniske strategier, både på overordnet nivå gjennom planer og helt ned til detaljnivå i prosjektering. Dette temaet belyses gjennom ulike faglige perspektiv, fra arkitekter, eiendomsutviklere og kulturminneforvaltere. Det er også lagt inn en ekskursjon i Oslo der vi skal befare relevante eksempler.

Seminar II Intensiverer fokuset på arkitektonisk praksis i møte med vern, samt kulturminneforvaltningens møte med arkitektonisk praksis. Det vies særlig plass til vern i møte med bestemte sektorinteresser, som idrettsanlegg, sosial boligbygging og kulturarenaer.

Learning outcome

Studentene skal bli bedre kjent med viktige arkitektur- og planstrategier som retter seg inn mot vern, og hvordan slike strategier håndteres i praksis av norsk kulturminneforvaltning. Modulen setter også søkelys på aktuelle teorier om strategiske valg og faglige diskusjoner knyttet til kontroversielle eksempler og løsninger. Et særlig anliggende er å skjønne dynamikken mellom ulike aktører i bestemte prosjekter, fra arkitekt og oppdragsgiver til offentlig forvaltning og allmenne interessenter. Gjennom befaringer vil studentene få et konkret møte med nylige avsluttede og pågående kulturminneprosjekter, presentert av ulike aktører ute i feltet. Studentene skal dessuten få prøve ut et annet skriveformat i eksamensoppgaven, nærmere bestemt faglige artikler rettet mot publikasjon i norsk presse. Dette vil kunne gi en annen forståelse av fagstoffet og måten det kan formidles på.

Working and learning activities

Modulen består av seminarer, ekskursjoner, skrivetrening og litteraturstudier.

Seminar I:        

  • Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner.

Seminar II:       

  • Forelesninger, skrivetrening og diskusjoner.
Curriculum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: