fbpx MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MARV6

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Vern, byutvikling og transformasjon
Course code: 
MARV6
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2024 Spring
Assessment semester: 
2024 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Mathilde Sprovin
Course content

Modulen gir et overblikk over ulike ståsteder, aktører, roller, verdisett, tilnærminger, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i en norsk kontekst – i urbane landskap, bygningsmiljøer, lokal historie, bruk og aktivitet. Deler av modulen er felles med urbanisme, da noe av hensikten er å veksle mellom et verneperspektiv og et utviklingsperspektiv. Vi går i dybden på hvordan vern og utvikling samkjøres enten det fører til fellesskap, brytninger eller parallelle løp, og bringer inn aktuelle case og pågående debatter. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

 

Modulen har også et særlig fokus på hvordan spenningen mellom vern og transformasjon kommer til syne i norske småbyer og tettsteder, der problemstillingene og ressurssituasjonen gjerne skiller seg litt fra de større norske byene, spesielt med tanke på hvordan kommersielle hensyn veies opp mot hensynet til kulturminner i den lokale stedsforvaltningen. I løpet av de tre seminarene vil det også forekomme korte økter med akademisk skriving, med siktemål om å foregripe arbeidet med å komme i gang med selve masteroppgaven høsten 2024. Deler av modulen er felles med videreutdanningsmaster i urbanisme.

Learning outcome

Studentene skal bli bedre kjent med tidstypiske trender og strategier i spenningsrommet mellom vern av transformasjon, i Norge så vel som internasjonalt. Modulen setter søkelys på tverrfaglighet, med henblikk på hvordan ulike aktører opptrer strategisk i planer, prosjekter og prosesser som angår den overordnede tematikken i modulen. Den gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, med fokus på bygningsmiljøer, minner, gjenbruk og aktivitet. Et viktig aspekt blir å forstå krefter og motkrefter i større samfunnsprosjekt der vern og transformasjon inngår som sentrale premiss i utviklingen. Studentene skal få innblikk i aktuell teorilitteratur og bli introdusert for sentrale begrep, som de forventes å anvende analytisk og kritisk i skriftlig arbeid.

Working and learning activities

Modulen består av tre seminarer og litteraturstudier.

 

Seminar I:         Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner. Felles med urbanisme.

Seminar II:        Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.

Seminar III:       Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.

Curriculum

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

Litteraturliste i Leganto

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: