fbpx GK2 Design og samtid | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK2 Design og samtid

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Design og samtid
Course code: 
70 123
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Emnet Design, Samtid og historie gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er, og har vært blir grundig drøftet.
Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Learning outcome

Studentene skal lære:
• ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
• På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
• kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Working and learning activities

Emnet formidles:
• Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen)
• I tillegg er det satt av tid til selvstudie.
• Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til eststiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning.
• Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken.

Det kreves av studentene at de:
• Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende
• At de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester
• Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / failStudentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undervisning
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Studentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undervisning
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått