fbpx 70 123 GK2 Designhistorie 1 - Eldre tid | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 123 G2 Design history

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Designhistorie 1 - Eldre tid
Course code: 
70 123
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2022 Spring
Assessment semester: 
2022 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Required prerequisite knowledge

Gjennomført GK1, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Course content

Kurset gir bred kunnskap om design- og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er og har vært, blir grundig drøftet. Emnet introduseres med en innføring i temaer innen kunst- og formgivningshistorien fra oldtiden frem til og med romantikken. Deretter flyttes fokus over til en gjennomgang av sentrale designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder, fra Arts and Crafts-bevegelsen og fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980- og 1990-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet avsluttes med en samtidshistorisk gjennomgang av designhistorisk utvikling fra tusenårsskiftet og frem til dags dato med fokus på media- og informasjonsrevolusjonen. Emnet vil gå grundig inn på temaer som rettferdig handel og bærekraftig design. Kurset tar ikke mål av seg til å være uttømmende, men det vil sette fokus på et sammensatt sett av estetiske, filosofiske, politiske motivasjoner som har formet design og kunst fra industrialismen til dag.

Learning outcome

KUNNSKAPER

Etter endt kurs skal studentene skal ha:

 • Kunnskap om designhistoriens ulike epoker.
 • Oversikt over sentrale designere og viktige ikoniske objekter fra kunstens og designens historie.
 • Bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.

FERDIGHETER
Studentene skal lære å:

 • Analysere og redegjøre for stiler og epoker skiftelig og muntlig.
 • kunne sette samtidens designuttrykk inn i et historisk perspektiv
 • Se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i perspektiv  
 • På en selvstendig måte reise interessante problemstillinger på bakgrunn av designteoretiske eller estetiske temaer.
 • Formulere dekkende visuelle responser på teoretiske eller historiske problemstillinger.
 • Redegjøre for og drøfte teoretiske tekster. 

GENERELL KOMPETANSE

 • Et hovedmål for emnet er å utvikle studentens forståelse for omgivelsene; skjerpe deres blikk hvilken betydning omgivelser og tings utforming har. Som fremtidige produsenter av bilder, rom, gjenstander, visuelle uttrykk og sosiale situasjoner, er det viktig at studenten utvikler et bevisst forhold til hva de setter ut i virkeligheten, ikke minst med tanke på at vi lever i en visuelt overstimulert og oppjaget konsumkultur, noe som gir grunn til å problematisere den stadig økende fremstilling av materielle og visuelle produkter. 

 

Working and learning activities

Kurset Designhistorie 1 er formidlet:  

 • Forelesning fra 9-11 hver mandag formiddag
 • Studentene skal også studere på egenhånd.
 • Egenstudier og tekstlesing er en viktig del av kurset. Kurset inkluderer en pensumsliste.    
 • Det vil bli gitt noen oppgaver som skal leveres i løpet av kurset*
 • Ved slutten av semesteret skal studentene levere inn et par oppgaver og et essay*

Krav til innleverte oppgaven kan endres ved kursets begynnelse.

Våren 2022: Kurset holdes sammen med studenter fra KHIO og lærer er Mona Pahle Bjerke. Forelesninger ut januar vil være digitale og antagelig en del videre i semesteret også. Hvis vi kan møtes fysisk, vil forelesningene kjøres i auditoriet på KHIO.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: Det kreves av studentene at de er tilstede i undervisningen, er aktivt deltakende eller lyttende, at de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester og leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: