fbpx 80 112 GK1 Examen philosophicum | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

80 112

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK1 Examen philosophicum
Credits: 
10
Course code: 
80 112
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2022 Autumn
Assessment semester: 
2022 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Inga Bostad
Required prerequisite knowledge

Opptakskravet til examen philosophicum (ex.phil.) er generell studiekompetanse. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har en egen opptaksprøve, hvor generell studiekompetanse er forutsatt.

Course content

Ex.phil er et obligatorisk innføringskurs i filosofi som skal forberede deg som student på en akademisk kultur og arbeidsform og på vitenskapelige tenke-, og skrivemåter. Kurset skal gi filosofiske perspektiver på grunnleggende spørsmål innenfor vitenskap, etikk og samfunn.Ex.phil. skal bidra til at du både forstår og får evne til å se hvilket akademisk fellesskap du nå er en del av. I tillegg vil du på faglig bakgrunn kunne øve deg på å tenke kritisk og selvstendig rundt faget du er en del av, og din egen rolle som student.

Ex.phil.-studiet er knyttet opp til hovedmålsettingen med undervisningen i førsteklasse, nemlig en oppøving av evnen til helhetlig og kompleks oppgaveløsning, og et omfattende sett av metoder og verktøy for idé- og prosjektutvikling. Dette skal legge grunnlaget for videre studier.

Ex.phil. gir en historisk og systematisk innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, og i utvalgte vitenskapsteoretiske, etiske og estetiske temaer og problemstillinger. Du vil som student bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i den vestlige kulturen frem til vår egen tid. Emnet tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, kjønn og teknologi fra både en historisk og systematisk synsvinkel.

Det blir lagt vekt på å vise hvordan den filosofiske tenkingen består av en systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål uten endelige svar. Filosofien kan betraktes som en vedvarende diskusjon der det ikke er svarene, men spørsmål og argumentasjon som er det avgjørende. Du skal som student bli i stand til å reflektere over de historiske og begrepsmessige forutsetningene for dominerende tenkemåter i den vestlige kulturen. Slik sett ivaretar ex.phil.-kurset ikke bare viktige sider ved studenters utdanning, men også din danning som framtidig profesjonsutøver

Learning outcome

Læringsutbyttet består av kunnskap og forståelse, ferdigheter og kompetanse som forventes på ex-phil.-nivå i Norge.

Kunnskap/forståelse:

  •  Kjennskap til grunnleggende begreper og problemstillinger i filosofi og kunnskapsteori, samt forståelse av sentrale filosofiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem.
  •  Kjennskap til hovedlinjene i vitenskapshistorien fra antikken og fram til moderniteten, og til de viktigste retningene i det 20. århundres vitskapsteori.
  •  Kjennskap til viktige begreper og problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, kjønnsteori og estetikk, samt innsikt i noen grunnleggende begreper i språk- og argumentasjonsteori.

Ferdigheter:

  • Du skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og estetikk.
  • Du skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og reflektere over filosofiske og kulturelle forutsetninger for eget fag.
  • Du skal kunne vise grunnleggende ferdigheter når det gjelder akademisk skriving, med vekt på struktur, klarhet, selvstendighet og kritisk kildebruk.

Kompetanse:

  • Du skal ha tilstrekkelig faglig bakgrunn til å ta i bruk filosofiske begreper analytisk og kritisk innen eget fag.
  • Du skal kunne forholde deg til faglige og teoretiske temaer på en kritisk, selvstendig og systematisk måte.
Working and learning activities

 

Forelesninger 10.00-12.00

Undervisningen blir gitt i form av ukentlige forelesninger på mandager mellom kl 10.00-12.00 i skolens auditorium A2, og første forelesning er mandag 29. august.  Forelesningspresentasjonene blir lagt ut på Moodle. Alt relevant stoff for deg som ex.philstudent finner du i Moodle. 

Kollokviegrupper

Klassen deles inn i kollokviegrupper på tvers av programmene med 7-8 studenter i hver gruppe. Kollokviegruppene oppfordes til å møtes sammen og diskutere oppgaver og pensum. Alle gruppene skal presentere noe de har forberedt på en forelesning i løpet av semesteret. 

Seminargrupper 13.00-15.00 fra 3. oktober

Klassen deles inn i fire grupper som jobber sammen med oppgaver og har presentasjoner av disse i seminarene kl 13.00 – 15.00. Diskusjonsforumene vil bli ledet av hver sin seminarleder. Det vil være seks slike seminarsamlinger og den første er 3. oktober. Seminarene skal både ruste deg til den individuelle oppgaven/essayet som du skal skrive i løpet av semesteret, og de skal forberede deg til eksamen.

 

 

Curriculum

Klikk her for pensumliste i Leganto.

 

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet EssayRequiredIndividual assignment / essay. Must be written in order to be eligible for examination.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required: Essay
Presence required:Required
Comment:Individual assignment / essay. Must be written in order to be eligible for examination.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F3 dagers hjemmeeksamen i WISEflow.
Essay må være godkjent før man får fremstille seg til eksamen.

Eksamensbesvarelsen leveres i Wiseflow. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av besvarelse. Se informasjon om Wiseflow på nettsiden.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se nettsiden for mer informasjon.
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:3 dagers hjemmeeksamen i WISEflow.
Essay må være godkjent før man får fremstille seg til eksamen.

Eksamensbesvarelsen leveres i Wiseflow. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av besvarelse. Se informasjon om Wiseflow på nettsiden.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se nettsiden for mer informasjon.
Workload activityComment
Attendance Attendance and participation in lectures is expected.
Group work
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: Attendance and participation in lectures is expected.
Workload activity:Group work
Comment: