fbpx 80 112 GK1 Examen philosophicum | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

80 112

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK1 Examen philosophicum
Credits: 
10
Course code: 
80 112
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Inga Bostad
Required prerequisite knowledge

There is no admission requirements for the philosophy course. The Oslo School of Architecture and Design (AHO) has a separate entrance exam, where general admission is presupposed.

Course content

Ex.phil er et obligatorisk innføringskurs i filosofi som skal forberede deg som student på en akademisk kultur og arbeidsform og på vitenskapelige tenke-, og skrivemåter. Kurset skal gi filosofiske perspektiver på grunnleggende spørsmål innenfor vitenskap, etikk og samfunn.Ex.phil. skal bidra til at du både forstår og får evne til å se hvilket akademisk fellesskap du nå er en del av. I tillegg vil du på faglig bakgrunn kunne øve deg på å tenke kritisk og selvstendig rundt faget du er en del av, og din egen rolle som student.

Ex.phil.-studiet er knyttet opp til hovedmålsettingen med undervisningen i førsteklasse, nemlig en oppøving av evnen til helhetlig og kompleks oppgaveløsning, og et omfattende sett av metoder og verktøy for idé- og prosjektutvikling. Dette skal legge grunnlaget for videre studier.

Ex.phil. gir en historisk og systematisk innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, og i utvalgte vitenskapsteoretiske, etiske og estetiske temaer og problemstillinger. Du vil som student bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i den vestlige kulturen frem til vår egen tid. Emnet tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, kjønn og teknologi fra både en historisk og systematisk synsvinkel.

Det blir lagt vekt på å vise hvordan den filosofiske tenkingen består av en systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål uten endelige svar. Filosofien kan betraktes som en vedvarende diskusjon der det ikke er svarene, men spørsmål og argumentasjon som er det avgjørende. Du skal som student bli i stand til å reflektere over de historiske og begrepsmessige forutsetningene for dominerende tenkemåter i den vestlige kulturen. Slik sett ivaretar ex.phil.-kurset ikke bare viktige sider ved studenters utdanning, men også din danning som framtidig profesjonsutøver

Learning outcome

The outcome of the course consist of knowledge and understanding, skills and competence expected of of students at the ex.phil.-level in Norway. Knowledge / understanding: • Knowledge of key concepts and topics in philosophy, including an understanding of key philosophical positions, the differences between them and the objections against them. • Knowledge of the history of philosophy from antiquity through to modernity, i.e. the main trends in the history of science and key thinkers in the history of philosophy up until today. • Knowledge of the main directions in the 20th century theory of science. • Knowledge of key concepts and principles of ethics (moral philosophy), as well as understanding of different ethical positions, the differences between them and the objections against them. • Knowledge of key concepts, issues and positions in aesthetics, as it is understood in the philosophical tradition as "sensuous cognition", as "philosophy of beauty and taste" and as a reflection on the concepts, institutions and practices of art. Skills: • Students learn to render and execute simple discussions of key issues in philosophy and history of science, epistemology, ethics and aesthetics. • In this way, students develops their ability to read academic texts, so that they are able to perform simple analyzes of argumentation in academic texts. • Students acquire basic skills in academic writing, including how to formulate simple arguments and how an academic text is made up of arguments that take part in a larger reasoning. Expertise: • Through the ex.phil. course, students learn to identify and discuss philosophically relevant issues within their own subject (architecture and design) and other subjects. • Students will also be given a general and basic competence in dealing with academic and theoretical issues in an independent and systematic way.

Working and learning activities

Forelesninger 09.00-12.00

Undervisningen blir gitt i form av ukentlige forelesninger som i all hovedsak foregå digitalt på mandager mellom kl 09.00-12.00, og første forelesning er mandag 30. august. Det kan tenkes at det blir noen fysiske forelesninger i et lokale utenfor AHO i løpet av semesteret. Forelesningene blir lagt ut på Moodle. Ex.phil starter for øvrig semesteret med en dagstur for alle søndag 29. august i Nordmarka.

Seminargrupper 13.00-15.00

I tillegg vil klassen deles inn i fire grupper som jobber sammen med oppgaver og har presentasjoner av disse etter lunsj mellom kl 13.00 – 15.00. Diskusjonsforumene vil bli ledet av hver sin seminarleder. Det vil være åtte slike seminarsamlinger og den første er 4. oktober. Oppgavene skal både ruste deg til den individuelle oppgaven som du skal skrive i løpet av semesteret, og de skal forberede deg til eksamen. 

 

Curriculum

Se Leganto.

 

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet EssayNot requiredIndividual assignment / essay. Must be written in order to be eligible for examination.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required: Essay
Presence required:Not required
Comment:Individual assignment / essay. Must be written in order to be eligible for examination.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance Attendance and participation in lectures is expected.
Group work
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: Attendance and participation in lectures is expected.
Workload activity:Group work
Comment: