fbpx 40 130 GK3 Byboligen | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

40 130 Urban residence

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK3 Byboligen
Course code: 
40 130
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Autumn
Assessment semester: 
2020 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Espen Surnevik
Hans-Kristian Hagen
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av GK1 og GK2. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK1 og GK2.

Course content

Andre året, i Arkitekturprogrammet, bygger videre på forkunnskapene gitt i førsteårets; Introduksjon til Arkitektur, og skal forberede for tredjeårets; By og Arkitektur. Læringsmålene i andre året er å oppøve evne til integrasjon av hovedelementer i arkitekturprosjektering av komplekse byggverk. Gjennom oppgaven må studentene utvikle et prosjekt for offentligheten, men samtidig en bolig hvor man selv kan bo. Prosjekteringen strekker seg gjennom hele semestret, og tilstreber en lineær utvikling fra oppgavestilling og frem til komplett besvarelse. Det blir lagt særlig vekt på utvikling av egen arkitektonisk idé, og dens forhold til rom, konstruksjoner, materialer og teknikk.

GK3-oppgavene omhandler utvikling av bybolig-typologer der sosiale hensyn, byplankontekst, historisk kontekst, byggeteknikk og økonomi er elementer som samvirker i utviklingen av semesterbesvarelsene. Gjennom kurset skal studentene undervises i bygnings fysisk prosjektering og detaljering av byggverk. Kurset diskuterer kulturell/sosial kvalitet, så vel som fysisk kvalitet, holdbarhet og bærekraft, i morgendagens boligarkitektur.  

Learning outcome

 

Kunnskap

∙ Kunnskap om Boligtypologier (boligplaner, bygningsorganisering, sirkulasjon - konsepter)

∙ Kunnskap om Tomteanalyser (bebyggelsesstruktur, historisk kontekst, arkitektonisk kontekst - etc.)

∙ Kunnskap om Konstruksjoner (prinsipper for konstruksjoner i boligarkitektur)

∙ Kunnskap om Klimaskall (bygningsfysikk, dagslys, energi, bærekraft)

∙ Kunnskap om Materialer (arkitektoniske roller, konstruktiv rolle, egenskaper/holdbarhet og bærekraft)

 

Ferdigheter

∙ Ferdigheter i Projeksjonstegning (videreutvikle nødvendig evne til å projisere korrekte plan, snitt og fasader)

∙ Ferdigheter i Framstillingsteknikker (videreutvikle manuelle og digitale illustrasjonsevner)

∙ Ferdigheter i Modellbygging (videreutvikle evne til modellbygging, i ulik målestokk, og av komplekse bygninger)

∙ Ferdigheter i Prosjektering (videreutvikle evne til å sammenstille informasjon fra oppgave til ferdig prosjekt)

∙ Ferdigheter i Kuratering (videreutvikle evne til å velge ut/evaluere eget prosjektmateriale til presentasjon)

∙ Ferdigheter i Argumentasjon (videreutvikle evne til å begrunne løsninger og berettigelse av eget prosjekt)

 

Generell kompetanse

∙ Ferdighet til å føre en kompleks tildelt boligoppgave frem til et ferdig studentprosjekt. Dette på et nivå som kan sammenlignes med et komplett konkurranseutkast, eller et forprosjekt (uten kostnadskalkyle) i arkitektprofesjonen utenfor skolen.

 

Working and learning activities

Andre året arbeider med et hovedprosjekt som strekker seg gjennom hvert av de to semestrene. Det legges til grunn at studentene benytter tilgengelige deler av arbeidsuken på tegnesalen, viet utvikling av sitt prosjekt. Høstsemesteret (GK3) arbeider studentene individuelt. Vårsemesteret (GK4) samarbeider studentene i par.

I veiledningsituasjoner legges det også opp til oppøving av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som diskusjonsparter for hverandre. Mellomgjennomgang avholdes i mindre eller større grupper gjennom semesteret. I slutten av semesteret avholdes «sluttgjennomgang». Her legger studentene frem sitt prosjekt, og får en dyptgående muntlig felles tilbakemelding fra lærer-teamet på kursene.

I GK3 avholdes det ordinært studietur tidlig på høsten, fortrinnsvis til Paris, men den ekskursjonen utgår høst 2020 grunnet koronasituasjonen. Paris turen flyttes til vår 2021 og tema vil være konstruksjonenes historie, samt relevante boligprosjekter med hovedvekt på Baron Hausmann`s Paris og dens byboligkvartaler. I GK3 inngår praktisk murworkshop, mens det i GK4 avholdes praktisk stålworkshop.

Det forventes tilstedeværelse og aktivt engasjement i veiledning, gjennomganger og faglige arrangementer. Kurset benytter den digitale læringsplattformen Moodle til intern kommunikasjon av semesterets innhold og planer.

Curriculum

Kurset har ikke et obligatorisk pensum.

Anbefalt litteratur er:

Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. Andrea Deplazes. Birkhauser Verlag AG, 2013.

Planning Architecture: Dimensions and Typologies. Bert Bielefeld. Birkhauser Verlag AG, 2016.

Modern Construction Handbook. Fifth Edition. Andrew Watts. Birkhauser. 2018.

Floor Plan Manual. Housing. Oliver Heckmann. Birkhauser, 2017.

Le Corbusier: Houses. Tadao Ando. Toto, 2001.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
AttendanceAttendance and presence in the studio beyond mandatory requirements is expected.
ExcursionParticipation on excursion is expected. Students who do not have the opportunity to participate will be assigned a task that will help to compensate for the academic benefit of the excursion.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:Attendance and presence in the studio beyond mandatory requirements is expected.
Workload activity:Excursion
Comment:Participation on excursion is expected. Students who do not have the opportunity to participate will be assigned a task that will help to compensate for the academic benefit of the excursion.