fbpx GK6 By og Arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK6 By og Arkitektur

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 By og Arkitektur
Course code: 
60 160
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Kreves bestått GK5.

Course content

6.semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. Prosjekt vil ses i sammenheng med den enkelte students portefolie, som samlet utgjør bedømmelsesgrunnlaget for kurset.
Parallelt med semesteroppgaven løper to tematiske moduler: Profesjonskunnskap og Klimaskallet.

Modulen profesjonskunnskap beskriver den utøvende arkitektens rolle i samfunnet og i typiske oppdragssituasjoner og gjennomgår offentlig- og privatrettslige rammebetingelser for utøvelse av faget. Klimaskallet gjennomgår prinsipper for samspillet mellom utformingen av klimaskallet og urbane og arkitektoniske strategier og gir en oversikt over viktige bygningsfysiske prosesser.

Learning outcome

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og vise ferdigheter i:
1. Å arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program.
2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst.
3. Å generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov.
4. Å presentere egne arbeider i en portofolio, der egne styrker og kvalifikasjoner kommer klart frem.

Working and learning activities

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et designprosjekt.

Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang.

Studentene vil ved starten av semestret levere portfolio med de hittil utførte prosjektene, og de vil motta tilbakemelding på struktur og presentasjon. Portfolien leveres igjen ved slutten av semesteret og utgjør en del av bedømmelsesgrunnlaget for kurset.

Curriculum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tematisk relevante tekster vil tildeles gjennom semesteret i forbindelse med de ulike oppgavene. 

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot requiredInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
ExcursionsDet gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Erfaringene fra turen skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til urbanisme og storskala arkitekturprosjekter.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene.
Mandatory coursework:Excursions
Presence required:
Comment:Det gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Erfaringene fra turen skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til urbanisme og storskala arkitekturprosjekter.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-FKurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.
IndividualA-FInnlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Kurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.
Form of assessment:
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.