fbpx 60 160 GK6 By og Arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

60 160 GK6 By og Arkitektur

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 By og Arkitektur
Course code: 
60 160
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2018 Spring
Assessment semester: 
2018 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Gro Bonesmo
Required prerequisite knowledge

Kreves bestått GK5.

Course content

6.semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette vil reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og samt evne til kritisk fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. 

Learning outcome

Etter endt kurs har studentene opparbeidet kunnskap om, og skal vise ferdigheter i: 1. Å arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt (kontekst) og delvis gitt program som formuleres individuelt innenfor en overordnet problemstilling / arkitekturdiskusjon. 2. Å utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst. 3. Å generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse og ofte motsetningsfylte urbane og arkitektoniske behov. 

Working and learning activities

Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil arbeide med å utvikle en egen innfallsvinkel til oppgaven gjennom analyse og tematiske/komparative studier. Basert på dette, vil studentene individuelt utarbeide et designprosjekt. Det vil gjennomføres delgjennomganger, individuell prosjektveiledning og workshops i tillegg til avsluttende gjennomgang. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-FStudentene evalueres etter oppmøte og aktiv deltagelse på salen, og innleveringer i alle faser av prosjektet. Kvalitet på endelig prosjekt som presenteres på sluttgjennomgangen vektlegges tyngst.
Følgene kriterier vurderes;
- Innsats
- Selvevaluering
- Utvikling / syntese av konsept
- Design
- Verbal kommunikasjon
- Grafisk presentasjon
- Applikasjon av teknologi
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Studentene evalueres etter oppmøte og aktiv deltagelse på salen, og innleveringer i alle faser av prosjektet. Kvalitet på endelig prosjekt som presenteres på sluttgjennomgangen vektlegges tyngst.
Følgene kriterier vurderes;
- Innsats
- Selvevaluering
- Utvikling / syntese av konsept
- Design
- Verbal kommunikasjon
- Grafisk presentasjon
- Applikasjon av teknologi