fbpx GK6 By og arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK6 By og arkitektur

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 By og arkitektur
Course code: 
60 160
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

6. semester utgjør overgangen til masterstudiet, som i større grad enn grunnundervisningen preges av individuelle valg og faglig spesialisering. Dette skal reflekteres både i oppgavestilling og undervisningsform på GK6. Studioet inneholder aspekter fra de øvrige semestrene i grunnundervisningen, og er ment å samle og videreutvikle allerede tilegnet fagkunnskap. I tillegg skal studioet styrke studentenes teoretiske kompetanse og evne til fagdiskusjon som del av et individuelt prosjektforløp. Studioet reflekterer kompleksiteten i arkitektfaget sett som praksisform, hvor en gitt oppgave kan være preget av ulike faglige innfallsvinkler og ha mange mulige formsvar. Oppgaven som stilles vektlegger undersøkelse og avveining av til dels motsetningsfylte faktorer i en kompleks bykontekst, hvor møtet mellom program, struktur og morfologi skal formuleres i et større arkitekturprosjekt. Prosjekt vil ses i sammenheng med den enkelte students portefolie, som samlet utgjør bedømmelsesgrunnlaget for kurset.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
kunne arbeide selvstendig med et designprosjekt i urban kontekst, basert på enn gitt tomt og delvis gitt program.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
presentere egne arbeider i en portofolio, der egne styrker og kvalifikasjoner kommer klart frem.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
utvikle en reflektert og kritisk holdning til plankrav, program og arkitektonisk/urban kontekst.
generere romlige konsepter og kunne ta avgjørelser basert på komplekse urbane og arkitektoniske behov.

Working and learning activities

Undervisningens form og innhold
Studiet vil være basert på prosjekteringsprosesser knyttet til et delvis gitt program og kontekst. Studentene vil individuelt arbeide med systematisk å bygge opp en forståelse av problemstillinger gjennom tematiske studier og kunnskapsoppbygning. Studentene vil individuelt utarbeide et designprosjekt.
Det vil gjennomføres workshop, individuell prosjektveiledning og delgjennomganger. En avsluttende presentasjon av prosjektet sammen med en avsluttende utstilling (AHO WORKS) inngår i sensureringen. Skriftlig oppgave samt loggbok skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Klassen deles inn i grupper med en hovedansvarlig lærer for hver gruppe for den individuelle veiledningen.
Studentene vil ved starten av semestret levere portfolio med de hittil utførte prosjektene, de vil motta tilbakemelding på struktur og presentasjon. Portfolien leveres igjen ved slutten av semesteret og utgjør en del av bedømmelsesgrunnlaget for kurset. Kurset avsluttes med en felles utstilling som del av AHO-works.
Detaljert kursopplegg legges ut på Moodle ved kursoppstart.

Eksamen og vurderingsformer
Bedømmelsen av dette semesteret vil være basert på to hovedkriterier:
1. Den enkeltes løsning av prosjektoppgaven skal demonstrere studentens ferdigheter i å utvikle gode arkitektoniske konsepter og integrere et kompleks av behov inn i ett prosjekt.
2. Den enkeltes produksjon av portfolio for hele grunnundervisningen, der skal bekrefte at studenten har nådd et kompetansenivå som gjør dem i stand til å ha utbytte av videre studier på masternivå.
Bedømmelsene av prosjektoppgave vil bli gjennomført ved individuelle presentasjoner, der lærere og eksterne kritikere er involvert. Endelig sensur skjer i forbindelse med utstillingen, og studentene må bestå både prosjekteringsoppgave og portfolioproduksjon for å få godkjent semesteret.
Oppmøte og presentasjon er obligatorisk. Innlevering av oppgaver samt portfolio inom utsatt inleveringsfrist er obligatorisk. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger. Gjennomføring av utstillingen vil også være en del av grunnlaget for den endelige karaktersettingen.

Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-A-FSe Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:Se Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Workload activityComment
Individual problem solvingalle hel og delgjennomganger er obligatoriske
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:alle hel og delgjennomganger er obligatoriske