fbpx GK2 Introduksjon til Design | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK2 Introduksjon til Design

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Introduksjon til Design
Course code: 
70 120
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Gjennomført Grunnkurs Design - Del 1

Course content

Kurset bygger videre på høstens ”Introduksjon til design”. Kursets hovedfokus ligger på inkluderende designprosesser samt utøving av grunnleggende teknikker og metoder for produktutvikling. Kurset bygger videre på de verktøy og metoder som ble presentert og øvet første del av kurset. Samtidig gis studentene en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til de ulike retningene; interaksjonsdesign, servicedesign og systemorientert design. Kurset inneholder en integrert tegnemodul der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design. Studentene bygger videre på visuell kommunikasjon gjennom utarbeiding av egen Portfolio. Det legges vekt på formgivning og estetisk utforsking, og kurset inneholder en modul i 3D formanalyse og komposisjon. Studenten får også erfaring med 3D dataprogrammer i en egen modul. Gjennom et lengre designprosjekt skal studenten få erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig produkt som presenteres.

Learning outcome

Kunnskaper
• Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
• Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk

Ferdigheter
• Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
• Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
• Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
• Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
• Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
• Ferdigheter innen visuell og muntlig kommunikasjon.
• Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare (SolidWorks)
• Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt
• Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
• GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i design prosessen innen industridesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på relevant og selvstendig måte videre i studiet.

Working and learning activities

Forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst og kontakt med eksterne aktører er sentralt

Kurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Det forventes også en stor grad av egeninnsats og deltagelse i gruppearbeid ila studiet. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir tekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.

Det legges opp til 1 ukes studietur med fokus på design- og kunsthistorie. Kurset vil ha tilhørende pensumlitteratur innen designprosess metodikk og metode, samt innen estetikk og formgivning.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot requiredStudenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment fieldIndividualPass / failKurset består av 7 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.

Designbransjen og designeren
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Tredimensjonalt fysisk produkt. En skriftlig oppgave. Digital designhåndbok.

Tegnekurs
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Tegneportfolio.

3D Formanalyse og 3D Konstruksjon
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Fysiske tredimensjonale og digitale modeller med beskrivelse. Tredimensjonalt printet resultat.

Studietur
Deltakelse på studietur med inkluderte øvelser eller innlevering av egenstudier over tilsvarende tema.

Hovedprosjekt
Form: Gruppevis
Innlevering for godkjenning: Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.

Kort prosjekt med photoshop
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Plansjer knyttet til prosjektet utført med programvaren.

Portfolio
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Digital Personlig Portfolio.

Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Kurset består av 7 moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.

Designbransjen og designeren
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Tredimensjonalt fysisk produkt. En skriftlig oppgave. Digital designhåndbok.

Tegnekurs
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Tegneportfolio.

3D Formanalyse og 3D Konstruksjon
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Fysiske tredimensjonale og digitale modeller med beskrivelse. Tredimensjonalt printet resultat.

Studietur
Deltakelse på studietur med inkluderte øvelser eller innlevering av egenstudier over tilsvarende tema.

Hovedprosjekt
Form: Gruppevis
Innlevering for godkjenning: Fysiske tredimensjonale modeller. Presentasjon som dokumenterer prosess og resultat i henhold til gitte krav i prosjektet.

Kort prosjekt med photoshop
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Plansjer knyttet til prosjektet utført med programvaren.

Portfolio
Form: Individuelt
Innlevering for godkjenning: Digital Personlig Portfolio.

Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.
Workload activityComment
LecturesStudenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir trekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid.