fbpx 70 120 GK2 Design i Kontekst | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 120 GK2 Introduction to design

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Design i Kontekst
Course code: 
70 120
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2018 Spring
Assessment semester: 
2018 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Kathinka Bene Hystad
Required prerequisite knowledge

Bestått Gjennomført GK1 Introduksjon til Design

Course content

Grunnkurs design - del 2, Design i kontekst er andre del av grunnkurset i design. Dette kurset bygger videre på høstens kurs GK1 Introduksjon til design. Hovedfokus i vårens kurs ligger på inkluderende designprosesser og øving i teknikker og metoder for produktutvikling. Forståelsen for produktutvikling forsterkes gjennom innføring til materialteknologi knyttet til materialvalg og produksjon. Kurset bygger videre på de verktøy og metoder som ble presentert og øvet i GK1. Samtidig gis studentene en større oversikt over faget i kontekst gjennom bransjeinnsikt og innføring til de ulike retningene; interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Kurset viderefører introduksjonen til industridesign som designfag, samt orienterer studenten om de øvrige fordypningsretningene interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Kurset bygger på de verktøy og metoder som ble presentert og øvet i del 1 av grunnkurset. Kurset inneholder en integrert tegnemodul som øver metodisk og analytisk frihåndstegning, der studenten øves i relevante tegneteknikker for produktutvikling, visualisering og kommunikasjon i design.  Studentene bygger videre på visuell kommunikasjon gjennom utarbeiding av egen Portfolio. Grunnkurset fokuserer primært på de formgivnings-messige sidene av industridesignfaget, gjennom individuell formgivning og en estetisk utforsking, i to- og tredimensjonale uttrykk. Kurset inneholder også en modul i 3D formanalyse og komposisjon med digitale verktøy.  Gjennom et lengre designprosjekt skal studenten få erfaring med å gjennomføre en designprosess i ulike faser frem mot et ferdig utviklet produkt som presenteres gjennom bruk av visuelle kommunikasjons-hjelpemidler i en endelig sluttpresentasjon.

Learning outcome

Kunnskaper

 • Kunnskap om inkluderende designprosesser og tilhørende metoder
 • Kunnskap om formanalyse, komposisjon og estetikk
 • Kunnskap om materialteknologi og grunnleggende materialegenskaper

Ferdigheter

 • Grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av en designprosess.
 • Økte ferdigheter i kreative teknikker og konseptualisering
 • Økte tegneferdigheter med fokus på visualisering og kommunikasjon i design.
 • Kunnskap og ferdigheter innen blandede tegneteknikker med Adobe Photoshop
 • Økt bevissthet og ferdigheter i formgivning med erfaring i bruk av estetiske virkemidler i todimensjonale og tredimensjonale uttrykk.
 • Ferdigheter innen visuell og mulig kommunikasjon.
 • Grunnleggende ferdigheter i 3D programvare med SolidWorks
 • Økte ferdigheter innen modellbygging samt erfaring fra 3D printing

Generelt

 • Forståelse av designfaget i kontekst og eget ståsted som designer.
 • GK2 sammen med GK1 gir studenten generell kompetanse innen design med utgangspunkt i produktdesign. Dette legger grunnlaget for å kunne tilegne seg og anvende kunnskap på en relevant og selvstendig måte videre i studiet.  
Working and learning activities

Kurset består av 4 hovedtema med tilhørende moduler som alle må beståes frittstående for å få godkjent semesteret.

Designbransjen og designeren (20% vektig)

 • Profesjonsuke, med innføring til bransjen og fagområdene
 • Just Make It, arbeid med personlig designprosjekt
 • Personlig Designhåndbok, gjennom semestret
 • Personlig Portfolio

Tegneundervisning (20% vekting)

 • Løpende tegneundervisning gjennom semesteret
 • Visualisering med Photoshop

3D Formanalyse og 3D Konstruksjon (30 % vekting)

 • Materiallære og produksjonsteknologi
 • Formanalyse i leire
 • Solid Works kurs
 • Produksjon med Additiv Manufacturing

Designprosjekt (30% vekting)

 • Inkluderende designprosesser
 • Velferdsteknologi

Undervisningsform:

Undervisningen bygges opp med forelesninger, prosjekter, øvingskurs og studioundervisning. Det legges opp til både individuelt og gruppevis arbeid. Det forventes at studentene selv anvender kunnskap fra forrige semester og det legges mindre vekt på workshops. Ferdigheter i muntlig og visuell kommunikasjon øves gjennom fremlegging av eget arbeid. Det legges vekt på prosjektenes relevans i en samfunnsmessig kontekst og kontakt med eksterne aktører er sentralt. 

Krav til arbeidsinnsats:

Kurset har en høy grad av obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger og presentasjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00. Fravær ved obligatoriske aktiviteter beregnes som manglende progresjon i studiet og gir tekk i forhold til evalueringen av studentens arbeid. 

Hvis en eller flere av modulene ikke godkjennes innen tidsfristen i semesteret, gis studenten anledning til å supplere arbeidet (i henhold til AHOs masterforskrift). Det kreves da i tillegg dokumentasjon av alt arbeidet i designprosessen frem til sluttresultat. Dette for evaluering av innsats og progresjon i modulen.

Curriculum

Tilhørende pensumlitteratur og artikler med fokus på formgivning og designprosesser generelt og inkluderende designprosesser og velferdsteknologi spesielt. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail
Project assignmentGroupPass / fail
Project assignmentIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Group
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: