fbpx GK6 Design sett i system | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK6 Design sett i system

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design sett i system
Course code: 
70 161
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Einar Sneve Martinussen
Required prerequisite knowledge

Bestått de fem tidligere semestre i grunnutdanningen

Course content

Kurset Design sett i system skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Kurset har som formål både å toppe enkeltstudentenes valgte spesialisering og å trene evnen til å jobbe med partnere og å jobbe sammen i team.

For å oppnå dette har kurset to like store deler. Første halvpart er rettet mot faglig spesialisering og andre halvpart mot samarbeid og kontekst. I første del skal studentene samarbeide med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Denne delen av kurset vil inneholde en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Her er fokuset på profesjonalisering og samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.

Kursets andre del omhandler Systemorientert design. Her skal studentene arbeide i tverrfaglige team med en felles designoppgave / partner. Hver gruppe skal ha deltagere fra alle tre spesialiseringer. Samtidig som teamet skal samkjøres og utvikle et helhetlig prosjekt skal enkeltstudenter ha ansvar for sitt spesialfelt. Det søkes samarbeid med andre eksterne profesjoner.

Learning outcome

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt og å fordype seg i en eller flere av de tre hovedretningene. Studentene skal trene å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

a. Kunnskaper:
Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres. Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra en organisasjonens/bedriftens identitet. Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer. Kurset gir en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping. Det holdes overblikksforelesninger i designmetodikk og grunnleggende forelesninger i teorier rundt teamwork og andre perspektiver slik som lean og agile.

b.Ferdigheter:
Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Trene sensibilitet for systemer, relasjoner og konsekvenser. Trene evnen til samarbeid i team. Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

c. Generell kompetanse:
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og i team og i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops. Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

Working and learning activities

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av kurset og øves gjennom studentenes teamwork, presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid. Teamwork er sentralt.

Krav til arbeidsinnsats.
Det skal utvikles et helhetlig prosjekt for hver del av kurset. Prosjektarbeidene evalueres helhetlig gjennom vurdering av prosess, samarbeid, progresjon og resultat. Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er obligatorisk oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshopper og formelle veiledninger.

Presence requiredComment
Not requiredDet er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er obligatorisk oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshopper og formelle veiledninger.

Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Comment:Det er forventet tilstedeværelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er obligatorisk oppmøte på presentasjoner, bedrifts-workshopper og formelle veiledninger.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-FStudentene må bestå begge moduler for å bestå kurset. I vurderingen vil alle sider av prosjektarbeidet vurderes, altså prosess, samarbeid, progresjon og resultat. Kurset har karakter.

Karakteren vil være basert på en samlet vurdering av studentens innsats i begge moduler. Alle studenter vil motta en begrunnelse for vurdering i slutten av semesteret. For studenter som ikke består en av to moduler vil det i slutten av semesteret bli gjennomført en samlet vurdering av alt arbeidet til studenten for å bedømme om læringsutbytte i kurset er nådd tilstrekkelig.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:Studentene må bestå begge moduler for å bestå kurset. I vurderingen vil alle sider av prosjektarbeidet vurderes, altså prosess, samarbeid, progresjon og resultat. Kurset har karakter.

Karakteren vil være basert på en samlet vurdering av studentens innsats i begge moduler. Alle studenter vil motta en begrunnelse for vurdering i slutten av semesteret. For studenter som ikke består en av to moduler vil det i slutten av semesteret bli gjennomført en samlet vurdering av alt arbeidet til studenten for å bedømme om læringsutbytte i kurset er nådd tilstrekkelig.