fbpx 70 161 GK6 Design sett i system | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 161 GK6 Design in a system

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design sett i system
Course code: 
70 161
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2018 Spring
Assessment semester: 
2018 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Linda Blaasvær
Birger Sevaldson
Course content

Kurset Design sett i system skal utvikle studentenes evne til mestre fremtidig designfaglig praksis med vekt på forholdet mellom designer, oppdragsgiver og samfunn. En viktig målsetning er å se sin egen design-praksis i en helhet som inkluderer større systemer og prosesser. Kurset har som formål både å toppe enkeltstudentenes valgte spesialisering og å trene evnen til å jobbe med partnere og å jobbe sammen i team.
For å oppnå dette har kurset to like store deler. 

Kursets første del omhandler Systemorientert design og teamarbeid. Her skal studentene arbeide i tverrfaglige team med en felles designoppgave / partner. Hver gruppe skal ha deltagere fra alle tre spesialiseringer. Samtidig som teamet skal samkjøres og utvikle et helhetlig prosjekt skal enkeltstudenter ha ansvar for sitt spesialfelt. Det søkes samarbeid med andre eksterne profesjoner.

Andre halvpart er rettet mot faglig spesialisering og første halvpart mot samarbeid og kontekst. I første del skal studentene samarbeide med en ekstern organisasjon/bedrift og kan fordype seg i Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Denne delen av kurset vil inneholde en videreføring av undervisningen innen Industri-, Interaksjons- og/eller Tjenestedesign. Her er fokuset på profesjonalisering og samarbeid med bedrifter eller organisasjoner.
 

Learning outcome

Studentene forventes å lære systemorientert design spesielt. Studentene skal trene å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.

a. Kunnskaper:
Gi studenten kunnskap om hvordan en designmessig praksis kan forstås og utføres. Gi en mer bevisst forståelse av begrepet estetikk med vekt på/ut fra en organisasjonens/bedriftens identitet. Gi en større forståelse og generell kunnskap om forholdet mellom oppdragsgiver/samarbeidspartner, samfunn og designer. Kurset gir en grundig innføring i Systemorientert design og gigamapping. Det holdes overblikks forelesninger i designmetodikk og grunnleggende forelesninger i teorier rundt teamwork og andre perspektiver slik som lean og agile.

b. Ferdigheter:
Utvikle studentens evne til å gjennomføre et selvstendig designprosjekt, samt på en profesjonell måte dokumentere prosjektets prosess og resultat ved bruk av hensiktsmessige verktøy. Trene sensibilitet for systemer, relasjoner og konsekvenser. Trene evnen til samarbeid i team. Trene ferdigheter til å kommunisere prosessen og resultatet på en profesjonell måte.

c. Generell kompetanse:
Gi studentene en dypere forståelse for sammenhenger i et designprosjekt. Gi grunnleggende kompetanse i å samarbeide med bedrift og i team og i kunnskapsgenerering og fasilitering av giga-mapping workshops. Gjøre studentene i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter i kontekst.

Working and learning activities

Spesialisering og fordypning vil bli undervist gjennom prosjektarbeid sammen med eksterne samarbeidspartnere, forelesning, veiledning og i en reflekterende intern dialog. Studentene gis mulighet til å utvikle sine egne estetiske og designfaglige ferdigheter og forståelser gjennom de ulike sammenheng prosjektene er satt inn i og ved at de får tilbakemelding fra miljøer som ofte kan ha forskjellige estetiske preferanser. Kommunikasjon og formidling av komplekse designløsninger er en viktig del av kurset og øves gjennom studentenes teamwork, presentasjoner på delgjennomganger for samarbeidspartnere og veiledere.

Systemorientert design læres gjennom forelesningsserie, workshops med konkrete oppgaver og i prosjektarbeid i dialog med bedrift og i gruppearbeid. Teamwork er sentralt.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-A-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: