fbpx Frihåndsskissen | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Frihåndsskissen

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Frihåndsskissen
Credits: 
6
Course code: 
80 404
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Bestått grunnundervisning

Course content

Dette fordypningskurset handler om skissen. Skissen forstås her i to betydninger, - som materiell tegning utført på frihånd, og - som et redskap for å undersøke og å utforske arkitektur. Etymologisk kommer å skisse, eller å skissere, av det latinsk-greske “Schedi-azo” i betydningen av det - å gjøre noe umiddelbart, - i øyeblikket, - å finne opp fortellinger, -improvisere, og - å gi spillerom til forestillingsevnen. Hensikten med kurset er å utvikle ferdigheter, kunnskaper om tegning på frihånd og videre, å utvikle forståelsen for tenkning om arkitektur med skissen, og gjennom skissen. Skissen beskrives mange steder som tenkning gjennom handling og handlingen i seg selv som en form for tenkning.

Innen arkitektur ansees skissen i alminnelighet som et middel og ikke et mål i seg selv, dvs. som et redskap i et forutgående og forberedende arbeid som leder frem mot et resultat i ulike faser av en arkitektonisk prosess eller et prosjekt. Vanligvis skilles det mellom to typer skisser. Den mimetiske skissen (for eksempel reiseskissen) forholder seg til gjengivelse og tolkning av eksisterende motiver og hendelser, mens den konseptuelle skissen handler om å visualisere ideer og forstillinger ut fra eget hode. I virkeligheten viser det seg at en slik distinksjon i liten grad er dekkende da mimesis og ideutvikling i praksis overlapper og påvirker hverandre. Gjennom å presentere og diskutere ulike former for anvendelse av skissen tegnet av arkitekter nå og tidligere, og gjennom studier av et utvalg av tekster, søker kurset å berøre noe av dynamikken i denne relasjonen.

Da produksjonen av tegning innen arkitektur domineres av digitale medier, er frihåndskissen det eneste ikke-digitale medium som til en viss grad er i bruk i dag. I stedet for å distansere seg fra digitale medier, søker kurset å sette et fokus på å utforske potensielle handlings-rom for frihåndskissen som et kompliment til nåværende digital produksjonen av tegning innen arkitektur. Egenskaper og ideer vedrørende skissen som bl.a. - materialitet, - visualitet og taktilitet, - gest og teknikk, - hurtighet og motstand, - vaghet, og - det ambivalente, vil bli kontinuerlig diskutert i sammenheng med tegnepraksis i kurset og gjennom eksempler av andre arkitekters praksis, som nevnt ovenfor.

Learning outcome

Utvikle ferdigheter og kunnskaper om tegning på frihånd

Utvikle forståelsen for bruk av skissen som redskap for undersøkelse og utforskning innen arkitektur. Dette skjer gjennom utvikling av individuelle arbeidsmåter og prosesser innenfor rammen av kurset.

Ha innsikt om skissen og dets ulike tilnærminger til arkitektfaget gjennom studier et utvalg av skisser og tekster av arkitekter før og nå.

Utforske frihåndskissen og arbeidsmåter tilknyttet denne som et kompliment til den digitale produksjon av tegning innen arkitektur.

Working and learning activities

Kursets struktur består av to hoved-deler:
Den første delen, som omfatter ca. en tredje-del av kursperioden, har til hensikt å styrke ferdigheter og kunnskaper om materialer, teknikker og om alminnelige konvensjoner for to dimensjonal grafisk gjengivelse av arkitektur. Dette skjer gjennom individuelle øvelser i studio i plenum. I løpet av denne perioden skal den enkelte studenten velge et tema, problemstilling eller interesseområde som ledetråd for den påfølgende perioden, som presenteres i en avsluttende del-gjennomgang. I den andre og siste delen får skisseboken en særlig sentral rolle for å dokumentere, arbeidsprosess(er) som er styrt av selvstendig valgt tema og innhold. Det gjelder også forhold som bevissthet i valg av redskaper, teknikker og grafisk uttrykk. Evaluering og tilbakemelding finner sted gjennom samtaler i plenum, i grupper og individuelt.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Comment
Vurderinger:
Comment:
Workload activity
Individual problem solving
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving