fbpx AGENDA 2025 // STRATEGI 2020–2025 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AGENDA 2025 // STRATEGI 2020–2025

AGENDA 2025 // STRATEGI 2020–2025

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en ambisiøs og visjonær vitenskapelig høgskole. Gjennom fremragende ekspertise og samarbeid skal vi bidra med kunnskap og løsninger for et bærekraftig samfunn.
 

 

AMBISIØS OG VISJONÆR 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en ledende akademisk institusjon, kjennetegnet av førsteklasses forskning og utdanning innen arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. AHO gir form til morgendagens grønne skifte og skal være førstevalget for studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Med vår evne til å forestille oss alternative fremtider, skal vi bidra til å løse samtidens store utfordringer.
 

Fortid, samtid og fremtid 

Å skape et bærekraftig samfunn er vår tids største utfordring. AHO har et stort ansvar for å bidra med kunnskap og løsninger. Skolen skal fungere som et laboratorium for en akademisk og historisk underbygd tenkemåte, der banebrytende løsninger for fremtiden utforskes.

Design-, arkitektur- og landskapsarkitekturfagene går en ny virkelighet i møte. Arbeidslivet blir mer spesialisert, digitaliseringen fortsetter uten stans, og samfunnet etterspør tverrfaglighet og endringsevne. Behovet for fagfolk innen disipliner som interaksjonsdesign og bygningstransformasjon gir skolen nye muligheter.
 
I en tid hvor demokratiske institusjoner utfordres, øker behovet for uavhengige og troverdige aktører. Vi skal ta vare på AHOs styrker, og videreutvikle dem til beste for våre studenter og forskningsmiljøer.

agenda2.jpg  

Særpreg og samfunnsoppdrag 

AHO tildeler mastergrader og en PhD-grad innen fagfeltene arkitektur og urbanisme, design, og landskapsarkitektur. Høyskolen nyter nasjonal og internasjonal anerkjennelse og rekrutterer motiverte studenter og ansatte. På AHO flettes akademisk tenkning og forskning sammen med kunst- og håndverksekspertise.
 
Studentene våre skal utvikle en eksperimenterende og selvstendig holdning til fagene. De skal erverve praksisnær kunnskap, som materialkunnskap, formgivningskompetanse og historisk forståelse. Samtidig skal de tilegne seg kunstfaglig skaperkraft og evne til nytenkning. Dette får vi til ved et nært samarbeid mellom lærer og student, gjennom studio- og prosjektbasert undervisning og utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
Rekrutteringen av studenter skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet rundt oss.
 
AHO skal utnytte fordelene av sitt særpreg. Forskningsmiljøet vårt kjennetegnes av eksperimentelle og systematiske tilnærminger, og metodologisk bredde. Her er samvirket mellom forskning og undervisning betydningsfullt. Både læring, forskning og utvikling skjer gjennom en eksperimenterende og flerfaglig tilnærming, der kreative prosesser, historisk forankring og innovativ design- og arkitekturtenkning står sentralt.

agenda3.jpg


STRATEGISKE SATSNINGER
2020–2025 

Å utvikle kvaliteten i vår forskning og utdanning er fundamentet for våre aktiviteter og prioriteringer.
 
Vi skal legge vekt på forskning og undervisning som holder høyt internasjonalt nivå, og vi opprettholde og forsterke vårt omdømme som et fremragende lærested. I strategiperioden vil vi gjøre en særskilt innsats på tre utvalgte områder: Bærekraft, samarbeid, og vår posisjon innen fagfeltene.

agenda6.jpg
 

BÆREKRAFT

AHO skal aktivt bidra med kunnskap og løsninger for å håndtere samtidens og fremtidens utfordringer.
 
AHO skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap, som bidrar til å håndtere samtidens største utfordringer. Klimaendringer, biologisk mangfold, migrasjon, digitalisering, urbanisering og demokratisk utvikling står sentralt. Vi har kompetanse og metoder som gjør oss godt rustet til å ta et større ansvar i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.
 
AHO skal: 
 • Bidra til å løse globale og lokale utfordringer ved å utvikle kunnskap og bærekraftige løsninger.
 • Sikre at studieprogrammene tar tak i bærekraftutfordringene, og gjøre kandidatene i stand til å arbeide med dette i praksis.
 • Prioritere forskning som bidrar til bærekraftige løsninger. Vi skal videreutvikle sterke fagmiljøer innen sirkulærdesign og delingstjenester, gjenbruk og bygningsvern, bærekraftig og klimatilpasset arkitektur og byplanlegging, fremtidsstudier, økologi og landskapsarkitektur.
 • Styrke samarbeidet innenfor og utenfor skolen, for å møte de store og komplekse samfunnsutfordringene.
 • Redusere AHOs økologiske fotavtrykk, blant annet i utviklingen av en mer bærekraftig campus.

agenda8.jpg
 

SAMARBEID

Gjennom økt samarbeid på tvers av skolen, skal AHO bygge kunnskap og kvalitet i forskningen og undervisningen. Samspillet mellom våre disipliner og samhandlingen med omverden skal sette tydelige spor.
 
For å opprettholde høy kvalitet i forskning og undervisning, må vi ha et samspill mellom faglig fordypning i egne felt og perspektiver fra andre fagfelt. Dette krever samarbeid både på tvers av skolen, og med internasjonale, nasjonale og regionale partnere. Studenter og ansatte må tilegne seg redskapene som er nødvendige for å samvirke med andre disipliner. De skal kunne ta lederroller i komplekse utviklingsprosesser, og aktivt bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver.
  
AHO skal: 
 • Styrke flerfaglig samarbeid og videreutvikle en kritisk, konseptuell og metodisk tilnærming i undervisning, forskning og innovasjon.
 • Sikre at våre kandidater er forberedt til et arbeidsliv som stiller stadig høyere krav til flerfaglig samarbeid og brukermedvirkning.
 • Bygge kultur for samvirke på tvers av skolen, og dermed heve kvaliteten på forskningen, utdanningen og de administrative funksjonene.
 • Inngå langsiktige og forpliktende samarbeid med utvalgte utdanningsinstitusjoner, der dette vil styrke vår strategiske handlingskraft.
 • Prioritere forsknings- og utdanningssamarbeid som bidrar til å heve kvaliteten og styrke vår internasjonale posisjon.
 • Styrke forbindelsen til profesjonene og arbeidslivet, og utfordre oss selv ved å søke samarbeid med nye aktører.
 • Videreutvikle våre etter- og videreutdanninger, for å bidra til systemer for livslang læring. Dette skal gjøres i dialog med tidligere studenter og aktører innen fagfeltene.
 • Aktivt tilrettelegge for dialog og samhandling med tidligere studenter.

agenda9.jpg


FREMTREDENDE EKSPERTISE

AHO skal sette agenda ved å ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for våre profesjoner og innen akademia. AHOs kunnskapsbidrag skal kjennetegnes av et uavhengig og kritisk samfunnsengasjement.
 
AHO skal fremme arkitektur-, design- og landskapsarkitekturfagenes posisjon. Vi skal engasjere oss i fagdebatter, og forvalte rollen som en uavhengig og kritisk aktør. Med vår ledende ekspertise skal vi bidra til gode veivalg for et bærekraftig og inkluderende samfunn. 
 
AHO skal: 

 • Øke tilstedeværelsen i samfunnsdebatten gjennom faglig formidling og fagkritikk.
 • Styrke vår formidlingskompetanse gjennom en aktiv publikasjonskultur, utstrakt utstillingsvirksomhet og synlig tilstedeværelse i digitale kanaler.
 • Etablere gode støttefunksjoner for å øke gjennomslagskraften og formidlingsevnen vår.
 • Stimulere kritisk tenkning og formidlingsevne hos studentene våre, for å ruste dem til å ta en aktiv rolle på skolen, i prosjektarbeidet og i fag- og samfunnsdebatten.
 • Øke vårt engasjement i Osloregionen, for å sette relevante problemstillinger på dagsordenen og skape samarbeid med lokale aktører.
 • Utvikle campus slik at skolen blir åpen og tilgjengelig for et bredere publikum.
 • Tilrettelegge for en mer inkluderende, tydelig og effektiv delingskultur internt hos oss.

agenda10.jpg