fbpx MARV1 Vernehistorie og verneteori | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MARV1 Vernehistorie og verneteori

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Vernehistorie og verneteori
Emnekode: 
MARV1
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modulen introduserer og drøfter viktige problemstillinger innenfor fagfeltet, med vekt på bygningsvernets historie og ideologier. Sentrale begreper innenfor bygningsvernet vil bli drøftet og belyst, eksempelvis: bevaring og konservering, restaurering, rehabilitering, transformasjon, autentisitet, integritet, arkitektur, byggeskikk, m.m. Under seminar 2 blir vernehistorien supplert med verneteorier fra ulike faglige tradisjoner og historiske perioder, med særlig vekt på å belyse de viktigste teoretiske vendingene og prinsipielle begrepene i feltet. Stoffet fra denne modulen vil være sentralt for resten av studiet, hvor temaene videreføres, drøftes og utdypes.

I tillegg til en innføring i faghistorien byr modulen på en første innføring i akademisk håndverk, det vil si en introduksjon til måter å tenke, lese og skrive på. Dette vil også være nyttig for resten av studieløpet, og det kommer utdypende varianter av dette utover programmet.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten oversikt over vernets historie og en grunnleggende kjennskap til fagets begrepsapparat i form av teorier og prinsipper. Den skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturvern, samt en bedre forståelse av arbeidsmåter, studieteknikk og faglige metoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og en avsluttende muntlig gjennomgang. Seminarene består av forelesninger og diskusjoner. Under gjennomgangen presenterer studenten sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:

  • Introduksjon til AHO. Vernehistorie, -ideologier, -strategier og internasjonale chartre.
  • Sentrale begreper som byggeskikk og arkitektur m.m. belyses.

Seminar II:       

  • Verneteori og innføring i akademisk håndverk.

Muntlig:           

  • Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgave.
Pensum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak. 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Muntlig presentasjonIndividuellBestått / ikke beståttInnlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderingsform:Muntlig presentasjon
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Innlevering av oppgaven skjer to dager før den muntlige gjennomgangen. Vurderingsgrunnlag er innlevert moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.