fbpx MURB2 Urbanismehistorie og samtidspraksiser | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB2 Urbanismehistorie og samtidspraksiser

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urbanismehistorie og samtidspraksiser
Emnekode: 
MURB2
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Jonny Aspen
Peter Hemmersam
Om emnet

Urbanismehistorie: Modulen omhandler by- og byplanhistorie med hovedvekt på byutviklingen fra industrialismen og frem til i dag. Det legges vekt på en arkitektfaglig innfallsvinkel til byens rom og form og fellesrom. Vi ser på sammenhengen mellom de samfunnsmessige drivkreftene bak byutviklingen, på byformidealer samt urbanitet forstått som et samlebegrep for byens sosio-kulturelle forhold.

Samtidspraksiser: Modulen gir oversikt over aktuelle urbanismepraksiser i et europeisk og globalt kunnskapsfelt. Vi ser på teorier, strategier, styringsverktøy og prosjekter utarbeidet for å: 1) lede endrings- og byutviklingsprosesser over tid, 2) bidra til bærekraftige løsninger, og 3) ivareta et mangfold av behov og interesser.

Modul 2 vil være forberedende til ekskursjonen i Modul 3 og diskusjonene av samtidspraksiser fortsetter inn i neste modul.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om sentrale temaer, epoker og teorier innen moderne urbanismehistorie. De kan reflektere over sammenhenger mellom drivkreftene i byutviklingen, arkitektonisk og landskapsarkitektonisk formgivningspraksis, samt spørsmål om urbanitet. De kan anvende historisk kunnskap som referanse i eget arbeid, reflektere over den samfunnsmessige og historiske betydningen av byformingspraksiser, samt utøve fagkritikk.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen. Det ene seminar omhandler moderne urbanismehistorie og omfatter forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum. Dette seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Det andre seminaret tar for seg samtidspraksiser innen urbanisme og omfatter forelesninger og diskusjon av pensumtekster, samt en introduksjon til kritisk og drøftende skriving før første hjemmeeksamen.

Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.