fbpx Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet? | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet?

Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet?

Psykolog Audun Formo Hay skal forske på møtet mellom familier og barnevernet, og om alt det usagte og usynlige som skjer i en slik komplisert mellommenneskelig relasjon. Prosjektet er et nybrottsarbeid i krysningspunktet mellom design, systemtenkning og psykologi.

AHO, ved institutt for design og Bærum barnevernstjeneste har inngått et samarbeid om en offentlig ph.d. finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd. I tre år skal psykolog Audun Formo Hay jobbe med et doktorgradsprosjekt i krysningspunktet mellom design og psykologi hvor hovedmålet med prosjektet er at familier skal oppleve møtet med barnevernet på en bedre måte og at barneverntjenesten som helhet kan vokse med dette samarbeidet.   

Audun Formo Hay er psykolog som de siste seks årene har jobbet i barneverntjenesten i Bærum. Der har han vært med å bygge opp et behandlingstilbud for familier der det forekommer vold og alvorlig omsorgssvikt mot barn. I tillegg har han også vært involvert i annet utviklingsarbeid på systemnivå, og blitt opptatt av hvordan design kan brukes på en verdifull måte i arbeid med kompleks problematikk og i mellommenneskelige relasjoner. Gjennom arbeidet kom Audun i kontakt med fagmiljøet for systemorientert design og tjenestedesign på AHO. Dette ledet til at Audun sitt doktorgradsprosjekt ble en realitet, støttet av Norges Forskningsråd.

Men hva handler egentlig doktorgradsprosjektet om? Ifølge Audun handler det om å synliggjøre det usynlige som foregår inni og mellom mennesker når vi møtes.

– Både forskning og erfaring viser at familier som møter barnevernet kan oppleve denne kontakten som vanskelig. Selv om opplevelsene varierer, er en god del redde, forvirret og fortvilet. Barnevernet er en spesiell tjeneste, siden den har juridisk makt til å gjennomføre noen av de mest inngripende tiltakene man har overfor familier i samfunnet vårt. Med dette følger også et stort ansvar for oss som jobber med barnevern. Vi må forvalte denne makten med omhu i møtet med hver enkelt familie. Men det er ikke mulig å se eller ta på makten, og heller ikke opplevelsen av å møte den. Prosjektet handler om dette – om hvordan vi kan bruke design til å øke egen bevissthet om alt det usagte og usynlige som skjer i en komplisert mellommenneskelig relasjon. 

Prosjektet er realisert både gjennom sterk støtte fra Barnevernstjenesten i Bærum og Offentlig sektor ph.d.- ordningen som Norges Forskningsråd forvalter. Ordningens målsetning er økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor. Det er ved første øyekast et godt stykke mellom hva barnevernstjenesten i Bærum daglig driver med og det som foregår på AHO. Men Audun forklarer at samarbeidet med AHO er en viktig del av hvorfor dette prosjektet ble realisert. 

– Vi har ønsket å samarbeide med AHO fordi det er et kompetansemiljø som kan bidra med det som for oss er nye måter å jobbe med utvikling på. Det vi holder på med er kompleks problematikk, og vi er bevisste at vi ikke skal ta i det med lett hånd. Vi har derfor ønsket å gjøre dette innenfor rammen av et forskningsprosjekt der vi evaluerer utviklingsarbeidet både systematisk og kritisk. Vi er begeistret for å samarbeide med AHO i gjennomføringen av denne forskningen, samtidig som AHO kan bidra med sterk designkompetanse innenfor tjeneste og systemorientert design.

AHOs forpliktelse til sosial bærekraft

Formo Hay vil ha førsteamanuensis i design Josina Vink som veileder ved AHO og er koblet til faggruppen for systemorientert design (SOD) ved AHO under sine doktorgradsstudier. Ifølge faggruppeleder for SOD Andreas Wettre vil Audun sitt ph.d.-prosjekt bidra til å bygge en dypere psykologisk kompetanse som faggruppen tar med seg inn i undervisning og forskning. Veileder Vink er tydelig på hvorfor dette prosjektet er viktig også for AHO. 

– AHO har en forpliktelse til sosial bærekraft. Barnevern og familiestøtte er en kritisk del av hvordan det norske samfunnet og norsk offentlig sektor arbeider mot sosial bærekraft. Å tenke kritisk på hvordan disse omsorgstjenestene er utformet og støtte en transformasjon mot mer rettferdig omsorg midt i komplekse omsorgssystemer, og iboende maktdynamikk i en slik omsorgskontekst, er en viktig måte designforskning kan bidra til det norske samfunnet.

Institutt for Design har en lang tradisjon for forskning og undervisning knyttet til omsorgsdesign (Care design), blant annet gjennom samarbeid med sykehus, kommuner og lokalsamfunn. For Vink er samarbeidet mellom AHO og Bærum barneverntjeneste viktige på flere felter, og målsetningen for prosjektet er klar: 

– Jeg håper at familiene som støttes av Bærum kommune vil føle seg respektert innenfor tjenestene de mottar og at personalet bygger en bevissthet rundt strukturene i omsorgsarbeidet for å støtte en pågående redesign av tjenestesystemene sine mot riktigst mulige utfall. Og jeg håper også at feltet designforskning vil lære mer om hva det vil si å gjøre respektfull, transformativ design midt i en kompleks maktdynamikk i offentlige tjenestesystemer.

Første skoledag

Prosjektet er helt i startfasen og Audun hadde sin «første skoledag» 1 september. Om alt går etter planen vil han disputere og presentere sine forskningsresultater om litt over tre år. Målsetningen for Audun og barneverntjenesten er allerede ganske klare: 

– Vi er opptatt av å kontinuerlig utvikle oss, og har de siste årene jobbet systematisk med kvalitetsutvikling på mange områder. Dette prosjektet er spennende, siden det vil utfordre hele organisasjonen til å tenke om og jobbe med utvikling på nye måter. Selv om hovedmålet for prosjektet er at familier skal oppleve møtet med oss på en bedre måte, håper vi også at tjenesten som helhet kan vokse med dette samarbeidet.   

Er du interessert i å følge dette eller andre doktorgradsprosjekter ved AHO, eller ønsker du bare informasjon om de seminarer og hendelser som skjer i tilknytning til AHOs doktorgradsprogram. Besøk Ph.d.-programmets egne hjemmeside http://www.ahophdlive.com/ for å holde deg oppdatert.