fbpx DESIGN | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

DESIGN

DESIGN

Designprogrammet har en bred faglig tilnærming og stort nedslagsfelt. Samfunnsendringer og samtidsutfordringer setter agendaen for forskning og undervisning. Faget er aktuelt og relevant. Design ved AHO er preget av en fagspesifikk holdning til designmetoder og -prosesser, estetikk og kommunikasjon.

Faget utfolder seg innen et rammeverk der etikk, bærekraft og kritisk sosiokulturell innsikt kontinuerlig reflekteres inn.

På denne måten møter AHOs designtilnærming utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Design kan bidra til positiv forandring og forståelse, løse komplekse problemer og åpne for nye muligheter. Faget utdanner tilpasningsdyktige, innovative og kommunikative designere samtidig som studentene utvikler en bred, integrert, tverrfaglig tilnærming til designprosessen.

Designfaget er i rask endring. Kulturelle endringer, ny teknologi og økende kompleksitet stiller nye krav til forskning, undervisning og formidling: Nye fagområder oppstår, og fagmiljøet utvikles i nye retninger for å møte og være i forkant av samfunnsutviklingen. På AHO arbeides det med design som aktivt former samfunnet, industrien, organisasjoner og dagliglivet. Design kan anvendes på en lang rekke områder; fra strategiutvikling til samfunnsendringer. Nye roller for designere har frembrakt nye faglige orienteringer: Historisk har kjernen i faget vært industridesign, men i dag står også interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design sentralt. Godt design skaper estetiske og funksjonelle produkter, tjenester og erfaringer som begeistrer og forbedrer livet til brukerne. Dette er grunnfilosofien og drivkraften bak AHOs designprogram.

Institutt for design leverer forskning og utdanning på dette fagfeltet.