fbpx 2015 Vår | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2015 Vår

Start semester

Eksternt kurs (UiT)

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Eksternt kurs (UiT)
Credits: 
10
Course code: 
EKSTERN
Level of study: 
PhD
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

Computational Design and Fabrication

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Computational Design and Fabrication
Credits: 
6
Course code: 
40 403
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Prerequisites: Working Knowledge in Rhino.
NOTE: The course is only open to students of the ACDL and SCL studio courses.

Course content

The elective course will serve the Advanced Computational Design Studio and the Scarcity and Creativity Studio. Organized into two parallel strands the students can choose either the associative modelling session or the digital fabrication component.
Each strand consists of three intense one-week sessions focused on learning and experimentation.

The associative modelling component introduces beginners to associative design and those that already know Grasshopper to a series of generative tools within the software. Beginners will be given a selected architectural design to model, while advanced Grasshopper users will examine the possibility of evolving different types of continuous urban fabric.

The digital fabrication component will introduce different digitally driven fabrication methods. Students will individually research one of these methods and either produce a paper or explore related methods and tools.

Learning outcome

Knowledges
At hte end of the course the student will have gained knowledge in associative modelling / digital fabrication

Skills
The student will have skills in associative modelling / digital fabrication.

General competence
After passed course the student will have knowledge and skills related to the studio course.

Working and learning activities

1. Lectures and seminars on selected topics regarding computational design and/or fabrication
2. Tutorials on an individual and group basis concerning skill building
3. Instructions towards master level self-guided research and project development.
4. Workshop sessions that introduce specific themes and skills

Note: All instructions are based on active participation by the students and 90 % attendance.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
Group workattendance
Written assignmentsattendance, delivered material
relevance, quality and scope
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Group work
Comment:attendance
Workload activity:Written assignments
Comment:attendance, delivered material
Workload activity:
Comment:relevance, quality and scope

Start semester

Skog-tre-bygg

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Skog-tre-bygg
Course code: 
40 607
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Bestått grunnundervisning (bachelor)
Norsk muntlig, fullført grunnkurs verksted

Course content

Kursets innhold:
- Prosjektering av en mindre bygning av tre
- Hugst, tilskjæring og tørking av tømmer
- Bygging i 1:1 i AHOs byggehall og/ eller en egnet tomt

I Norge i dag er trevirke for bygging nærmest ensbetydende med gran eller furu. Dette forhandles sortert i 4 ulike kvaliteter: C14, C18, C24 og C30. De runde stokkene skjæres generelt med sikte på å ta ut mest mulig salgbar trelast.

I realiteten kunne det vært mulig å sortere trevirke med et langt mer finmasket system enn dette. For eksempel vil en utvendig kledning av tettvokst gran kunne vare 3-4 ganger så lenge som en kledning laget av hurtigvokst virke med løs ved. En bjelke med høy densitet og lite kvist kan ha betydelig større bæreevne enn en bjelke som bare akkurat passerer sorteringsnormen. Dette er faktorer som har stor betydning for trebygningers levetid, og dermed også deres CO2 avtrykk.

Gjennom en prosjekteringsoppgave vil kurset undersøke muligheter for bedre utnyttelse av trevirke. Ettersom tilfanget av høykvalitets virke og tilskjæring i vanlig handel er svært dårlig vil kurset velge ut og sage til eget virke fra skogen. Uttaket vil kunne omfatte en rekke treslag i tillegg til gran og furu, som osp, ask, eik, bjerk, alm, etc. Vi vil vektlegge hva tømmeret skal brukes til når vi bestemmer hva vi tar ut og hvordan vi sager det til. Det er inngått avtale med Svenneby sag- og høvleri om hugst og saging. De studentene som ønsker det vil få opplæring i bruk av motorsag og verneutstyr.

Prosjekteringsoppgaven skal ledsages av en modellundersøkelse hvor et utsnitt/ en detalj fra bygget bygges i 1:1 eller 1:2

Learning outcome

Hensikten med kurset er todelt:
- Å utvikle arkitektens kompetanse som bruker og bestiller av tømmer og trevirke til bygg.
- Å gi erfaring med arkitekturprosjektering for fortetting i villasrøk

Kurset skal gi:
- Kunnskap om ulike typer trevirke og deres biotop
- Kunnskap om betydningen av den tremekaniske bearbeidingen for trevirkets yteevne og levetid
- Kunnskap om og erfaring med moderne verktøy og maskiner for fremstilling og sammenføyning av bygningsdeler av tre
- Erfaring med arkitekturprosjektering for fortetting i villastrøk og kunnskap om småhusplanen for Oslo
- Forståelse for konstruksjon og detaljering av boliger av tre
- Erfaring med hvordan et forskningsbasert ressursnettverk kan benyttes i prosjekteringen.

Kurset er en del av forskningsprosjektet Wood Be Better og vil gi en solid kunnskapsbase om tre som byggemateriale. Vi vil møte representanter fra hele næringskjeden; skogbruk, tremekanisk industri, forhandlere, utviklere, meglere og entreprenører.

Working and learning activities

Undervisningen er prosjektbasert og vil koble forelesninger, litteratur og ekskursjoner opp mot utviklingen av et helhetlig arkitekturprosjekt.

Kurset innledes med en eller flere hurtigoppgaver og en serie med forelesninger vil introdusere en rekke kunnskapsområder som har betydning for bruken av tre som byggematerial.

Deretter følger en fase som gjennomføres i skogen og på sagbruket, hvor vi skal velge ut, felle, sage og tørke trevirket vi senere skal bruke til å bygge fullaskala modeller.

Parallellt med dette løper prosjekteringsoppgaven, som skal gjennomtegnes til detaljnivå.

Ekskursjon vurderes lagt til Irland. I tillegg vil vi forsøke å få til en tur til Juvet hotell i Valldal.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failFØlgende blir vektlagt ved bedømming:
- Tilstedeværelse og deltakelse
- Prosjektmateriale og presentasjon
- Innsats og arbeidsvilje
Deltakelse ved forelesninger og gjennomganger er obligatorisk uten gyldig fraværsgrunn.
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:FØlgende blir vektlagt ved bedømming:
- Tilstedeværelse og deltakelse
- Prosjektmateriale og presentasjon
- Innsats og arbeidsvilje
Deltakelse ved forelesninger og gjennomganger er obligatorisk uten gyldig fraværsgrunn.
Workload activityComment
Planning assignmentProgrammet for prosjekteringsoppgaven er fortetting av et villaområde på Grefsen i Oslo. Fra et større område skal hver student velge tomt/ situasjon. Området er preget av store tomter på 1-1,3 mål og med liten fortetting. Oppgaven er å utvikle prosjekter
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Planning assignment
Comment:Programmet for prosjekteringsoppgaven er fortetting av et villaområde på Grefsen i Oslo. Fra et større område skal hver student velge tomt/ situasjon. Området er preget av store tomter på 1-1,3 mål og med liten fortetting. Oppgaven er å utvikle prosjekter

Start semester

Landskap: Byen og fjorden

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskap: Byen og fjorden
Course code: 
60 606
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Required prerequisite knowledge

Bestått grunnundervisning eller bachelor fra tilsvarende institusjon
Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Course content

Oslos havneområde har de siste årene gjennomgått store forendringer. Dette inkluderer alt fra viktige infrastrukturelle forandringer som E 18 i tunnel til nye bebyggelseprosjekter som Aker brygge, Tjuvholmen, Barcode, Sørenga, Operan, etc. Prosjektene har blitt til i løpet av en relativt kort periode byhistorisk sett og i kommunens plan for “Fjordbyen” finnes fortsatt flere deler som ennå ikke er gjennomført.
Vi kommer i dette kurset til å arbeide med Filipstad der utfordringen er i å skape et plass-spesifikt prosjekt som sammenbinder byen med fjordfronten. Målet et landskapsprosjekt som skaper et kontinuerlig og sammenhengende byrom med høye romslige kvaliteter.
Prosjektet tar opp flere temporaliteter fra umiddelbare, midlertidige grep til mer langvarig design av landskapsrommet. Interaksjonen mellom det temporære og det bestående i byrommet blir en viktig del av prosjektet.
Kurset deles in tre hoveddeler:
1.- Definisjon av den åpne romsstrukturen som ligger til grunn for lenkingen mellom eksisterende bebyggelse, ny bebyggelse og den i dag forslagne havne promenaden.
2.-Definisjon av program og planlegging av temporære funksjoner og aktiviteter som tar i bruk området i tilslutning til Bygning 10 langs Filipstadveien, vest for Filipstad Brygge.
Hvor få til maksimal funksjons-dyktighet ved minimale investeringer, og en klok bruk av det som allerede finnes på stedet?
3.-Utforming av det langsiktige landskapsprosjektet er kursets hovedfokus
Prosjektene som studentene lager skal være med i den offentlige debatten og vise hvilke kvaliteter som er viktige i en bærekraftig by. Kursen tar derfor opp hvordan man lager et strategisk dokument som skal kunne kommunisere til byens teknikere, politikere og brukere. Det stilles derfor høye krav til materialet som produseres i kurset.

Learning outcome

Kunnskaper:
Kurset vil gi studentene erfaring i å arbeide i kanten av byen, ned til og tett på fjorden, for å oppdage og oppnå ferdigheter i det å etablere promenader og parker i en urban struktur. Kurset tar sikte på å arbeide med det menneskeskapte i byen og differensiere det fra natur, for slik å tilføre byen en rekreativ dimensjon som både tar fatt i byens frirom og byens bygninger.
Målet er å formgi byen der hvor vann og land møtes -og setter sig spor langt in i byen og langt ut på fjorden.

Ferdigheter:
-Kurset er prosjektbasert og vil gi en romlig forståelse i arbeidet med alle skalaer i byen, fra skala 1:10.000 til 1:1. I overgangen mellom vann og landskap studeres både design og materialitet. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg en arbeidsmetode og en prosjekteringserfaring i et landskapsbasert prosjekt.

Generell kompetanse:
-Forståelse for klima og design ved sjøfronter og parker nær havet.
-En grunnleggende vegetasjonskunnskap samt en forståelse for landskapets forandring gjennom årets ulike sesonger.

Working and learning activities

1.-Studio innledes med feltarbeid der studentene foretar kartlegginger og etablerer en felles kunnskapsbase.

2.-Deretter utarbeides gruppevis en romlig strategi for det åpne byrommet.

3.-Workshoper anordnes tematisk for å belyse ulike viktige faser i prosjektet.
I den første workshopen arbeides det med det temporære byrommet. Der program og dets mulighet til enkel gjennomførelse ligger til grunn for studien.

4.-Utforming av det langsiktige landskapsprosjektet er der kurset har sitt hovedfokus. Her utarbeides en romlig strategi. Kurset er oppbygd som en kontinuerlig prosjekteringsprosess der ulike faser er tematisk definert for å bidra til utviklingen av prosjektet.
Landskapsprosjektet skal svare på årstidens vekslinger og vise hvordan prosjektet forandrer seg gjennom tidens gang.

-Erfaringene fra arbeidet med stedet kontrasteres med analyser fra internasjonale referanser. Hva skal et parklandskap kunne tilføre byen og hva kan det gi til dets brukere?

-Innom kurset gjennomføres studieturer til bygde prosjekt så vel i Oslo området som internasjonalt.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Supervision talks1Not requiredProsjekteringsoppgaver – individuelt og team á 2-3 personer
Excursions1Ukentlige prosjekteringsveiledninger
2Presentasjoner i plenum - inklusive sluttgjennomgang
Ekskursjon til Malmø og København
To designworkshops i kursforløpet knyttet til prosjekteringsoppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Supervision talks
Courseworks required:1
Presence required:Not required
Comment:Prosjekteringsoppgaver – individuelt og team á 2-3 personer
Mandatory coursework:Excursions
Courseworks required:1
Presence required:
Comment:Ukentlige prosjekteringsveiledninger
Mandatory coursework:
Courseworks required:2
Presence required:
Comment:Presentasjoner i plenum - inklusive sluttgjennomgang
Mandatory coursework:
Courseworks required:
Presence required:
Comment:Ekskursjon til Malmø og København
Mandatory coursework:
Courseworks required:
Presence required:
Comment:To designworkshops i kursforløpet knyttet til prosjekteringsoppgave
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failIdégrunnlaget
Project assignment-Pass / failGjennomføring av prosjektet fra idé til form
Other assessment method, define in comment field-Pass / failFormidling av prosjektet
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Idégrunnlaget
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Gjennomføring av prosjektet fra idé til form
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Formidling av prosjektet

Start semester

SPACES II

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
SPACES II
Course code: 
40 614
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
English
Person in charge
Raphael Zuber
Required prerequisite knowledge

Passed 7th semester

Course content

There is a lot said and written about architecture, and there is a lot of building. However, we rarely see new buildings that inspire or `touch` us, and we know of very few buildings that we would really like to be in. Perhaps then, we should spend more time thinking about what is truly important to us, what we like and what we want.
The aim of the semester is to design and describe great SPACES, using the tools of renderings, text and drawings. The final representation of our speculations will have the potential to create a possible reality of the essence of a building.
Each student will propose a realistic site and design a concrete project on it, dealing with all the practical questions a practicing architect encounters in today`s society. The projects will be constructively developed in detail, including a rough cost estimation.

Learning outcome

- independent and prejudiceless thinking and working
- awareness of positions in architecture
- awareness of own work and position
- critical discussion of architecture and space in particular
- plausibel and causal conversion of an idea into a constructed and detailed project
- representation of a project with renderings, drawings and models
- precise verbal and written description of architecture and space

Working and learning activities

- independent individual work
- regular group presentations and discussions
- regular private discussions
- study trip (2 weeks)

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Other assessment method, define in comment field-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail

Start semester

Life-Changes Services

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Life-Changes Services
Credits: 
24
Course code: 
70 603
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

This is a stand-alone Service Design course at Master level and there are no formal pre-requisites to take part. However, the course requires strong collaborative and communication skills and therefore a very good level of English, particularly spoken English.

Course content

This course will focus upon Service Design in Public Services and you will be expected to develop visionary ideas to how services can be redesigned to positively impact the everyday lives of people.

The course is divided into two main sections as described below:
1. Preparation and grounding in service design, including development of basic skills.
The first six weeks will be an introduction to service design with a special focus on public service innovation and co-design. The first week will be a crash course in Service Design itself, with an introduction through workshops to service design tools and techniques, including customer journey mapping, touch points, the functional vs the experiential, visualization and facilitation etc. From here along with a literature review of current Service design thinking, a series of design modules with practitioners both local and international will allow students to hone their skills before working with DOT.
2. Individual or group projects on life changing services
You will, based upon the introductory weeks, now choose a relevant project to work upon, and develop new service ideas for a particular user group. As part of this you will work with understanding the needs of the users, understanding their journeys through services and understanding both the functional and emotional aspects of this. Further, you will map out how the service is delivered today, and identify potentials for radical improvements.
Based upon this, you will develop ideas for radically new, and life-changing services, which will further be developed and evidenced as concepts.
Finally, you will present your concepts to both users and service providers in public service, to obtain feedback about your solutions.

In addition to the above, the course will have a short collaboration with students from NHH (The Norwegian Business School in Bergen). This will be a mini project, in which you will work together with students who have a business background. Together you will explore a problem area, develop ideas for new services, and develop a business model for how this idea can create value for customers. This involves two or three sessions of designing together with NHH students in Bergen, where you will facilitate the design process. These sessions will be spread out during the semester.

Learning outcome

The ability to design for service, and an understanding of what service design is.
The ability to understand the specific needs of public service and their users.
An understanding of radical innovation and incremental innovation.
The ability to work together with, and understand different service innovation and business disciplines.
An understanding of the complexity of services and service delivery.
An understanding of the difference between public services and commercial services.

Working and learning activities

The semester uses a mix of teaching and project based learning.
The first stages will combine teaching together with short practice sessions.
Later, you will develop, and be guided to use your own approach to explore user needs and develop new services. This uses co-design as an approach.
Since you will have developed skills in facilitating service design process, you will also be responsible for facilitating idea generation workshops, and visualising the results of these.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Other assessment method, define in comment field-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail

Start semester

Practical Concepts

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Praktiske konsepter
Credits: 
6
Course code: 
40 404
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Passed foundationlevel courses or equivalent

Course content

Concepts play a number of different roles in architecture, from explanatory models that allow for theoretical discussion to notions that guide the process of making. This course looks at the making side, addressing the way in which concepts can operate practically and productively in architectural design, as pathways for the creation of new objects and spaces. The focus will be on the productivity of concepts in the process of work.

The course is divided into two parts. The first part studies five practical concepts through a weekly lecture followed by a design task. The second part is an analysis by students of the work that they have produced in the first five weeks, resulting in a written and visual document.

Learning outcome

;

Mandatory courseworkPresence required
ExerciseNot required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Exercise
Presence required:Not required
Mandatory coursework:
Presence required:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Written ExamIndividual-5 ukentlig designoppgaver
Other assessment method, define in comment fieldIndividual-
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:Individual
Grading scale:-
Comment:5 ukentlig designoppgaver
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:Individual
Grading scale:-
Comment:

Start semester

Theories of Radical Preservation

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Radikalt bygningsvern
Course code: 
80 405
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses

Course content

If historic preservation is often considered to be reactive, this course considers an alternative history of preservation as projective. The course looks at transitional moments in historic preservation discourse that asserted radical new modes of viewing and transforming existing architecture. Considering the exchange between written manifestoes, drawing techniques, and conservation practices, the course examines how changing political and cultural agendas shifted approaches to representational techniques and architectural interventions over time. Moving from the Italian Renaissance to the present, this course considers the diversity of preservation approaches throughout history, many of which were more speculative and projective than current international norms. The course focuses particularly on theoretical discourses that produced new representational techniques and material practices, prioritizing the exchange between theory and modes of visual and material production.

Course Outline:
Week 1: Instaurare: Italian Renaissance restoration as transformation
Week 2: Beaux-Arts: Prix-de-Rome projections
Week 3: Stylistic Restoration: What may never have existed
Week 4: Romanticism: The cult of the ruin
Week 5: Critical History: Utilities and Liabilities
Week 6: Institutional Authority: UNESCO and its discontents
Week 7: Avant-Garde: Superstudio, Matta-Clark, Asher, Pettena
Week 8: Abstracting Typlogy: Rowe, Rossi, Moneo
Week 9: Opportunistic Reuse: OMA, DSR, HdM
Week 10: Experimental Preservation: Defining a new medium

Learning outcome

Upon successful completion of the course, students should possess a greater critical perspective on preservation practices and a broader historical awareness of the development of those practices over time. Through seminar discussions and written assignments, students are expected to improve their abilities to articulate their ideas and construct compelling arguments.

Working and learning activities

Weekly seminars will include presentations by the instructor, reading discussions, and student presentations. Students are expected to complete reading and writing assignments and to participate actively in discussions.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Other assessment method, define in comment field-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Workload activity
Curriculum
Written assignments
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Curriculum
Workload activity:Written assignments
Workload activity:Lectures

Start semester

E8 - Infrastructure and Landscape

Credits: 
20
Full course name in Norwegian Bokmål: 
E8 - Infrastructure and Landscape
Course code: 
65 601
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Passed 1st semester studio and theory course
The subject is a part of the study programme Master in Landscape Architecture and cannot be taken as a single course

Course content

In spite of being a characteristic feature of all landscapes, road networks seldom attract much attention among architects involved in urban planning and landscape architecture. One reason can probably be found in the dominance of the zoning approach to planning, where road networks easily becomes reduced to a matter of traffic management and transport economy. Another possible reason could be, as suggested by Australian landscape architect Christopher Sawyer, that road networks like other infrastructures are conceived ‘outside’ the more visually oriented domain of landscape architecture at a much larger and more abstract territorial scale. This is not to say that infrastructure does not operate within the landscape, it obviously does, but rather that it does not originate there. According to Sawyer, infrastructure is conceptually located elsewhere and thus is not strategically accessible to landscape architects working only in the realm of landscape. As a consequence infrastructure often becomes something landscape architects work around rather than engage with and alter.
If Sawyer is right, how can we as landscape architects engage with road planning and design in profound ways that move beyond the purely visual and pictorial? Is it possible to conceptually re-locate road networks in the landscape? This question will be pivotal in the Spring Studio 2015 at Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies, in which we the main objective is to investigate and explore how the planned extension of the main highway E8 though Ramfjord can be thought as an integrated part of the landscape. The studio will be organised in collaboration with Troms County Municipality and the Norwegian Public Roads Administration together with experts from UiT - The Arctic University of Norway

Specific issues to be addressed in relation to the study of E8:

• Landscape analysis and survey of potential highway alignments
• Concepts for the integration of infrastructure and landscape
• Site-specific solutions in relation to highway design
• Strategic plan for urban development and landscape protection

Learning outcome

After concluding the studio course the candidate should have the following learning outcome:

Knowledge
• Basic knowledge of landscape transformation and urban development
• Extensive knowledge of landscape architecture in relation to infrastructure planning and design
• Specialized knowledge of the subarctic landscape and its specific topology, geology, hydrology and ecology

Skills
• Ability to analyse landscape and communicate its specific qualities and transformation processes
• Ability to develop architectural concepts on the basis of case studies and on-site investigations
• Ability to combine overall strategic considerations on a territorial level with design solution addressing the material and spatial qualities of the specific landscape as well as topological, geologic, hydrologic and ecologic conditions

Competencies
• Critical and reflective attitude towards to study of landscape and territory
• Basic understanding of and experience with concepts, methods and design development in relation to landscape architecture

Working and learning activities

Studio based teaching with lectures and practical exercises. Desktop research in combination with fieldwork. The studio in organised as a collective group work with individual tasks and contributions. Tutoring will be done both collectively and individually.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

Rød tråd gjennom Oslos byplan

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Rød tråd gjennom Oslos byplan
Course code: 
60 605
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Thomas McQuillan
Required prerequisite knowledge

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Course content

”Vi søker forgjeves den røde tråd i den nuværende bys plan” skriver Harald Hals i 1930. Kurset retter søkelyset mot deler av Oslo som i øyeblikket ikke har en klar, definert utviklingsretning, områder som ligger i skyggen av Fjordbyen og Hovinbyen og Groruddalen. I korte trekk ligger disse områdene som et sammenhengende felt fra Majorstuekrysset, mellom ring 2, ring 3 og markagrensen helt til Storo. Områdene er i omdanning, store byutviklingsdebatter er på gang, som for eksempel OUS sitt ønske om samlokalisering av Sykehusene på Gaustad. Ullevål og Aker m. fl kan potensielt tømmes for ny bruk, slik som Veterinærhøyskolen og Sogn videregåendeskole. Et lag av institusjoner er i bevegelse og gir store muligheter som utløser spørsmål om hvordan denne delen av byen skal omdannes og i neste omgang hvordan Oslo skal utvikle seg. Nye prosjekter i dette feltet tyder på at det primært ligger an til produksjon av ineffektiv og upålitelig urbanisme, som i liten grad bidrar til å avklare hvilken rolle disse områdene skal og kan ha i byen. Mest alvorlig er at deler av den utviklingen vi ser i dag kan være med å hindre og vanskeliggjøre en bærekraftig by. Det er et behov for å undersøke inngående hvilke muligheter som ligger i dette feltet.

Kurset vil utforske og undersøke;
• hvorfor byen ikke har tatt et klart standpunkt i disse områdene,
• hvordan områdene kan leses og forstås i den urbane konteksten Oslo,
• hva kan vi lære av områder i byen som er transformert de seineste 30 år
• hva ligger latent i disse områdene i dag, hvilke muligheter for utvikling som ikke tas i bruk,
• hvilke romlige og programmatiske strategier som kan forløse interessante former for urbanitet gjennom urbane og arkitektoniske studier.
Den innledende researchfasen vil være omfattende og avgjørende. Vår påstand er at en nærlesning av området er nødvendig for å nå en forståelse av og kunne utvikle meningsfulle urbane og arkitektoniske responser. Målet er at hver enkelt student skal bli en ekspert i sitt område og i stand til å delta i en offentlig diskusjon. Kurset arbeider i krysningspunktet mellom arkitektur og urbanisme.

Learning outcome

Kunnskaper:
Kurset vil gi studentene innsikt i vil hvordan konkurrerende by- og boligidealer har vært med å forme byen. Kurset vil gjøre studentene i stand til å lese, forstå byen og delta i debatt om utvikling av større byområder. I detalj betyr det en dypere forståelse av , - de store institusjonenes logikk - som har endret seg siden universitet og universitetshospitalene ble grunnlagt, boligtypologiene og infrastrukturens utvikling i møte med idealene om den mangfoldige byen. Kurset vil gi treningsmuligheter for å utvikle strategier for en bærekraftig by.

Ferdigheter:
Kurset er prosjektbasert og vil gi en romlig forståelse i arbeidet med alle skalaer i byen, fra skala 1:10.000 til 1:1. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg en arbeidsmetode og en prosjekteringserfaring i et byutviklingsprosjekt i krysningspunktet mellom arkitektur og landskap.

Generell kompetanse:
Forståelse og ferdigheter til å operere komplekse byutviklingsoppgaver.
Utvikle et fagvokabular, evne til å diskutere og delta i en offentlig debatt.

Working and learning activities

Semesteret vil underdeles i tre hoveddeler; researchfase, konseptutvikling og løsningsfase. Det endelige produktet kan spenne fra overordnede strategier til helt konkrete arkitektoniske intervensjoner. Her ligger åpenheten i kurset. I konseptutviklingsfasen vil vi organiser en workshop med en internasjonal lærer/kontor.

Verktøy og kommunikasjonsformer:
I studio skal vi jobbe med produksjon av tekster, tegninger, detaljtegninger og modeller i forskjellig målestokk, med illustrasjoner, fagdiskusjon, digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk

Den endelige presentasjon av prosjektet vil være med tekst, illustrasjoner, plan- og snitt, modeller og 3D

En publikasjon som studentene utarbeider i samarbeid med oss.

Curriculum

Litteratur/tekster/referanser:

Garden Cities of Tomorrow, Ebenezer Howard

Fra Christiania til Stor-Oslo, Harald Hals

Real Estates, Life without debt, Fulcrum

Happy city, Charles Montgomery

Vinex Atlas/ Limes Atlas, Joost Grootens

Broadacre city, Frank Lloyd Wright

Junkspace, Rem Kolhaas

Sprawl repair manual, Galina Tachieva

The situationist city, Simon Sadler

Complexity and contradiction in Architecture

Image of the city, Lynch

Rob Krier, Urban Space

Infrastructural city - Networked ecologies, Kazys Varnelis

A new kind of Bleak, Owen Hatherley

Edgelands, Paul Farley, Micheal Simmons

London Orbital, Iain Sinclair

Katalog den amerikanske paviljongen, Venezia biennalen 2012

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failVed semesterslutt skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Ved semesterslutt skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Pages