Språk

80 162 GK6 Arkitektureorienes historie

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Emneinnhold

Kurset tar for seg vestlig arkitekturteori og arkitekturtenking, og skisserer noen grunntrekk i arkitekturteorienes historie. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt ha trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Emneansvarlig

Mari Hvattum

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt A-F
Kommentar:

Deltagelse på leseseminar og essayskriving.