Språk

60 306 Byens offentlige rom

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kursets tema er byens offentlige rom. Kurset er lagt opp som en undersøkelse, teoretisk så vel som empirisk i Oslo, av offentlige byroms viktigste kjennetegn i dag. Vi vil se nærmere på hvordan byens offentlige rom, på tvers av ulike romlige og sosiale settinger, blir produsert, brukt og opplevd. Kurset vil blant annet fokusere på følgende sentrale spørsmål: Hvilke krefter gjør seg mest gjeldende i dagens offentlige byrom? På hvilke måter er offentlige byrom i endring? Hva er det som gjør byens rom offentlige?

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene vil tilegne seg kunnskaper om samtidens offentlige byrom som vil kunne ha stor betydning for diskusjonen av arkitektur og byutvikling.

Ferdigheter: Studentene får trening i å lese, diskutere og presentere teoretiske tekster. Studentene vil videre få kjennskap til et utvalg elementære forskningsmetoder for undersøkelse av kvaliteter i offentlige byrom.

Kompetanse: Studentene skal tilegne seg kompetanse som gjør det mulig, med utgangspunkt i eget forskningsmateriale, å skrive et avsluttende drøftende paper om samtidens offentlige byrom.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet byens offentlige rom, 2) lesning av et utvalg teoretiske tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner) samt seminardiskusjoner, 3) gjennomføre feltarbeid knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper.

Obligatorisk arbeidskrav:
Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen. I løpet av semesteret skal studentene (basert på gruppearbeid) arbeide med en egen større case studie. Studentene skal så, mot slutten av semesteret, skrive et avsluttende paper basert på sin case studie og pensumlitteraturen.

Emneansvarlig

Jonny Aspen

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt

Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen. I løpet av semesteret skal studentene (basert på gruppearbeid) arbeide med en egen større case studie. Studentene skal så, mot slutten av semesteret, skrive et avsluttende paper basert på sin case studie og pensumlitteraturen.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Prosjektoppgave(r)
Et paper skal leveres inn mot slutten av semesteret.

Vurderingsform
Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.

Deltakelse og skriftlig oppgave.
Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14