60 306 Byens offentlige rom

Emnenavn på English: 
The City's public spaces
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 306
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Maksimum antall studenter: 
24
Emneansvarlig
Jonny Aspen
Sverre Bjerkeset
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kursets tema er byens offentlige rom. Kurset er lagt opp som en undersøkelse, teoretisk så vel som empirisk i Oslo, av offentlige byroms viktigste kjennetegn i dag. Vi vil se nærmere på hvordan byens offentlige rom, på tvers av ulike romlige og sosiale settinger, blir produsert, brukt og opplevd. Kurset vil blant annet fokusere på følgende sentrale spørsmål: Hvilke krefter gjør seg mest gjeldende i dagens offentlige byrom? På hvilke måter er offentlige byrom i endring? Hva er det som gjør byens rom offentlige?

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene vil tilegne seg kunnskaper om samtidens offentlige byrom som vil kunne ha stor betydning for diskusjonen av arkitektur og byutvikling. Ferdigheter: Studentene får trening i å lese, diskutere og presentere teoretiske tekster. Studentene vil videre få kjennskap til et utvalg elementære forskningsmetoder for undersøkelse av kvaliteter i offentlige byrom. Kompetanse: Studentene skal tilegne seg kompetanse som gjør det mulig, med utgangspunkt i eget forskningsmateriale, å skrive et avsluttende drøftende paper om samtidens offentlige byrom.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet byens offentlige rom, 2) lesning av et utvalg teoretiske tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner) samt seminardiskusjoner, 3) gjennomføre feltarbeid knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper. Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time.

Pensum

pensumliste utleveres ved kursstart

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdStudentene vil få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Studentene vil få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttStudentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.