fbpx 61 120 Form - Parklaboratorium | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 120 Form - Parklaboratorium

Full course name in English: 
Form - Parklaboratorium
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 120
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Hanne Bat Finke
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering

Om emnet

Parklaboratorium omfatter park- og byromsprosjektering, studier og formgivning av byrom som inviterer til opphold og møter mellom mennesker. Grunnleggende viten om planter og jord integreres og undersøkes som premisser for landskapsarkitektonisk forming. 

Studentene arbeider med landskapets rom i bymessig kontekst med fokus på eksperimenter med terreng, overflader, planter og jord som levende materialer. 

Semesteret er satt sammen av flere mindre formgiving- og designprosjekter; laboratorier – med ulike fokus som kan være: mikroklima, vær, lys, geologi, jord, vegetasjon, harde overflater og vann sin betydning for landskapsarkitektur. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

  • Kunnskap om parken som byrom
  • Grunnleggende kunnskap om vegetasjon som materiale 
  • Grunnleggende kunnskap om harde overflater (betong, granitt, armering etc.)
  • Grunnleggende kunnskap om konsept, rom, skala og tid, og evne til å gjengi disse i tegning og modell både analogt og digitalt

Ferdigheter: 

  • Innblikk i og erfaring med tilnærmingsmåter, kommunikasjonsformer og arbeidsmetoder rettet mot landskapet som form
  • Beherske tegning og modell som representasjonsform

Kompetanse: 

  • Grunnleggende forståelse av landskapets og vegetasjonens rolle i utformingen av byrommet 
  • Grunleggende evne til å forme parkrommet i relasjon til en gitt kontekst
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår først og fremst i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid i plenum utgjør en viktig del av undervisningen.

Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. 

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdInnlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdAktiv deltakelse ved semestrets gjennomganger
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Aktiv deltakelse ved semestrets gjennomganger
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsmappe 1: Semestret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått. Mappen inneholder arbeider fra både semesteroppgaver og workshops, samt et refleksjonsnotat over egen prosess og læring.
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsmappe 2: Mappe med arbeidene fra tegneundervisningen
Begge vurderingsmappene må være vurderes til bestått for å bestå emnet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsmappe 1: Semestret består av flere likeverdige prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått. Mappen inneholder arbeider fra både semesteroppgaver og workshops, samt et refleksjonsnotat over egen prosess og læring.
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsmappe 2: Mappe med arbeidene fra tegneundervisningen
Begge vurderingsmappene må være vurderes til bestått for å bestå emnet.
AktivitetKommentar
Oppmøte Oppmøte til undervisning er forventet.
Individuell veiledning Oppmøte til veiledning er forventet.
EkskursjonDeltakelse på ekskursjon er forventet
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar: Oppmøte til undervisning er forventet.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar: Oppmøte til veiledning er forventet.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Deltakelse på ekskursjon er forventet