fbpx 61 123 Økologi for landskapsarkitektur – Økologisk form og funksjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 123 Økologi for landskapsarkitektur – Økologisk form og funksjon

Full course name in English: 
Ecology for landscape architecture - Ecological form and function
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 123
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Eva Breitschopf
Forkunnskapskrav

Gjennomført alle emner fra første semester, dvs. fått godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering

Om emnet

Emnet starter med en avgrensning mellom økologi som vitenskap og økologi som begrep, og hvorfor en slik avgrensning er viktig for hvordan økologi skal inspirere og informere landskapsarkitekturen.

Emnet gir videre en innføring i økologi, og en mer inngående innføring i økologisk form og funksjon med vekt på planter og jord. Emnet vil utdype hvordan planters karaktertrekk og former gir tilpasninger til -og betydning for -det biotiske og abiotiske miljø. Planters karaktertrekk og form vil relateres til konsepter som økologisk nisje, økologisk funksjon og økologisk samspill.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Definisjon og avgrensning av begrepene økologi/økologisk
  • Kjenne til vesentlige karaktertrekk og former som beskriver planter
  • Kjenne til hvordan jord er bygget opp
  • Grunnleggende kjennskap til sentrale økologiske konsepter

Ferdigheter

  • Kunne anvende planters karaktertrekk og former i beskrivelsen av planters økologiske nisje, planters funksjon og planters samspill med andre arter
  • Kunne beskrive hva som kjennetegner en god jord
  • Kunne integrere abstrakte økologiske begreper i forståelsen av hvordan planter og jord fungerer sammen i et system

Kompetanse

  • Kunne anvende økologiske konsepter relatert til planter og jord i både menneskeskapte og naturgitte omgivelser
  • Kunne inspireres av økologiske konsepterog økologisk forståelsei utviklingen av landskapsarkitekturen
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, feltarbeid samt gruppepresentasjoner.

 

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdAnvendelse av den teoretiske kunnskapen i prosjektarbeid som angitt ved kursets start. Det er et obligatorisk arbeidskrav å levere inn en økologisk beskrivelse med både tekst og tegning til angitte frister i semesteret.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Anvendelse av den teoretiske kunnskapen i prosjektarbeid som angitt ved kursets start. Det er et obligatorisk arbeidskrav å levere inn en økologisk beskrivelse med både tekst og tegning til angitte frister i semesteret.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttMappeinnlevering av alle arbeidskrav
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Mappeinnlevering av alle arbeidskrav
AktivitetKommentar
OppmøteAktiv deltakelse i forelesninger, på eventuelle workshops og feltstudier er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Aktiv deltakelse i forelesninger, på eventuelle workshops og feltstudier er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.