Språk

Start semester

61 132 Landskapsarkitekturens historie 2

Emnenavn på English: 
Landskapsarkitekturens historie 2
Studiepoeng: 
4
Emnekode: 
61 132
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Om emnet

Emnet definerer de viktigste spørsmålene innen landskapsarkitektur i dag. 

Emnet gir en bred innføring i landskapsarkitektur som en form for praksis og diskurs, og tar mål av seg å videreutvikle studentenes evne til å analysere og reflektere. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Kunnskap om landskapsarkitekturens historie, teori og metoder
  • Kjennskap til sentrale begreper innen landskapsarkitektur

 

Ferdigheter

  • Kunne bruke tegninger i analyse av referanseprosjekter

 

Generell kompetanse 

  • Evne til å analysere og kritisk reflektere over aktuelle trender og prosjekter
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid, befaringer og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Ikke påkrevdUkentlig innleveringer av presentasjon og analyse av referanseprosjekter
Oppmøte til undervisning Påkrevd80 % tilstedeværelse på forelesninger og befaringer
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Ukentlig innleveringer av presentasjon og analyse av referanseprosjekter
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80 % tilstedeværelse på forelesninger og befaringer
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FVurderingsmappen skal inneholde de innleverte presentasjonene og analysene av referanseprosjektene
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsmappen skal inneholde de innleverte presentasjonene og analysene av referanseprosjektene