fbpx 61 133 Systemer – Naturlaboratorium | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 133 Systemer – Naturlaboratorium

Full course name in English: 
Systems - Nature Laboratory
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 133
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2024 Høst
Eksamenssemester: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Du må ha bestått følgende emner:

61 110 Form - Landskapslaboratorium

61 120 Form - Parklaboratorium

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til landskapets fysiske oppbygging og undersøker hvordan naturlige systemer fungerer og former landskap.

Gjennom prosjektarbeid belyses sammenhenger mellom større system og stedspesifikke variasjoner, samt hvordan transformasjon av landskapet virker inn på de naturgitte forhold.

Emnet bygger videre på formgivningen fra første studieår og legger til forståelsen for større skalaer og hvordan landskapets former er blitt til. Samspillet mellom hydrologi, økologi, geomorfologi og klimatiske forhold studeres med fokus på hvordan dette påvirker, og kan benyttes, i formgivning.

Vann og økologi som kvalitet og endringselement er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal du sitte igjen med følgende kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskap om landskapets fysiske oppbygging, geologi, hydrologi og økologi
 • Grunnleggende kunnskap om klimatiske forhold som påvirker og former landskapet på tvers av skalaer
 • Forståelse av hvordan naturlige systemer kan brukes i formgivning
 • Grunnleggende kunnskap om utvikling og formgivning av et landskapsprosjekt       

Du skal ha opparbeidet følgende ferdigheter:

 • Bruk av landskapsanalyse til å beskrive kvaliteter og romlig oppbygging
 • Anvende forståelsen av hydrologiske og økologiske forhold i formgivning
 • Bruk av tegning, modell og digitale verktøy i karlegging, analyse og prosjektering

Du skal ha tilegnet følgende kompetanse:

 • Formgivningskompetanse
 • Selvstendig undersøkende og analytisk arbeid
 • Evne til muntlig og skriftlig fremstilling
 • Grunnleggende forståelse av sammenhenger i naturlige systemer
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår hovedsakelig i form av ukentlig veiledning og gjennomgang av prosjektarbeider.

I tillegg kan undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid utgjør en viktig del av undervisningen. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum.

Fysisk oppmøte til undervisning, veiledning, gjennomganger og andre undervisningsaktiviteter er forventet og nødvendig for å oppfylle læringsutbytte.

Pensum

Litteraturlisten vil være tilgjengelig i Leganto.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Ekskursjoner PåkrevdStudietur til Tromsø.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Studietur til Tromsø.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttSemesteret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for vurderingen.

Studenten må presentere innlevert materiale på sluttgjennomgangen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Semesteret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for vurderingen.

Studenten må presentere innlevert materiale på sluttgjennomgangen.