fbpx 61 143 Systemer - Bynaturlaboratorium | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 143 Systemer - Bynaturlaboratorium

Full course name in English: 
Systems - Urban Nature Laboratory
Studiepoeng: 
20
Emnekode: 
61 143
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår, samt hele 3 semester.

Om emnet

Emnet bygger videre på GK3 (Systemer – naturlaboratorium) og legger til kunnskap om menneskeskapte systemer og hvordan disse utvikles over tid, slik som dyrket mark, mobilitet, bebygde områder og serviceinfrastruktur.

Samspill og integrasjon mellom komplekse urbane systemer og sosiale relasjoner undersøkes med fokus på hvordan naturlige systemer og naturbaserte tenkemåter kan informere design, og bidra til å strukturere landskapsprosjekter i urbane rom, større territorier og rurale landskap.

Gjennom prosjektarbeid, kartlegging og analyse diskuteres forholdet mellom natur og mennesket. Det inkluderer økologiske, sosiale, historiske, kulturelle og politiske forhold.

Formgivning i prosjektoppgaven gjøres med fokus på romlige kvaliteter og landskapets kapasitet til å håndtere vann og forbedre biodiversitet, samt mulighetene for mer komplekse økosystemer og bæredyktig byutvikling. Forståelse av det stedsspesifikke og stedets fysiske, kulturelle og historiske oppbygging, vil være sentralt i formgivningsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om menneskeskapte landskapsstrukturer
  • Grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom naturlige og menneskeskapte systemer
  • Kunnskap om formgiving av naturlige systemer i ulik skala
  • Kunnskap om landskapsprosjektets konstruksjon

Ferdigheter

  • Evne til å omsette teoretisk viten i prosjektarbeid
  • Anvendelse av ulike metoder for romlig analyse og beskrivelse
  • Anvendelse av digitale verktøy i prosjektering

Generell kompetanse

  • Evne til å avlese og definere stedsspesifikke kvaliteter
  • Kritisk lesing og kildekritikk
  • Evne til selvstendig arbeid
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vektlegger studioarbeid der kollektiv kunnskap og utveksling av ideer er avgjørende. Alle studentene forventes derfor å arbeide i studio på skolen.

Undervisningen består av ukentlig veiledninger og gjennomgang av prosjektarbeider. I tillegg vil det gis undervisning i form av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, workshops og feltarbeid. Felles gjennomganger der studentene legger frem eget arbeid eller gruppearbeid, utgjør en viktig del av undervisningen. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper og i plenum.

Fysisk oppmøte.

Pensum

Kursanansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdFølgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
•Deltakelse på alle gjennomganger samt aktivitet (som ekskursjon, feltarbeid, eller seminar) definert som sentralt for kurset.
•Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
•Deltakelse på alle gjennomganger samt aktivitet (som ekskursjon, feltarbeid, eller seminar) definert som sentralt for kurset.
•Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsmappe: semestret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsmappe: semestret består av flere prosjektinnleveringer som samlet danner grunnlag for bestått/ikke bestått
AktivitetKommentar
OppmøteDeltakelse på alle gjennomganger er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Deltakelse på alle gjennomganger er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk.