fbpx 61 144 Samtidens landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 144 Samtidens landskapsarkitektur

Studiepoeng: 
4
Full course name in English: 
Contemporary Landscape Architecture
Emnekode: 
61 144
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Janike Kampevold Larsen
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår

Om emnet

Emnet definerer de viktigste estetiske retningene og begrepene innenfor landskapsarkitektur i dag. Emnet gir en grunnleggende innføring i landskapsarkitektur som praksis og teori, og vil videreutvikle studentenes evne til å begrepsliggjøre, og å lese og reflektere over landskapsarkitekturprosjekter. Prosjekter forstås både som estetisk utsagn og som del av en samfunnskontekst.

Studentene vil på den ene siden bli presentert for en rekke nasjonale og internasjonale eksempler på samtidige landskapspraksiser og -prosjekter, og på den andre, bli presenterte for grunnleggende begreper innenfor landskapsteori. Dette vil danne et grunnlag for å utvikle en kritisk grunnholdning, å kunne konseptualisere egne prosjekter og plassere dem i en nasjonal og internasjonal kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om landskapsarkitekturens teori og begreper
  • Kjennskap til sentrale, samtidige estetiske strømninger innen landskapsarkitekturen

Ferdigheter

  • Kunne formidle tanker om teori og prosjekter i tekst
  • Kunne bruke tekst som verktøy til å strukturere ideer og å utvikle egen teoriforståelse
  • Kunne bruke tegninger i analyse av referanseprosjekter
  • Kunne beskrive landskapsprosjekter og reflektere over dem

Generell kompetanse 

  • Evne til å analysere og kritisk reflektere over aktuelle retninger og prosjekter
  • Evne til å redegjøre for ulike landskapsarkitektoniske inngrep i en spesifikk kontekst
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Lærerteamet er Janike Kampvold Larsen og Rainer Stange.

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, gruppearbeid, befaringer og presentasjoner individuelt eller i gruppe.

Det må påberegnes at noe undervisning og veiledning legges digitalt i tråd med gjeldende Covid-restriksjoner. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FVurderingsmappe:Innleverte tegninger og tekst som analyserer og reflekterer over prosjekter og teori.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsmappe:Innleverte tegninger og tekst som analyserer og reflekterer over prosjekter og teori.
AktivitetKommentar
OppmøteAktiv deltakelse igjennom hele semesteret er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Aktiv deltakelse igjennom hele semesteret er forventet. Digitalt oppmøte er forventet på lik linje med fysisk tilstedeværelse.