fbpx 70 132 GK3 Designhistorie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 132 GK3 Designhistorie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK3 Designhistorie
Emnekode: 
70 132
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Emnet gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Læringsutbytte

Et hovedmål for emnet er å vekke og å øve studentenes blikk på omgivelsene – skjerpe deres bevissthet i forhold til hvilken betydning tingenes utforming har. Som fremtidige produsenter av bilder, rom, gjenstander, visuelle uttrykk og sosiale situasjoner, er det viktig at de utvikler et bevisst forhold til hva de setter ut i virkeligheten, ikke minst med tanke på at vi lever i en visuelt overstimulert og oppjaget konsumkultur, noe som gir grunn til å problematisere den stadig økende fremstilling av materielle og visuelle produkter.

Læringsmål

Studentene skal lære:

• ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.

• På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.

• kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Emnet formidles:

• Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen)

• I tillegg er det satt av tid til selvstudie.

• Til emnet hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til estetiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide.

• Emnet avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken.

Arbeidskrav:

Det kreves av studentene at de:

• Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende

• Leser angitt pensum som forberedelse forut for forelesningene

• Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FEmnet avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Emnet avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken