fbpx 70 303 Digital produksjon teknologi | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 303 Digital produksjon teknologi

Full course name in English: 
Digital production technology
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 303
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2017
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning. Det kreves innledende forkunnskaper i CAD verktøy som Rhino, Solidworks, Alias, Blender etc.

Om emnet

Informerte beslutninger i 3D printe-prosessen med mål om å informere, gi dypere innsikt i, og undervise masterstudenter på AHO om hvilke mulighetsrom som befinner seg i de ulike 3D printe teknologiene. Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo kan skryte av state-of-the-art 3D printe fasiliteter. "3D Print Verkstedet" fungerer i dag som en tjeneste for å gi studenter muligheten til å realisere komplekse, fysiske produkter. 3D printing er en additiv prosess, som med utgangspunkt i en digital tegning er i stand til nøyaktig å produsere en detaljert fysisk modell i et bredt utvalg av materialer. Verkstedet har tradisjonellt vært drevet av spesialister, samtidig som utvikling og modning av teknologien globalt har medført en demokratisering av dets bruksområde. Kurset har en teoretisk og praktisk tilnærming til 3D teknologi, der studenten vil bli introdusert til essensielle verktøy, digitale såvel som fysiske. Caser vil bli jobbet med.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ved gjennomført studium skal studenten kunne beskrive alle de aktuelle prosessene som er involvert i 3D printe prosessen; fra konstruksjon av riktige digitale formater, til etterbehandling av fysiske modeller. I tillegg vil studenten ha kunnskap om hvilke prosesser som er mest aktuelle for å oppnå ønskede resultater. "3D Print Verkstedet" har i dag 4 forskjellige 3D printer teknologier tilgjengelig, FDM, SLS, SLA, og 3DP. Hver teknologi har hver sine bruksområder, og benytter seg av ulike material- og tilbredningsprosesser. Studentene vil etter endt kurs kunne dra informerte beslutninger om hvordan best dra nytte av disse forskjellige prosessene.

Ferdigheter: Ved gjennomført studium vil studenten bli bedre rustet til å dra nytte av de potensialene som er tilstede i konteksten av produkt-/interaksjonsdesign samt arkitektur. Studenten vil få førstehåndskunnskap i hvordan operere de forskjellige teknologiene som er tilgjengelig på AHO; pulverbaserte, ekstrusjonsbaserte og lyspolymeriserende 3D printere. Studenten vil ha kunnskap om konvertering av filformater og pre-prosessering før 3D printing. Generell kompetanse 3D printing er i økende grad tilstede i design- og arkitekturprosesser, som et verktøy for prototyping og i konstruksjon. Kurset er ment for design- og arkitekturstudenter på masternivå som ønsker en dypere innsikt i benyttelse av 3D printing videre i studiet. Studenten skal kunne redegjøre for hvilke metoder som er valgt for å realisere objektene sine og hvorfor.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

I likhet med andre fordypningsfag vil kurset bestå av ukentlige læringsaktiviterer, bestående av forelesninger, materialutforskning og bruk av 3D printere som er tilgjengelige. Hver kursdag vil introduseres med en forelesning i emner som 'modellbygging med 3D printer', '3D printeren som et demokratiserende verktøy', 'teknologien i historisk perspektiv' osv. Under fordypningsuken på slutten av semesteret vil det gis en større oppgave som skal utføres og presenteres for resten av gruppen. Et mål for kurset er å stille ut/vise frem disse prosjektene, som kan informere utad hvordan 3D printe teknologier kan best utnyttes på AHO og i andre kreative sammenhenger.

Pensum

Anderson, C. (2012). Makers: the new industrial revolution. Random House.

Hopkinson, N., Hague, R., & Dickens, P. (2006). Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age. John Wiley & Sons.

Thompson, R. (2007). Manufacturing processes for design professionals. Thames & Hudson.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80% obligatorisk oppmøte til alle timer.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80% obligatorisk oppmøte til alle timer.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttDet skal leveres en sluttleveranse i form av en fysisk gjenstand, som blir vurdert til Bestått/Ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det skal leveres en sluttleveranse i form av en fysisk gjenstand, som blir vurdert til Bestått/Ikke bestått