fbpx 70 505 Design studio | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 505 Design studio

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Design Studio
Emnekode: 
70 505
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Rachel Troye
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Et masterkurs i tredje semester (bare tilgjengelig for sisteårsstudenter). Åpent for alle designområder, men det kreves at studentene følger opp og går i dybden innenfor tidligere valgt spesialisering/felt der de kan dokumentere designferdigheter på høyt nivå gjennom en portefølje og en søknad.

Du laster opp portfolio her innen 14. mai: :https://nettskjema.no/a/147817

Angi hvilket track du søker på.

Anbefalt forkunnskap

Kurset er basert på designferdigheter og -metoder opparbeidet gjennom kurs på bachelor- og masternivå. I “Designstudio” skal studenter og lærere integrere og videreutvikle disse ferdighetene og tenkemåtene for å skape komplekse prosjekter med en høy grad av profesjonalitet. Utpreget nysgjerrighet, en eksperimenterende holdning og uavhengighet er derfor en nødvendighet for studenter som ønsker å delta i “Designstudio”. Kurset lar studentene skreddersy sin egen personlige utvikling som designere, som forberedelse til diplomprosjektet.

 

Om emnet

“Designstudio” er et videregående masterkurs, hvor studentene utvikler prosjekter på tvers av temaer og partnere bestemt av Institutt for design. Dette kan være knyttet til forskningsprosjekter, eksterne partnere eller fremvoksende problemstillinger innen design. Ambisjonen for kurset er å utvikle fremragende prosjekter hvor studentene går i dybden med problemstillingene de velger å arbeide med, og skaper resultater på høyt nivå. Kursets kjerneverdier er utforskning og profesjonalitet – noe som innebærer at kurset oppmuntrer til utvikling av refleksjon, en kritisk holdning og ny kunnskap om fremvoksende områder, samtidig som det har som ambisjon å produsere resultater og formidling av høy kvalitet.

I dette kurset vil studentene ha en stor grad av frihet og ansvar for hvordan prosjektene deres utvikles. “Designstudio” er et sted hvor studentene kan integrere kunnskapen de har med seg fra undervisningen, og arbeide mot utforskning, profesjonalitet og spesialisering. En viktig del av studiokurset er å gi studentene prosjekterfaring og kunnskap om hvordan ulike typer større designprosjekter kan struktureres og gjennomføres.

Studentene arbeider individuelt eller i små grupper. Alle prosjektene følges gjennom hele semesteret av en veileder og vanligvis også en partner. Spesialiseringene og/eller temaene prosjektene tar opp, styrer valg av partnere og veiledere. Alle sporveilederne vil være ansvarlig for studentene som velger å følge hans eller hennes "spor". Sporet kan bestå av ett langt prosjekt eller flere prosjekter.

Den viktigste læringsstrukturen er veiledning på prosjektnivå og kontinuerlig evaluering av fremdriften. Det er en felles struktur for milepæler og viktige innleveringer gjennom hele kurset (utvikling av prosjektbeskrivelser og -planer, dokumentasjon, innleveringer og hovedpresentasjoner). Samarbeidslæring er viktig på tvers av prosjektene, og studentene tar del i utvikling av forskning, forelesninger og kursmateriell for hele gruppen.

Prosjektene har sitt utspring i utvalgte temaer og partnere utviklet av Institutt for design, eller fra forskningsområder på tvers av instituttets forskningsprosjekter. Prosjektene kan gjøres som spesialisering mot bestemte felt eller i tverrfaglige grupper hvor studenter fra industridesign, tjenestedesign og interaksjonsdesign arbeider sammen.

Tracks høsten 2020

1.Design for rich media workplaces // Kjetil Nordby + Ocean Industries

The course will explore user centered design of advanced digital multi screen and multi modal workplaces. It will make use of design tools connected to OpenBridge and expand them into a multi modal workplaces integrating tangible and screen based interactions.

The course will carry out sketches, prototyping, field studies, user involvement, VR prototyping and industry involvement as part of the course and it will be integrated in ongoing research projects at AHO.

The course requires a high level of skills and motivation for participating students. There are ca 5 spaces available.

 

2.Disrupting and challenging  // Steinar Killi

Minimum one of the master courses in Industrial design must have been passed, either Technoform or Transform/Protohype

Prerequisit knowledge: Good industrial design skills; CAD, Drawing, workshop, production.

The course prolongs the topics of Technoform and Transform, it aim to work towards a future possibility, seeing both incremental and radical solutions. This year the course will work in relation with Norwegian production companies. The goal is to design necessary products based on a possible critical situation, whether its todays Pandemic or tomorrows crisis. Could manufacturing companies be challenged and disrupted to change their production? Based on some possible critical areas; Energy, logistic, Food, Medical and spare parts, key products will be selected and designed for the competencies available in these companies.

Expected Learning outcome:

Knowledge: gaining knowledge on how manufacturing companies work, how they adjust and how they adapt. Gaining knowledge on how a reverse design process could be developed and carried out. Gaining knowledge on how to frame and design in respect for companies historical positive values(including aesthetical values) for users, society and the workers

Skills: Adapt and understand different competencies in different manufacturing companies, from culture to hardware- Using methods and tools developed for transdisciplinary projects

General Competencies: Be able to get insight into manufacturing companies workflow, how to analyze manufacturing competencies. How to adapt existing skills to a reverse designing process where production competencies will steer the design, and at the same time challenge this competencies.

Evaluation form:  The course will be evaluated on the delivery: Analysis, design process and prototype/model of a physical product

Workform and teaching activities: This course has a high level of independent work, the teacher will have weekly tutoring sessions and the different companies are expected to be an asset for the students.

Expected work effort: This course depends on personal effort, the capacity to work and seek out answers independently.

This course will utilize both the schools workshops and the companies facilities. The students will visit the facilities. Literature will be announced.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

- Kursets viktigste læringsutbytte er integrasjon og modning av prosesser og metoder fra hele masterstudiet i design.

- Videre forventes det at studentene utvikler feltspesifikk kunnskap gjennom prosjektene.

- Kunnskap om hvordan avanserte designprosjekter kan struktureres og organiseres.

FERDIGHETER
- Utvikle og modne individuelle ferdigheter som designere.

- I “Designstudio” får studentene utviklet og utvidet sentrale prosjekt(håndterings)ferdigheter. Dette omfatter definering av omfang, forskning, prosjektbeskrivelse, tidsstyring og kommunikasjon.

 

 

GENERELL KOMPETANSE
Det overordnede målet med kurset er å modne studentenes designkompetanse og -ferdigheter. Dette gjøres ved å fokusere på både utforskning og profesjonalitet på et høyt prosjektnivå.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Hovedaktiviteten i kurset avhenger av valgt prosjekt og spesialisering. Gjennom hele kurset vil det være fokus på å lære prosjektplanlegging, utvikling og definering av omfang. Kurset gjennomføres i et studiomiljø, og samarbeidslæring på tvers av prosjekter, med enkelte delte forelesninger og presentasjoner osv., står sentralt. Det kreves at studentene lager og presenterer en emnespesifikk “forelesning” for hele kurset.

 

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttStudenter på de ulike Designstudio-sporene må definere sitt eget læringsutbytte sammen med sporansvarlig etter at fokusområde er bestemt. Dette vil danne grunnlaget for den endelige vurderingen. Vurderingsformen bestemmes av sporansvarlig i dialog med den enkelte student.

Studentene må presentere og levere inn alle prosjekter, dokumentasjon og presentasjoner for å bli vurdert for kurset. Studentene må også planlegge sine egne veiledningsøkter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenter på de ulike Designstudio-sporene må definere sitt eget læringsutbytte sammen med sporansvarlig etter at fokusområde er bestemt. Dette vil danne grunnlaget for den endelige vurderingen. Vurderingsformen bestemmes av sporansvarlig i dialog med den enkelte student.

Studentene må presentere og levere inn alle prosjekter, dokumentasjon og presentasjoner for å bli vurdert for kurset. Studentene må også planlegge sine egne veiledningsøkter.
AktivitetKommentar
Oppmøte
Workshops
Gjennomgang
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:
Aktivitet:Workshops
Kommentar:
Aktivitet:Gjennomgang
Kommentar: