fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV7 Arkitekturvern, miljø og bærekraft

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitekturvern, miljø og bærekraft
Emnekode: 
MARV7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2026 vår
Eksamenssemester: 
2026 vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2026
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

«Sustainable heritage» har blitt et viktig begrep innen internasjonalt arkitekturvern. I denne modulen ser vi nærmere på hvordan sirkulærøkonomi og bærekraft påvirker vernefeltet, i hvilken grad vår tids grønne visjoner også kan hente erfaringer fra kulturminnevernet. Sentrale begreper vil være resirkulering, lokale ressurser og materialkunnskap. Vi undersøker hva slags miljøpotensiale som ligger i å ta vare på, ruste opp og gjenbruke bygninger, og forholder oss samtidig kritisk til de faglige konsekvensene av at miljøtenkning ser ut til å bli en dominerende faktor innenfor et fagfelt der kultur er det primære interessefeltet. Modulen gransker både møtepunkt og konflikter i natur/kultur-diskursen, og drøfter overføringsverdier så vel som innbakte motsetninger, med basis i grønn ekspertise fra vernefeltet og miljøfeltet, samt aktører som jobber med å bryte ned etablerte barrierer.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten kunnskap om hvordan den ‘grønne bølgen’ påvirker norsk arkitekturvern gjennom en grundig innføring i forholdet mellom internasjonale begrep, teorier og prinsipper og selve praksisfeltet. De vil få en oversikt over forskningsfronten, nylig gjennomførte prosjekt i skjæringspunkt mellom kultur- og miljøvern, samt en introduksjon til de bakenforliggende årsakene til at dette har blitt et så viktig tema i samtiden. Modulen tar for seg store overgripende fenomen – charters, antologier, politiske føringer om bærekraft etc. – og dypdykk i detaljer, eksempelvis knyttet til gjenbruk av bestemte byggematerialer, og vil dermed sitte igjen med en bred inngang til å forstå arkitekturvern som bærekraft.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner.  På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

Seminar I:         De store linjene: Viktige tekster, charters, politiske føringer og andre premissgivende dokument som staker ut kursen for et grønnere arkitekturvern. Forelesninger og diskusjoner.

Seminar II:        Praksis og fordyping: Viktige aktører, prosjekter og praktiske prinsipper som baner vei for et mer bærekraftig arkitekturvern i Norge. Forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner.

Muntlig:             Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver

Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før første seminar.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven.