fbpx MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MARV6 Vern, byutvikling og transformasjon

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Vern, byutvikling og transformasjon
Emnekode: 
MARV6
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modulen gir et overblikk over ulike ståsteder, aktører, roller, verdisett, tilnærminger, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i en norsk kontekst – i urbane landskap, bygningsmiljøer, lokal historie, bruk og aktivitet. I seminar I, som er felles med urbanisme, veksles det mellom et verneperspektiv og et utviklingsperspektiv. Seminaret går i dybden på hvordan vern og utvikling samkjøres enten det fører til fellesskap, brytninger eller parallelle løp. Her bringer vi inn aktuelle case og pågående debatter.

Seminar II har et særlig fokus på hvordan spenningen mellom vern og transformasjon kommer til syne i norske småbyer og tettsteder, der problemstillingene og ressurssituasjonen gjerne skiller seg litt fra de større norske byene, spesielt med tanke på hvordan kommersielle hensyn veies opp mot hensynet til kulturminner i den lokale stedsforvaltningen. Seminaret plukker også opp tråden fra vårsemesteret når det gjelder akademisk skriving, både med tanke på å evaluere noe av det skriftlige arbeidet studentene har levert til nå og videreutvikle kompetansen.

Læringsutbytte

Studentene skal bli bedre kjent med tidstypiske trender og strategier i spenningsrommet mellom vern av transformasjon, i Norge så vel som internasjonalt. Modulen setter søkelys på tverrfaglighet, med henblikk på hvordan ulike aktører opptrer strategisk i planer, prosjekter og prosesser som angår den overordnede tematikken i modulen. Et viktig aspekt blir å studere krefter og motkrefter i større samfunnsprosjekt der vern og transformasjon inngår som sentrale premiss i utviklingen. Studentene skal få innblikk i aktuell teorilitteratur og bli introdusert for sentrale begrep, som de forventes å anvende analytisk og kritisk i skriftlig arbeid.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og litteraturstudier.

Seminar I:       

  • Forelesninger, ekskursjoner og diskusjoner.
  • Seminaret er felles med videreutdanningsmasteren i urbanisme.

Seminar II:       

  • Forelesninger, diskusjoner og videre fordypning i akademisk skriving.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.