fbpx EU-midler til AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

EU-midler til AHO

EU-midler til AHO

AHO og ni samarbeidspartnere har fått bevilget over 284 000 EUR fra programmet Erasmus+, til et omfattende prosjekt om videreutvikling av undervisningsmetoder og tilbud innen arkitekturutdanning.

AHO har rollen som koordinator for prosjektet, som har tittelen "Confronting Wicked Problems: Adapting Architectural Education to the New Situation in Europe".

Prosjektets utgangspunkt er å se arkitekturutdanningen i en ny økonomisk og samfunnsmessig kontekst. Det vil undersøke arkitekturundervisningen i Europa i dag, og hvordan profesjonen skal tilpasses endringer og utfordringer i samfunnet.

Arkitektutdanning i fokus

– EAAE (European Association for Architectural Education) som organiserer arkitektutdanningene i Europa prioriterer for tiden utviklingsprosjekter og forskningsprosjekter innenfor arkitektutdanning. EU programmene Erasmus + og Horisont 2020 gir finansieringsmuligheter.

– ”Confronting Wicked Problems” er det første EU-prosjektet AHO leder og koordinerer. Ved siden av EAAE og ACE (Architects Council of Europe), deltar flere universiteter i prosjektet, og intensjonen er også å utvikle et nettverk for forskning omkring arkitektutdanning, sier Karl Otto Ellefsen, som har en overordnet rolle i prosjektet.

I tillegg til EAAE og ACE er partnerne:

  • The Faculty of Architecture at the Politecnico di Milano, Italy
  • The Faculty of Architecture and the Built Environment at the Delft University of Technology, The Netherlands
  • The Ion Mincu University of Architecture and Urbanism in Bucuresti, Romania
  • The CTU Faculty of Architecture in Prague, Czech Republic
  • The Department DSA of Sciences for Architecture (Polytechnic School) at the University of Genoa, Italy
  • The Faculty of Architecture and Arts, Hasselt University, Belgium
  • Universitat Politecnica de Catalunya, Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Tre tenketanker

Prosjektmodellen går ut på at partnerne arbeider innenfor tre tenketanker: 1) “Teaching Architectural Design and Professional Knowledge”, som skal arbeide med forholdet mellom arkitektutdanningen og profesjonen; 2) “Sustainability”, om bærekraftig utvikling;  og 3) “Heritage”, om den arkitektoniske og kulturelle arven.

Tenketankene skal gjennomføre til sammen ni workshops, og lærestedene skal vekselvis ha ansvar for arrangementene. Dette blir ukelange, intensive sesjoner, der lærere og studenter deltar. Resultatene skal presenteres i årlige rapporter, som vil bli drøftet på større faglige samlinger i regi av EAAE. Materialet vil også bli lagt ut på EAAEs nettsider.

AHO i førersetet

I tillegg til prosjektlederansvaret skal AHO lede tenketank 1, knyttet til temaet "professional practice". Her vil en rekke utfordringer diskuteres: den høye arbeidsledigheten blant arkitekter i Sør-Europa, endring av arkitektenes tradisjonelle rolle i Nord-Europa, ulikheter i lisensiering og de nyutdannedes adgang til praksis.

– For AHO vil prosjektansvaret gi verdifulle erfaringer knyttet til internasjonalt samarbeid, og et utvidet og vitalt nettverk av europeiske læresteder. I tillegg vil skolen kunne få insitamenter til forbedring av undervisning knyttet til sustainability, heritage og profesjonsutøvelse – en bedre forståelse av arkitektens faglige og samfunnsmessige roller, sier Ellefsen.

Flere fra AHO er involvert i prosjektet. Ellefsen er president i EAAE, og vil gjennom dette vervet ha en overordnet rolle i prosjektet. Anne Marie Øveraas er prosjektleder og koordinator, med vekt på organisatoriske forhold. Tarald Lundevall vil lede det faglige prosjektarbeidet ved AHO, og være ansvarlig for tenketank 1.

Erasmus+

Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for studenter og ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner i EU- og EØS-området. Til sammen 28 land omfattes av Erasmus-avtalen, mens 94 land er definert som partnerland.

Erasmus+ (Programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport) erstattet 1. januar 2014 EUs program for livslang læring (LLP).

Bevilgningen til prosjektet Confronting Wicked Problems: Adapting Architectural Education to the New Situation in Europe er gitt under ordningen "Strategiske partnerskap", som ble utlyst første gang våren 2014.