fbpx Brannvernorganisasjon | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Brannvernorganisasjon

Brannvernorganisasjon

Statsbygg ved Øystein Hansen er brannvernleder.
AHO har brannkoordinatorer og etasjeansvarlige.
Brannvernkoordinator 1: Kaissar Bakkali 
Brannvernkoordinator 2: Anders Rennemo
Brannvernkoordinator 3:  Geir Jarle Jensen

 
Brannansvarlige
Sted Etasjeansvarlige Reserver
1. etg. vest og nord Roald Jensen Halvor Hjorth Guttu
1. etg. øst, syd og midt Lise Kjærstad Vibeke Aurmo
2. etg. øst og syd   Siva/Anh
2- etg. vest og nord Vidji Sivarajah Dorota Hamad
3. etg. vest og nord Lise Korneliussen Reier Møll Schoder
3. etg. øst May C. Hellerud  
3. etg. vest – IDE Tom Vavik   
3. etg. vest William Kempton  
1. etg. syd Øystein Hansen  
 

Brannvernleder har følgende oppgaver

 • Være AHOs kontaktperson mot byggets eier og kommunens brannvernmyndigheter.
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende brannvernforskrifter.
 • Sørge for at lokalene til enhver tid tilfredsstiller de krav som er nødvendig for tilfredsstillende brannsikkerhet.
 • Inspiseres lokalene jevnlig og påtale / utbedre brudd på brannforskriftene.
 • Melde feil eller mangler på branntekniske innretninger til Statsbyggs driftspersonale
 • Utpeke og lære opp områdeansvarlig.
 • Gjennomføre minst en brannøvelse pr. semester.
 • Ved brannalarm umiddelbart gå til forutbestemt sted på gårdsplassen for å motta meldinger fra etasjeansvarlig og melde dette videre til brannvesenet.
 • Ved brann og brannøvelser bære synlig identifikasjon (vest, jakke o.l.) med påtrykket Brannvernleder.
 • Holde ”Brannperm” oppdatert og i orden til enhver tid.

Instruks for etasjeansvarlig

Hovedoppgaven til etasjeansvarlig er å sørge for at folk som oppholder seg i etasjen forlater bygningen når brannalarmen går. Etasjeansvarlig må selv avgjøre om det er forsvarlig å ta seg inn i etasjen og hvor lenge en bør oppholde seg der.
 • Alle brannalarmer skal behandles som reelle.
 • Ved brannalarm skal etasjeansvarlig straks sørge for at etasjen blir gjennomsøkt. Av sikkerhetsmessige hensyn må slik gjennomsøking ikke skje alene. Det må minst være to og to sammen.
 • Skadde personer må hjelpes ut. Tilkall hjelp om nødvendig.
 • Om mulig skal døren lukkes til det rommet hvor brann har oppstått.
 • Dersom brann/røyk gjør det umulig å gjennomsøke etasjen (avgjøres av etasjeansvarlig), skal dette meldes til brannvernleder eller brannvesenet.
 • Straks gjennomsøking er gjort, skal etasjeansvarlig begi seg ut til avtalt sted for å avgi rapport til brannvernleder. 


Godkjent av: Økonomi direktør
Ansvarlig: Brannvernleder
Oppdatert: 04.09.2017
Versjon: 7