fbpx Fremtidens Omsorg | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Fremtidens Omsorg

Hannah HoveKristina Hanitz

Diplomprosjekt

InteraksjonsdesignTjenestedesign
Vår 2024
Institutt for design

Kaja Misvær Kistorp
Mosse Sjaastad
Fremtidens Omsorg er et tjeneste- og interaksjonsdesignprosjekt som adresserer utfordringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge, og utforsker digitale mulighetsrom gjennom strategisk bruk av design.
 
web_bilde_2.jpg
Et godt svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud er en viktig del av kvinners helse. Dagens tilbud er preget av et fragmentert helsevesen med dårlig økonomi og lav bemanning. Effektivitetskravene går på bekostning av tilstrekkelig informasjon, oppfølging og kontinuitet. Derfor har vi undersøkt hvordan digitalisering og ny teknologi kan bidra til å støtte kvinnen og avlaste en helse- og omsorgstjeneste under press.

Vi har benyttet en brukersentrert, åpen og iterativ tilnærming for å identifisere og formidle utfordringene i omsorgen. Disse innsiktene har vi transformert til praktiske løsningsforslag som vi videre har anvendt strategisk for å adressere barrierer som hindrer innovasjon.

slidershow_bilde_1.jpg

slidershow_bilde_2.jpg

slidershow_bilde_3.jpg

slidershow_bilde_4.jpg

slidershow_bilde_5.jpgVi har visualisert nøkkelkomponeneter av en fremtidig helhetlig digital plattform for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen med mål om å sette kursen for innovasjon og stimulere til økt endringsvilje.Ved bruk av prototyping som et diagnostisk verktøy søker vi etter avdekke større systematiske utfordringer og skape et grunnlag for diskusjon om muligheter, utfordringer og nødvendige tiltak.

Prosjektet skaper verdi ved å fremlegge klare argumenter for forbedringer i omsorgen, inspirere til integrering av nye funksjoner hos tjenesteleverandører, og ved å fremme nye samarbeid og arbeidsmetoder i helseomsorgen. Målet er at fremtidens omsorg skal være preget av kontinuitet og støtte, med positive effekter for både familien og samfunnet som helhet.

web_bilde_3.jpg
web_bilde_4.jpg
Kristina Hanitz / kristinahanitz@gmail.com
Hannah Hove / hannahehove@gmail.com