fbpx ROM FOR DESIGN | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

ROM FOR DESIGN

Kari Anne Grønbech OlafsdottirEline Mikhela Olsen Sandnes

Diplomprosjekt

Tjenestedesign
Vår 2024
Institutt for design

Joakim Buner Formo
Byggebransjen står for 40% av globale miljø- og klimagassutslipp. Denne oppgaven undersøker hvordan design kan bidra mer til et grønnere skifte. Oppgaven har landet på fire idéforslag til tidligfase som legger seg på ulikt nivå; ett idéforslag til en ny arbeidsform samt tre digitale verktøy til eksperimentering.
 
ide1_4x.png

ide2_4x.png

ide3x4.png

ide4x4.png


Vi ønsket å danne oss en egen forståelse av de store linjene før vi snevret inn, så vi startet svært bredt med en stor innsiktsfase bestående av nærmere 40 aktører fra bransjen. Vi tok her utgangspunkt i større offentlige byggeprosjekter fordi vi mener at det her ligger et stort potensiale for å utgjøre en forskjell og skape positive ringvirkninger (se nederst).

Byggeprosessen kan grovt sett deles inn i seks faser. Vi fant at tidligfase, som innehar 2-3 av de første fasene i prosessen, er området med størst påvirkningskraft på store valg - samt utslippene fra hvert enkelt prosjekt. Vi valgte derfor å legge fokuset vårt her, og identifiserte videre en rekke punkter som vi mener har potensial for å styrke mulighetene for et klimavennlig og inkluderende prosjekt. Et viktig moment her er offentlige anskaffelser, et viktig virkemiddel både for å sikre at offentlige midler brukes riktig, og for å bidra til innovasjon og effektivisering i norsk næringsliv. Hvordan man ber om noe gjennom en anskaffelse påvirker hvordan markedet må svare.

Oppgavens idéforslag har som mål å ligge som felles diskusjonsgrunnlag på tvers av aktørene i verdikjeden i bransjen. Målet er ikke å løse problemene med den perfekte løsningen, men å se på hvordan vi kan bidra til å tenke annerledes og sette fingeren på hvordan design kan bidra enda mer inn i bransjen i møte med det grønne skiftet i fremtiden.

Vi ser flere potensielle ringvirkninger av våre idéer:
Fullfasegruppen kan redusere fremtidige prosjektutgifter ved å sikre bedre forankring i tidlig fase. Den kan også øke fl ere aktørers tilknytning til de fremtidige brukerne, sikre bygging i tråd med innbyggernes behov, og bidra til mer klimavennlige løsninger. Fremtidsutforskeren kan styrke kulturen for utforskning i tidlig fase, gi reguleringsplaner større fleksibilitet, støtte kommunens arbeid med natur- og arealforvaltning, og åpne for mer gjenbruk av eksisterende bygninger.
Idéene for anskaffelse kan gjøre anskaffelsesprosessen mer tilgjengelig, styrke kompetansen innen klima- og miljøhensyn, og føre til mer fleksible og grønne løsninger. Hvis alle kommuner implementerer disse idéene, vil det kunne bidra positivt mot Norges klimamål i årene som kommer.

alle4ideer.png
ossigjen.jpg
Kari Anne G. Olafsdottir og Eline Mikhela O. Sandnes /
Karia.olafsdottir@gmail.com, elinemikhela@gmail.com