fbpx Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte spørreundersøkelsen. ​​

Språk

Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo


sahologo.png 

About SAHO
SAHO is here to make fun activities, social happenings and to work as a bridge between the schools leadership and the students. 

All students are welcome to participate. SAHO has open meetings every second Thursday at 17:00 in the pub. If you would like an official position in SAHO, you can apply every spring. 

Two goals:

 1. Ensure a good quality study. 
 2. Improve the social and professional community at AHO.


The workgroup
The workgroup is the board of SAHO and consists of leader, second leader, administrator and the social leader. 

Leader: Maija Hauger
The leader of SAHO ensures that things happen by delegating tasks, planning and communicating with the school board. 

Second leader: Hobbe Strömberg 
The second leader works as the leader's second brain. They do most things together and are both in the school board. 

Administrator: Magnus Winther
The administrator is in charge of the money. If you have a good idea you can apply for money from SAHO by filling in the form at the bottom of this page. 

Solsial leader: Alexandra Raven og Brage Eckhoff Planke
The social leder(s) are in charge of activating the social group. They together plan events, theme pubs and other activities. 

Pub-boss: Håkon Grundt
The pub-boss is in the social group but has the main responsibility for the pub and that every Thursday there is beer to be had at the AHO pub. 

The Social Committee:
The social committee is responsible for SAHOs social events. To make new activities, events, carry on with traditions and make pub-concepts. Anyone can join SU.

PR: Sofie Fernande Stellander Kvitberg
PR is in charge of promoting SAHO.

Contact SAHO 
For AHO-students: saho@aho.no
Other inquiries: au.saho@aho.no
SAHO on Facebook
SAHO on Instagram @studentaho

 

sahologo.png
 


Kort om SAHO
Våre verv har som oppgave å få i gang morsomme aktiviteter, sosiale hendelser og være broen mellom skolens ledelse og studentene. Studiehverdagen til studentene på skolen står i fokus, både faglig og sosialt. 

Alle studenter er velkommne til å bidra. SAHO holder åpne møter annenhver torsdag klokken 17:00 i puben. Hvis du ønsker å ha et verv kan man søke om dette ved SAHO-valget hver vår. 

Våre to mål:
1.      Sikre god kvalitet på studiet.
2.      Forbedre det sosiale og faglige fellesskapet på skolen.

Kort om AU
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sosial leder og administrator. Arbeidsutvalget fungerer som styret til SAHO. De har møter en gang i uka. De utarbeider planer, tar hastesaker, forbereder til SAHO-møter og har jevnlige møter med ledelsen på skolen.

Leder: Maija Hauger
Leder i SAHO sørger for jevn arbeidsstrøm i SAHO ved å delegere oppgaver, planlegge og kommunisere med ledelsen. Sammen med de andre i AU utarbeider leder plan for året. Leder innkaller, lager saksliste til SAHO-møtene og er ordstyrer. 
Leder i SAHO sitter i skolens styre, og skal være en bro mellom studentene og ledelsen. 

Nestleder: Hobbe Strömberg 
Nestleder assisterer leder, da to hoder alltid er bedre enn ett. De sitter sammen i skolens styre. I tillegg er nestleder vara hvis leder ikke er tilstede. Som nestleder sitter man i LMU (Læringsmiljøutvalget). Nestleder fungerer også som kontaktperson for alle klassenes tillitsvalgte. 

Administrator: Magnus Winther
Denne personen kan man søke om penger til kule sosiale initiativer. Administrator har oversikt over SAHOs økonomi og er hovedansvarlig for å sette opp budsjett og fordele SAHOs bevilgede penger. Administrator har møter med økonomiavdelingen ved AHO og sitter i AU. 

Sosial leder: Lexi Raven og Brage Eckhoff Planke
Sosial leder er leder av Sosialt Utvalg i SAHO. Sosial leder har ansvar for at SAHO setter et årshjul for arrangementer, avholder møter med sitt utvalg og delegere oppgaver slik at ting skjer. Sosial leder og Pubsjef står for å planlegge og iverksette sosiale aktiviteter her på skolen sammen med Sosialt utvalg. 

Pubsjef: Håkon Grundt
Pubsjefen er del av Sosialt Utvalg men sitter med hovedansvaret for pubdriften. Hver torsdag er det pub på AHO, og Pubsjefen har ansvar for at dette skjer. Sammen med resten av SU lages det temapuber og lignende. 

Sosialt utvalg:
Sosialt utvalg, sammen med sosial leder og Pubsjef, har ansvar for SAHOs sosiale arrangementer som holdes på skolen eller for skolens studenter. I sosialt utvalg holdes det som regel et månedlig møte der man planlegger kommende puber, aktiviteter, gallerier osv. Alle er velkomne til å bidra i SU. 

PR ansvarlig: Sofie Fernande Stellander Kvitberg
PR er ansvarlig for SAHOs grafiske profil. Ansvarlige har ansvar for informasjonsflyt på sosiale medier (instagram og facebook per nå) og å bistå andre grupper i SAHO med å lage plakater/flyers og liknende. 

 

Info
Kontakt


For AHO-studenter: saho@aho.no
Øvrige henvendelser: au.saho@aho.no
Lik SAHO på Facebook
SAHO på Instagram @studentaho

Vedtekter


Vedtekter for Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (SAHO)
1 Formål
1.1 Studentutvalget ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (SAHO) er studentene ved Arkitekturog Designhøgskolen (AHO) sitt valgte studentstyre.
1.2 SAHO sitt primære formål er å sikre et best mulig studium og en god studietid for studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
1.3 SAHO skal være en organisasjon uavhengig av AHO og skal i størst mulig grad styre seg selv og egen økonomi.
1.4 SAHO skal representere studentmassen ved AHO i skolens ulike
1.5 SAHO skal fungere som en paraply for studentaktivitet på AHO og tilrettelegge for enkel oppstart og opprettholdelse av studentforeninger og klubber.

2 Sammensetning
2.1 SAHO består av valgte studentrepresentanter fra AHO med verv i AHOs ulike organer, samt studentutvalgets arbeidsutvalg (AU). Disse er interne verv med møteplikt og stemmerett.
2.2 Eksterne verv har møterett, men ikke stemmerett.
2.3 Alle interne verv går over høst- og vårsemester.

3 Valg
3.1 Alle studenter ved AHO er automatisk medlem i SAHO og har dermed rett til å stille til valg.
3.2 Studenter stiller til valg på spesifikke verv med funksjonstid i høst- og vårsemester.
3.3 Et offentlig valg hvor alle studenter ved AHO har stemmerett gjennomføres i starten av høstsemesteret, innen utgangen av august.
3.4 Ubesatte verv må fylles gjennom supplering. Frivillige kan da bli godkjent ved akklamasjon på førstkommende SAHO-møtet.
3.5 Representanter har personlig vara til møter i AHOs ulike styrer, komiteer og organer. Til interne SAHO-møter har representanter ikke vara.

4 Arbeidsutvalget (AU)
4.1 AU arbeider på vegne av hele SAHO og studentmassen opp mot AHOs administrasjon.
4.2 AU skal fasilitere SAHO møter og har ansvar for føring av agenda og referat.
4.3 AU skal ta hånd om forespørsler utenfra.
4.4 Medlemmer i AU sitter for 12 måneder (fra august til august).
4.5 Verv i AU er lønnet etter AHOs studentassistentavtaler.

5 Møtestruktur
5.1 SAHO møter en gang i måneden. Her stemmes det over pengebevilgninger og relevante saker fra skolens organer diskuteres.
5.2 Ni SAHO-møter skal gjennomføres hvert år. Dette inkluderer en introduksjonsworkshop hvor semesterets møtedatoer fastsettes.
5.3 Om hele SAHO velger å gå videre med en sak, går AU og andre relevante SAHO medlemmer sammen om å lage en handlingsplan og setter denne til verks.
5.4 Om representanter i SAHO er internasjonale skal agenda, referat og møtet i seg selv, gjennomføres på engelsk.

6 Avstemning
6.1 Alle studenter med interne verv i SAHO har stemmerett.
6.2 Avstemning gjennomføres ved håndsopprekning og normalt flertall.
6.3 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
6.4 Avstemning krever 50% tilstedeværelse (studenter med interne verv) for å kunne bli gjennomført.

7 Endring av vedtekter
7.1 Vedtektsendring krever 2/3 tilstedeværelse samt 2/3 flertall.
7.2 SAHO medlemmer skal ha minst en ukes betenkningstid før endringsforslaget stemmes over.
7.3 Endring av andre styrende dokumenter følger normal avstemningsprosedyre.

8 Økonomi
8.1 Økonomiansvarlig i AU skal føre budsjett og regnskap for SAHOs aktiviteter.
8.2 Både økonomiansvarlig og leder har disposisjonsrett til SAHOs midler.
8.3 SAHO skal ikke være ansvarlig for lønnsutbetalinger til lønnede verv, da disse skal gå under AHOs egne lønnssystemer.
8.4 SAHOs midler kommer fra AHOs eget budsjett, Afag og gjennom søknader til Kulturstyret, Frifond ol.
8.5 Det må jobbes for å øke SAHOs budsjett årlig.
9 SAHO som paraplyorganisasjon for studentkultur ved AHO
9.1 SAHO skal være en bidragsyter til studentaktivitet på AHO, både organisatorisk og økonomisk.
9.2 SAHO skal bevilge midler til eksisterende studentinitiativ og aktiviteter i tilknytning til AHO.
9.3 SAHO bør jobbe for en økning i studentaktiviteten på AHO gjennom enkle søknadsordninger og informasjon.

10 Faste arrangementer
10.1 Introduksjonsworkshop for nyvalgt studentutvalg.
10.1.1 Bør gjennomføres før utgangen av September.
10.1.2 Avtroppende AU er ansvarlig for gjennomføring.
10.1.3 Om avtroppende AU ikke har mulighet, ligger ansvaret hos SAHOs kontaktperson i AHOs administrasjon (studiesjef).
10.2 Fadderuke 10.2.1 SAHO støtter fadderuken økonomisk og har hovedansvar for ett ettermiddagsarrangement.
10.2.2 Arrangementet må brukes til å markedsføre SAHO
10.2.3 Hovedansvar for gjennomførelse ligger hos AU, men avtroppende studentrepresentanter oppfordres til å delta på arrangementet.
10.3 Diplomfest
10.3.1 To diplomfester arrangeres årlig. SAHO er ansvarlig for at festene finner sted, men gjennomføres i samarbeid med pubstyret.
10.4 Julegløgg
10.4.1 SAHO gjennomfører en utdeling av gløgg til studentene ved AHO i begynnelsen av desember hvert år, som en oppmuntring til studentene i innspurtsperioden.
10.4.2 Arrangementet bør brukes til profilering av SAHO.
10.5 Internasjonal fadderuke
10.5.1 Gjennomføring av opplegg ligger hos faddere, men SAHO kan bidra med forslag til aktiviteter og fungere som bindeledd til AHOs administrasjon.

11 Andre dokumenter angående SAHOs struktur, nettverk og vesen
11.1 Organisasjonskart
11.1.1 Organisasjonskartet skal forklare SAHOs kobling til AHOs organer, samt SAHOs tilknytning til andre, eksterne organisasjoner (Norsk Studentorganisasjon, Velfedstinget i Oslo og Akershus, Afag, etc.)
11.2 Stillingsbeskrivelse og medlemsliste
11.2.1 Stillingsbeskrivelsen skal skille mellom eksterne og interne verv og deres tilknytning til SAHO, samt forklare vervenes oppgaver.
11.2.2 Stillingsbeskrivelsen oppdateres fortløpende med hvilken student som innehar vervet (navn, kurs og foto)
11.2.3 I særlige stillinger anbefales relevante kurs fra SiO foreninger.
11.2.4 Etter endt periode må et erfaringsskriv om vervet leveres til AU.
11.3 Årshjul
11.4 Hvordan søke om midler til studentinitiativer
11.5 System for SAHO som paraplyorganisasjon for studentaktivitet på AHONew accordion content

Søk SAHO om økonomisk støtte

SAHO: Søknad om finansiell støtte

SAHO er AHOs studentorganisasjon og vi ønsker å støtte diverse aktiviteter som studentene tar initiativ til. For tiden er det liten aktivitet utenom studiene, så her er det bare å være kreativ. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som vil vare over en viss tid, eller et enkeltarrangement. Noen eksempler er yoga, fotball, skidag, filmklubb og rebusløp.
Beløpet som blir tildelt er blant annet avhengig av hvor mange søknader SAHO har fått inn, aktivitetens natur (kan utstyr leies gratis andre steder?) og hvor mange som tar del i aktiviteten.
Alle søknader for studentinitiativ skal gå til SAHO. Dersom det søkes om penger fra AHO, vil det ikke være mulig å søke SAHO om penger.

Støtte fra SAHO skal ikke bidra til overskudd eller lønn til initiativtaker.
 
Følgende dokumenter sendes til SAHO:
 1. Eventuelt regnskap fra tidligere år, aktivitet eller arrangement
 2. Budsjett. Hvilke poster skal SAHOs midler dekke?
   
 3. Skriftlig søknad:
 • Hvem søker om penger?
 • Hva er formålet med arrangementet/aktiviteten?
 • Hvem er arrangementet/aktiviteten ment å være for?
 • Hva skal pengene gå til?
 • Hvilke andre steder er det søkt om penger?
 • Beløp
Senest to uker etter at arrangement/aktivitet er overstått, skal et resultatregnskap leveres til SAHO som viser hva støtten gikk til. Dette blir sammenliknet med budsjettet. Dersom det skulle være midler til overs fra SAHO, skal disse tilbakebetales. 

Ta gjerne kontakt med AU (Arbeidsutvalget) dersom du har spørsmål. Kanskje finner du også svar på  sio.no/foreninger
 
Send din søknad til:  SAHO@AHO.NO

Vi er her for å hjelpe deg!