Språk

SAHO verv

SAHO verv

Arbeidsutvalget

- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig

Leder, nestleder og økonimiansvarlig står for daglig drift av SAHO og møtes en gang i uken. Leder bør ha ett års erfaring fra SAHO eller lignende arbeid, nestleder og kasserer har ingen krav til erfaring. Disse vervene er lønnet.

Ansvarsfordeling:
Leder booker møterom, skriver og sender ut saksliste, samt leder møtene som ordstyrer.
Nestleder skriver referat og sender ut dette, samt hjelper leder/økonomiansvarlig om nødvendig.
Økonomiansvarlig holder løpende oversikt over inntekter og utgifter. Tar ansvar for å anskaffe rekvisisjoner til alle former for innkjøp.
 

Instituttrepresentanter

- Representant arkitektur
- Representant design
- Representant urbanisme og landskap
- Representant Form, teori og historie

Representerer de forskjellige instituttene på AHO, og deltar på møter internt med instituttene. I tillegg representerer de sine respektive studenter i Undervisningsutvalget (UU). Ingen krav til erfaring.
 

Læringsmiljøutvalgsrepresentanter

- Representant arkitektur
- Representant design

Representantene har ansvar for det fysiske og psykososiale læringsmiljøet på skolen. Representerer studentene i Læringsmiljøutvalget og i Velferdstinget. Ingen krav til erfaring.
 

Opptaksrepresentanter 

- Representant arkitektur (opptak grunnkurs)
- Representant arkitektur (opptak master)
- Representant design (opptak grunnkurs)
- Representant design (opptak master)

Representerer studentene i Opptakskomitéene. Opptaksrepresentantene er med på å organisere opptaket til skolen, og innebærer  å utforme opptaksprøver og hjemmeoppgaver sammen med Opptakskomitéen, eller gjennomgang av porteføljer til masterkurs. Må være student på masternivå.
 

PR-ansvarlig

- 1-2 PR ansvarlig arkitektur eller design

Liker du å lage plakater og å skrive litt er dette et perfekt verv for deg. Ansvarlig for informasjonsformidling for SAHO. Ingen krav til erfaring.
 

Representanter til skolens styre 

- Representant arkitektur
- Representant design

Representere studentene i skolens styremøter. Krav til ett års erfaring fra SAHO.
 

Internasjonal studentrepresentant

- Representant arkitektur eller design

Den internasjonale studentrepresentanten fungerer som bindeleddet mellom utvekslingsstudenter og SAHO, for å fremme utenlandske studenters interesser og behov her på skolen. Må selv være utvekslingsstudent eller internasjonal student
 

AHOs studentrepresentanter i NAL (Norske arkitekters landsforbund)

- Representant arkitektur
- Vararepresentant arkitektur

Representerer AHO i NALs årlige Representantskapsmøte og i NAL student. Her påvirker man hvordan organisasjonen skal arbeide for å fremme faget og arkitekters og arkitektstudenters interesser. Her kan man knytte nye kontakter og man blir bedre kjent med utdanningene ved NTNU og BAS blant annet gjennom besøk på de ulike skolene. 

Vervet varer ett år for årets representant, mens det for vararepresentanten er et toårig verv. Første år av vervet fungerer som opplæring via en varastilling. Andre året er man representant i NAL student og representantskapet. Vervet varer i ett år og gir medlemskap i NAL. Må ha fullført GK2. 


Møterett i SAHO, ikke møteplikt.