Språk

Master i landskapsarkitektur

Studiet er et to-årig masterprogram lokalisert i Oslo.

Landskapsarkitekturfaget står sentralt i å knytte den fysiske verden sammen. AHOs innfallsvinkel til fagdisiplinen er en fremtidsrettet holdning som undersøker og forsker på hvordan disiplinen kan forbedre, gjenopprette eller skape landskap. Undervisningen er forskningsbasert og forskningen er informert av undervisningen. Programmet er designorientert innenfor en landskapstradisjon som vektlegger den sosialt og kulturelt definerte omforming av territorier. Innovative løsninger bidrar til å omformulere omgivelsene våre.

Undervisningen er studiobasert. Forståelse av landskapsarkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der dialog ved bordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaer. Studiet legger vekt på samfunnsrelevans, kritisk tenkning, originalitet samt evne til å formidle sammenhenger og ideer. Studentene utvikler redskap for utforming av fremtidens parker, nabolag, byområder og den større forvaltningen av landskap. Feltarbeid er like viktig som designarbeid. Nøye kartlegging og fortolkning av territorier og områdenes mulige kvaliteter er en sentral del av den kreative designprosessen.

I første semester rettes oppmerksomheten mot utviklingsområder og mot Oslo-regionen. Andre semester utforsker landskapets potensiale til å strukturere urbanisering og urbanisering på et territorie-nivå, gjerne utenfor Norge. Tredje semester åpner for et bredere tilbud av samtidspraksis og utfordringer for landskapsarkitekter. Studentene kan velge et utvalg alternativer parallelt med et fastsatt pre-diplomkurs. Fjerde semester er viet diplomprosjektet. Innvevd i den studiobaserte undervisningen er en rekke arbeidssamlinger og seminarer med fokus på historie og teori, teknikk og verktøy.

Etter fullført mastergrad skal kandidatene forstå samfunnsutviklingens betydning for landskapsarkitekturens og urbanismens konsepter, verktøy og praksisfelt. Studentene utvikler også en forståelse for landskapsarkitekturens krysskulturelle og tverrfaglige aspekter i møte med samtidens utfordringer for de bygde miljøene.

Forskning i landskapsarkitektur ved AHO har sitt utspring i landskapsurbanismen, det være seg undersøkelser av landskapets potensial som premiss for byutvikling, håndtering av forurensing og avfall eller vann som ressurs i bymiljø. Forskningen er tett sammenkoblet med studioundervisning. 

Landskapsarkitekturprogrammet er organisert av Institutt for urbanisme og landskap som har ansvar for helheten i programmet. I det tredje semesteret kan studentene velge kurs fra de tre øvrige instituttene; arkitektur, form teori og historie og design. 

Institutt for urbanisme og landskap har fokusområder som følger pågående forskningsprosjekter og satsingsområder. Disse kan inndeles i fem tema; europeiske byer med Oslo og Osloregionen som laboratorium, arktiske byer og landskap, landskapsurbanisme med et spesielt fokus på vann, afrikanske og asiatiske mellomskalabyer og byregioner.

Forskningsområder som står sentralt er blant annet urbane praksiser og urbant design, byplanlegging, byutvikling, urban transformasjon, regionplanlegging, landskapspraksis og landskapsurbanisme, urban økologi, vann og tilrettelegging, urbant media- og teknologipraksis og nettverksbyen, mapping og GIS; og urbanisme- og landskapshistorie og teori med fokus på byplanleggingshistorie.

Frister
1. mars: Innpassing til 4. år, for søkere med grunnutdanning fra andre institusjoner enn AHO.
1. mars: Opptak til 1. år, for søkere med realkompetanse.
1. april: Opptaksprøve 1 publiseres her
15. april: Søknadsfrist Samordna Opptak 
25. april: Innlevering Opptaksprøve 1
22. og 23. juni: Opptaksprøve 2 på AHO

Ved spørsmål om opptak, kontakt opptak@aho.no