For ansatte - InfoCorona

For ansatte - InfoCorona

AHOs diplomstudenter har nå tilgang til skolen og vi skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. All undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler. Studenter har direkte kontakt med sine lærere, de ansatte med sin leder. AHO finner løsninger slik at alle studenter skal få gjennomføre vårsemesteret, få sine vurderinger og ta eksamener.
 
Beredskapsgruppen har lagt planer for hvordan ansatte skal få tilgang til skolen i høst.
Hjemmekontor vil fortsatt være normalløsning fram til 15 september. Studenter har tilgang fra semesterstart. Deler av undervisningen skal gjennomføres i lokalene på AHO. I første omgang vil derfor lærere og andre ansatte som ivaretar studentene først kunne komme tilbake til skolen.
 
Din nærmeste leder vil gi deg beskjed om hva som vil til å for deg fra semesterstart til 15. september.

Retningslinjer for ansatte gjeldene fra august 2020

Universitet og høgskoler ble gjenåpnet 15. juni. Ansatte og studenter kan vende tilbake, under forutsetning av at regler og råd om smittevern overholdes. 
Administrativt ansatte
Fra høsten 2020 planlegger AHO for bruk av hjemmekontor som normalløsningen frem til 15. september 2020. Dette er siste dag for sommer-tidsregler i staten.

Undervisning
Deler av undervisningen skal gjennomføres på AHO. Derfor vil det i hovedsak være lærere og andre ansatte som jobber direkte med studenter som først kan komme tilbake til campus.
Alle ansatte som helt eller delvis kommer tilbake skal avklare dette med nærmeste leder. Vi vil ha kontroll på hensyn til smittevern og det skal være trygt for alle grupper av ansatte å være på skolen.
Det utarbeides i disse dager en smitteveileder for AHO som vil være førende for bruk av lokaler, personer som kan være samlet på ulike områder, renhold ol. De grunnleggende reglene om å holde minst 1 meters avstand, vask av hender og å holde seg hjemme når man er syk eller i karantene vil være helt avgjørende for gjenåpning, og at du som ansatt sørger for å holde deg frisk.
For ansatte som befinner seg i en risikogruppe som defineres som moderat/høy kan det være nødvendig med spesielle tilpasninger. Hvem som hører til denne kategorien er definert av arbeidstilsynet. Du kan leser mer om dette her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
 
Transport
AHO oppfordrer flest mulig til å bruke alternativ til kollektivtransport så lenge FHI oppfordrer til å begrense presset på kollektivtransport.
 
Syk på jobb
Dersom du blir syk mens du er på jobb, vil det være bestemte prosedyrer for håndtering.  AHO leger til rette et areal der syke kan oppholde seg inntil videre transport er organisert. Er du syk blir du hjemme.
 
Ansatte som oppholder seg i utlandet
Det er i utgangspunktet forvent at ansatte som oppholder seg i utlandet vender tilbake til Norge og kan møte på AHO etter ferien er avviklet. Eventuelle karantene dager må være gjennomført før oppstart.
 
Informasjon til lærere vedrørende gjennomføring av undervisningen høst 2020

Arbeidet med å planlegge semesterstart høsten 2020 er i gang.

aho-front.jpg

Hovedmålet er å gjennomføre et tilnærmelsesvis normalt semester med de tilretteleggelser som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes smittevernkrav.
 
Ledelsen ved AHO har vedtatt premisser for kursgjennomføringen høst 2020. Ledelsens premisser baserer seg på statlige forskrifter og retningslinjer samt føringer og indikasjoner for høsten gitt av statlige myndigheter. Det er viktig for oss alle at ikke bare smittevernregler blir ivaretatt, men at vi også oppfyller læringsmålene og de kvalitetskrav AHO setter for sin undervisning.
 
De grunnleggende smittevernregler som legges til grunn for høstens undervisning er:

 • Bli hjemme hvis du er syk.
 • Vaske hender grundig og ofte.
 • Holde minst 1 meters avstand.
 • Små grupper fremfor store forsamlinger
 • Hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres 


Viktige datoer for høstens kursgjennomføring: 

 • Semesterstart mandag 10. august
 • Kursstart diplom onsdag 12. august
 • Nye masterstudenter begynner fredag 14. august
 • Nye 1.års studenter begynner mandag 17. august
 • Øvrige grunnkurs begynner mandag 17. august
 • Masterundervisningen 4. og 5. år begynner onsdag 19. august
 • Ekskursjonsuken er uke 41
 • Fordypningskursuke er uke 46
 • Dato for kontinuasjonseksamen 12. og 13. august 


Ledelsens premisser for undervisning i høst:

 • Alle studenter får tilgang til skolen og vil få mulighet til å arbeide her. 
 • Teorikursene på grunnutdanningen skal gjennomføres digitalt. Ved eventuelle unntak må disse søkes om til instituttleder. Det samme gjelder fordypningskurs på masternivå. 
 • Verkstedene vil ikke være åpne slik de normalt er, men tid i verkstedene må bookes av studentene, eventuelt kursansvarlige hvis det gjelder prosjekter for et helt kurs. 
 • Verkstedkursene for 1. klasse og nye masterstudenter gjennomføres ikke, og maskinopplæring må planlegges pr prosjekt. 
 • Instituttene må samhandle med verksmestere slik at oppgaver og workshops kan gjennomføres og at modellarbeidet som planlegges kan ivaretas med mer bruk av lettere/mykere materialer uten for avansert bruk av maskiner 
 • Biblioteket vil være åpent, men antallet leseplasser vil reduseres for å sikre tilstrekkelig avstand mellom brukere. Bordflater og andre gjenstander rengjøres etter bruk. Veiledning vil bli gitt digitalt etter avtale. 
 • Prosjektarbeid individuelt eller i små grupper. For samlinger anbefales inntil 20 studenter.  
 • Gruppereiser må unngås hvor studentene må sitte i trange biler/busser 
 • Utenlandsturer utgår høsten 2020 
 • Hver kursansvarlig må gjennomgå eget kurs og sammen med verksted og studieadministrasjonen se på gjennomføring, prosjekter og vurderinger slik at dette er tilpasset retningslinjene. 
 • Frist for endringer i emnebeskrivelser for høsten settes til 5. juni. Til denne fristen må endringene være meldt inn i riktig format og godkjent. Denne fristen må overholdes. 
Delvis åpning for AHO-ansatte


Alle ansatte som har anledning til det skal fremdeles ha hjemmekontor. Fortsatt er det slik at alle som kan, skal jobbe hjemme og unngå unødvendig reising. Dette er svært viktig for å slå ned spredningen av viruset.

AHO er også åpen for Phd-kandidater som skal fullføre sin grad i vår og er avhengige av tilgang til verksted og bibliotek.

AHO vet at flere ønsker seg tilbake til skolen, og at fortsatt stenging er vanskelig for mange. Helsemyndighetene vil fortsette å gjøre løpende vurderinger basert på smittefaglige hensyn. Regjeringen er opptatt av å finne en god balanse mellom behovene for tilgang til lokaler og smittevernhensyn.

Det er delvis åpen, for diplomkandidater


Regjeringen har besluttet at høyskoler og universiteter åpnet for en liten gruppe studenter fra 27.april. For AHO betyr dette at diplomstudenter som skal fullføre sin grad i vår og som er avhengige av tilgang til verksted og bibliotek får adgang til skolen.

AHO  tilrettelegger slik at smittefaglige råd ivaretas og at kravet om at det ikke skal være mer enn fem personer samlet overholdes. Vi skal også sikre en fysisk avstand på minst to meter mellom alle.

Åpningen gjelder bare for diplomkandidatene.

Den digitale undervisningen, digitale gjennomganger og eksamener vil videreføres ut vår semesteret. AHO WORKS er også avlyst.

Undervisning, lærere

bilde-6.jpg

Nyttige ressurser for digital undervisning (unit.no)
Uninetts Zoom-tjeneste er trygg! (uninett.no)


INFORMATION ON ADAPTIONS TO TUTORING PRACTISES
Informasjon fra UNIT
Tips om undervisning over nett


Access to course e-mail groups
We have had some questions regarding the use of correct e-mail groups for information to students in the different courses. Due to some changes to the interface to the Student Information System (FS) some of the groups were created with a wrong syntax.The correct way to search for your course is:
XX<space> XXX (NOT XX+XXX)

If you start typing the two first numbers and then a <space>, you will see a list of the courses matching:
An option is to send e-mail from within Moodle!
Or if you have access to “FAGPERSONWEB” from FS, you can use that interface to send messages to the students. Regards from IKT-support@aho.no


Hjemmekontor:
Alle jobber hjemmefra.
Mer hjemmekontor – store muligheter, men også risikoer (Norsk Sikkerhetsmyndighet)


Retningslinjer for videoundervisning og personvern
Se her (unit.no)
 
Info til ph.d.-studentene


Til alle ph.d.-kandidater ved AHO
Situasjonen for de fleste ved AHO er uoversiktlig og vanskelig, men AHO vil gjøre det skolen kan for å hjelpe ph.d.-studenter til å fullføre studiet etter planen så langt det lar seg gjøre.
 
Disputaser i 2020
AHO jobber med å legge til rette for å avholde alle planlagte disputaser,  og arbeider med bruk og tilrettelegging av digitale løsninger som sikrer både kravene til disputasen og smittevern. Er du i avslutningen av din doktorgrad og planlegger å disputere i 2020 kan du ta kontakt med disputas@aho.no for å høre hvordan opplegget rundt digital disputas jobbes med.
 
Spørsmål og tilbakemeldinger
Har dere spørsmål som dreier seg om studiet, progresjon eller andre ph.d.-relevante spørsmål kan disse rettes til forskningsadministrasjon@aho.no så vil vi svare så fort vi kan. Om du allerede vet at din progresjon som ph.d.-student vil bli forsinket grunnet koronoa-situasjonen ta kontakt med oss slik at vi er orientert.
 
Ph.d.-programmet og veiledning
Har du faglige spørsmål eller lurer på hvordan du skal planlegge ph.d.-studiet fremover anbefaler vi at du tar kontakt med din veileder eller du kan kontakte leder av ph.d.-programmet Tim.Ainsworth.Anstey@aho.no
 
Til ph.d.-studenter som også er ansatt som stipendiater
Stipendiater med barn under 12 år kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil AHO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis når du har et fravær på 10 dager eller mer i perioden. Stipendiater må sende den formelle søknaden til kjersti.coward@adm.aho.no, når skolene/barnehagene åpner igjen.

Vil opptaksprøven bli påvirket av koronaviruset?


Hjemmeoppgaven, Opptaksprøve 1, vil i utgangspunktet ikke bli påvirket av situasjonen vi er i nå, da det er en oppgave som skal leveres digitalt. Oppgaven blir tilrettelagt så det er mulig å gjennomføre den hjemmefra, og den vil bli lagt ut på våre hjemmesider 1. april med innleveringsfrist den 23. april.
Det er litt tidlig å si hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker gjennomføringen av Opptaksprøve 2, men vi følger med på nasjonale råd og tilrettelegger den deretter. Søkerne som kommer videre til Opptaksprøve 2 vil få nærmere informasjon vedrørende dette. Lurer du på noe: opptak@aho.no

Zoom, vår digitale møteplass


ZOOM

Tjeneste for videokonferanser, undervisning og WEBINARER

Vi anbefaler alle å benytte denne tjenesten både i undervisningssammenheng, til møtevirksomhet og i privat sammenheng.
 
Tjenesten er enkel å bruke, og den stabil med hensyn til både god bilde og lydkvalitet, og den tilbyr mer funksjonalitet enn for eksempel SKYPE.
 
Det er mulig å gjøre opptak og man kan velge mellom ulike måter å gjennomføre en videokonferanse på (møte, WEBINAR etc).
Du kan invitere deltakere som ikke har egen ZOOM konto.
 
Lærere kan eventuelt gjøre opptak av video forelesningen og deretter laste opp opptaksfilen til BOX.COM og deretter gjøre den delte linken tilgjengelig i læringsplattformen (MOODLE).
 
Det eksisterer gode video veiledninger her

Du logger inn her: https://aho.zoom.us

Fra ZOOM klienten kan du opprette et møte i OUTLOOK (SCHEDULE) som du deretter sender til de som skal være med i møtet.

Tjenester for tilgang til private og felles filområder og digitale tjenester ved biblioteket  ved AHO.
I utgangspunktet er disse mappene og tjenestene kun tilgjengelig når man er koblet på AHOs nettverk.
For å få tilgang utenfor AHO må man laste ned en OPEN VPN klient (se link over) og logge seg inn med AHO brukernavn og passord. Da tror maskinen at den er koblet opp i AHOs nettverk med de tilganger man da har.
Veiledning

Deretter får du opp innlogging via FEIDE (FEIDE=AHO pålogging).
Velg «sign in»
1_8.png

2_7.png

Vi anbefaler:  at du logger inn fra lokal klient (PC/MAC/nettbrett) og ikke via VDI tilgang at du laster ned ZOOM klienten på din PC/MAC/NETTBRETT fra: https://zoom.us/support/download at du benytter ZOOM i stedet for SKYPE

PS!

If you need to divide your students into groups in a Zoom video lecture you can use the breakout room functionality. 
Please watch this video for more info
For this to work, all participants need to download and install the ZOOM-client and connect through the client.

Info fra IKT


AHO konto (passordendringer): 
Dersom det er behov for å endre passord fordi det utløper, kan du gjøre dette selv her

VPN tjenesten: 
Det er kun nødvendig å koble seg opp via VPN dersom du trenger tilgang til nedlasting av digitale publikasjoner fra biblioteket, tilgang til lisensserver og felles filområder ved AHO. Brukere av VDI løsning i administrasjonen trenger ikke å koble seg opp via VPN.

OPEN VPN-installasjon
VPN-tjenesten vil aktivere tilgang til ressurser og tjenester på AHO, som normalt bare er tilgjengelig når klienten / enheten din er koblet til det trådløse EDUROAM-nettverket på AHO.
Når du kobler deg til via VPN, vil klienten / enheten din "tro" at de koblet lokalt på AHO.
 
Oppsett for PC / MAC:
Koble til: https://openvpn.aho.no

Last ned OpenVPN-klienten og koble til URL’en ovenfor med ditt AHO-brukernavn og passord.
Oppsett for andre enheter er tilgjengelig på Moodle.
PS! Koble fra Open VPN forbindelsen når du ikke trenger den lenger.

Virtuell WIN 10 desktop for ansatte (VDI)
Denne tjenesten benyttes allerede av de fleste administrative ansatte ved AHO. Ta kontakt med IKT teamet dersom dere trenger tilgang. Tilgang krever at du laster ned en VMWARE klient på din PC/MAC eller nettbrett. Tjenesten krever IKKE VPN tilkobling.
 
MOODLE for faglig ansatte og studenter
Læringsplattformen er et godt utgangspunkt for dialog mellom lærere og studenter innenfor de enkelte kursene.
I løpet av neste uke vil ZOOM bli integrert med MOODLE slik at ZOOM mer sømløst kan benyttes til undervisning og tilbakemelding.
Moodle lisenser, programvare og tjenesteoversikt ,med veiledninger, her

Grafisk WIN 10 datasal desktop (GDAAS)
Vi kan tilby et begrenset antall virtuelle desktopp’er. Eget registreringsskjema er sendt ut til studentene.
 
For ytterligere informasjon ta kontakt med ikt-support@aho.no

Info fra økonomienheten 


Refusjon av utgifter
Last ned skjema: Refusjon av utgifter (oppdatert 23. mars 2020)

Timelister
For ansatte som leverer timelister gjelder enn så lenge følgende:
Send timeliste til din leder. Fagansvarlig/instituttleder/attestasjonsansvarlig sender timelister per e-post med beskjed om at timelisten er godkjent til følgende epostadresse: timeliste@aho.no
 
Øvrige henvendelser
For nye henvendelser send e-post til: okonomiavdelingen@aho.no
Sakene vil bli fordelt internt hos økonomieneheten.
Saker der kontakt allerede er opprettet med medarbeider kan fortsatt gå direkte med involverte.
 
Reiseregninger og refusjoner
For de som har tilgang til SAP-portalen og DFØ-appen skal dette legges inn elektronisk. 
For ansatte og studenter uten tilgang til SAP og DFØ:Trenger du å få refundert utlegg skal du fylle ut dette skjemaet, lagre forsiden sammen med kvitteringer i en fil og sende i PDF til faktura@aho.no med Faktura i emne- feltet.
Husk at skjema skal ikke fylles med håndskrift, bruk Word formen, der kan du også legge ved kvitteringer i neste sider. Ved spørsmål ta kontakt med okonomiavdelingen@aho.no / dorota.hamad@adm.aho.no

Adgang til bygget


ACCESS TO THE PREMISSES FOR EMPLOYEES
Access to AHO will stay open to employees. We encourage everyone to prepare for home office and digital tuition. Employees are not banned but must relate to the overall goal/messages from The Institute of Public health and have home office. Staff that have to attend school must arrange for this with their closest leader.

Verkstedstjenester


PS! Verkstedene er stengt fra mandag 6. april til og med 13. april.


Verkstedet er stengt grunnet Korona. Vi har forståelse for at modellbygging og planer for dette oppleves annerledes. De ulike instituttene og kurs har nå endret sine modellkrav.

bilde-3.jpg

Kun ansatte har tilgang til verkstedene, og vi forsøker å opprettholde de digitale produksjonsprosesser. Vi håper med dette å imøtekomme noen av behovene. Diplomstudenter og GK6 studenter vil bli prioritert.

Trafikken og fysisk kontakt må begrenses til det minimale, men verkstedet har lav terskel. Alle studenter og lærere kan ta kontakt ved behov. Enten pr telefon, epost eller i zoom-møter.

Roald: Telefon 91544277, roald.jenssen@adm.aho.no
Geir: Telefon 92240488, geirjarle.jensen@adm.aho.no
Thomas: thomasisak@adm.aho.no
Sverre: sverre.uhnger@adm.aho.no
Halvor: halvorhjort.guttu@adm.aho.no
 
Prisene på 3D-printing er redusert med 50%.
Laser og knivkutting, ny timepris kr 150.
Fresing, timepris kr 150 er uendret.
 
Bestilling av 3d-print fungerer som før via aho.no/3dprint
For de øvrige tjenestene har vi opprettet en midlertidig online-løsning. Det innebærer bla. at vi sørger for materialene. Dette er det vi har tilgjengelig:

 • Gråpapp: 700x1000mm, tykkelser: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm og 3mm (til kniv og laser)
 • Kapa/foamboard, hvit: 700x1000mm, tykkelser 3mm, 5mm og 10mm (til kniv)
 • Bølgepapp, hvit: 700x1200mm, tykkelse 2mm (til kniv og laser)
 • Isopor: 500x1000mm, tykkelser 100mm, 200mm, 300mm (til fres)
 • Grønt skum, brunt skum og gult skum: 500x1000mm, tykkelse 100mm. (til fres)

Ved behov kan vi også lage blokker av massivtre for fresing. Ta kontakt med oss for andre behov. Vi anbefaler også at dere benytter dere av velkjente butikker for modellmaterialer.


Hvordan bestille tjenester fra verkstedet: 

1. Last ned bestillingsskjema

(3d-print bestilles på vanlig måte, se over)
 
2. Fyll ut skjema
Åpne skjemaet i adobe acrobat og velg «fyll ut og signer».
Fyll ut og skriv en utfyllende beskrivelse av jobben under «notater»
NB! Viktig at vi får all info som trengs for å gjøre jobben.
 
3. Last opp
Last opp skjema og dxf/stl filer til Box,-link. Sendt til dere på mail, fra verksted@aho.no
 
4. Motta bekreftelse
Verkstedet sjekker skjema og filer. Hvis alt er ok, sender vi deg en bekreftelse på mail med estimat av pris og leveringstid. 
 
5. Jobb ferdig
Når jobben er ferdig vil du motta en mail med pris og info om når det kan hentes.
 
6. Henting av ferdige varer
Dette er det kritiske punktet for oss og eventuell smittespredning.
Varene kan hentes på AHO mellom kl 13 og 15

Den som henter må være helt frisk
Gå til personalinngangen og trykk på ringeapparatet merket «Verksted» så kommer vi og slipper dere inn.
NB! Husk bankkort for betaling

Biblioteket


Biblioteket er stengt for besøk og utlån, men våre digitale tjenester er åpne tilbud.
Se bibliotekets side for detaljer

bilde-4.jpg

Siden ansatte har tilgang til bygget har vi nå en løsning for tilgang til tykt materiale fra AHO bibliotekets samlinger.
 
Vi kan skanne og sende følgende materiale til deg

 • Artikler fra trykte tidsskrifter
 • Kapitler/sider fra trykte bøker 

Trykte bøker kan vi låne ut til deg og levere i posthylle eller til kontor, eller etter avtale i biblioteket.
Biblioteket er fortsatt stengt, men vil være betjent.
 
Bruk Oria til bestillinger.

Reiser


UDs reiseinfo


bilde-7.jpg

Fra HR

Hva gjør jeg når jeg har behov for noe på skolen?


Det er viktig å presisere at alle ansatte har tilgang til skolen for å kunne hente ting, printe ol.

Hvor er min arbeidsplass nå, hjemme eller på skolen? 


I henhold til myndighetenes anbefaling bør de som kan ha hjemmekontor benytte seg av dette, men det skal også avklares med nærmeste leder. Alle som har hjemmekontor må ha utstyr for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, svare på epost, telefon og ha mulighet til å delta på digitale møter. For tekniske spørsmål knyttet til infrastruktur ta kontakt med IKT-support@aho.no

For ansatte som har arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse på AHO (helt eller delvis), skal en i samarbeid med nærmeste leder bli enige om hvilke oppgaver som skal prioriterer og hvor disse skal utføres. Og vi ber om at dere følger myndighetenes anmodninger om hygiene og avstand mellom folk.

Det kan i perioden bli gjort allokering av oppgaver.
De som fører arbeidstiden i SAP portalen, fører arbeidstiden på koden «Til stede». 

Er det fortsatt vanlige arbeidstider?


Dersom du av ulike årsaker ikke jobber innenfor vanlig arbeidstider hjemme, bør du sette opp en fraværsmelding med informasjon om hvordan og når du håndterer e-posthenvendelser.
Når du må jobbe hjemmefra, er det viktig å beholde struktur i arbeidshverdagen. Forsøk, så langt det er mulig, å bevare en normal arbeidstid. Ta pauser og forsøk å få frisk luft hver dag, men hold avstand til de du møter.
For ansatte som registrerer arbeidstiden i SAP portalen, brukes koden «hjemmearbeid».

Hvordan skal jeg forholde meg til ikke påbegynte tjenestereiser?


Siden 14. mars fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land. De fleste land har også karantene om du reiser inn. Husk at alle reisende som kommer til Norge, uavhengig av symptomer, skal i 14 dagers karantene. Oppdatert deg på UDs reiseråd (regjeringen.no)

Jeg er utenlandsk ansatt ved AHO: Hva skal jeg gjøre?


Er du AHO ansatt med utenlands statsborgerskap som i denne situasjonen ønsker å reise til ditt hjemland, bør du kontakte din leder om situasjonen. Du bør kontakte myndigheten i ditt hjemland og ditt lands ambassade i Norge for å gjøre deg kjent med gjeldene innreisebestemmelse for det landet du skal reise til. Situasjonen og restriksjoner endrer seg fort. Det er derfor viktig at du selv undersøker de aktuelle forholdene nøye.
Internasjonalt ansatte som etter planen skulle tiltre sine stillinger i disse dager må forholde seg til gjeldene norske innreiserestriksjoner.
Regjeringen vil stenge grensene for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen. Dette gjelder alle tredjelandsborgere som i disse dager skulle tiltre stillinger på AHO og som enda ikke har fått effektuert sin oppholdstillatelse.

Har jeg krav på sykepenger?


Dersom du blir syk gjelder vanlige egnemeldingsregler og regler om sykemelding. Nærmere informasjons finner du på AHOs hjemmeside for AHO ansatte under Ansettelsesforhold pkt. 2 og 2.7 Sykefravær. De som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene har rett til sykemelding. NAV godtar sykemelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelse. NAV oppfordrer pasienter til å bruke telefon. Følg med på opplysninger fra myndighetene og NAVs sider.

Hvilke regler gjelder for meg som må være hjemme med barn?


Arbeidsavtalen består selv om barnehage og skole stenges. Du må derfor ha god kontakt med din leder om hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. Velferdspermisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 22 kan innvilges. Ansatte må selv vurdere om man kan ha hjemmekontor og samtidig ivareta tilsyn med barn, eller om pass av barn gjør at man har helt eller delvis fravær fra arbeidet. Dette vil bl. a. være avhengige av barnas alder.
Regjeringen har avklart at foreldre som må være hjemme med barna på grunn av stengte skoler og barnehager kan bruke av omsorgsdagene sine. Retten til permisjon med lønn ved barns sykdom er i hovedtariffavtalens § 20 fastsatt til 10 arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Du kan få omsorgspenger i:

 • 10 dager per kalenderår hvis du har omsorg for ett eller to barn.
 • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
 • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for ett eller to barn.
 • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.

Regjeringen har i pressekonferanse 16. mars 2020 sagt at de som er hjemme med barn og er i ferd med å nå grensen for omsorgspenger vil få utvidet perioden til 20 dager totalt for hver forelder.

Kan jeg som stipendiat be om forlengelse av ansettelsesforholdet når jeg er hjemme med barn?


Stipendiater med barn under 12 år kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil AHO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis til alle stipendiater som har fravær på 10 dager eller mer i perioden. Ansatte bes om å sende en søknad til kjersti.coward@adm.aho.no når skolen åpner igjen.

Hvis jeg ønsker å ta ut ferie og avspasering vil den bli innvilget?


Når det gjelder ansatte som ønsker å ta ut ferie og eller avspasering må diskutere dette med sin nærmeste leder, men ansatte med virksomhetskritiske oppgaver vil ikke få dette innvilget.

Hvordan håndteres informasjon om karantene- og sykdomstilfeller?


Taushetsplikt og GDPR
Ansattes fraværsgrunn er underlagt generell taushetsplikt og GDPR. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt ikke oppgi informasjon om enkeltpersoners fraværsgrunn og sykdom, hverken til ansatte eller andre.

Informasjon basert på samtykke
Den ansatte kan gi arbeidsgiver samtykke til å orientere om fraværsgrunn. Det er viktig å påse at samtykke er avgitt frivillig og at det ikke deles informasjon utover samtykkets rekkevidde.

Informasjon om karantene- og sykdomstilfeller innad i virksomheten

 • Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.
 • Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Om arbeidsgiver mener det er nødvendig å gi ut slik informasjon for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle.
Hvordan kan jeg bli påvirket av tiltak for å opprettholde nødvendig drift ved AHO?


Dersom AHO får stort fravær som følger av koronaviruset, kan tiltak for å opprettholde nødvendig drift av virksomheten i henhold til KMDs retningslinjer (arbeidsgiver.difi.no) bli aktuelt.

Aktuelle tiltak

 • Omdisponering av ansatte
 • Overtid
 • Endring av ferie
 • Midlertidige ansettelser for å dekke opp fravær

På vegne av beredskapsgruppen:
Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!

Kontakt AHO (Covid-19):
infocorona@aho.no


Nyttige lenker

Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune (oslo.kommune.no)

Coronavirus disease - advice and information (fhi.no)

Infoside om Koronavirus (Covid-19) (regjeringen.no)

Koronavirus (helsenorge.no)

Uninetts Zoom-tjeneste er trygg! (uninett.no)

Nyttige ressurser for digital undervisning (unit.no)

Mer hjemmekontor – store muligheter, men også risikoer (Norsk Sikkerhetsmyndighet)

Folkehelseinstituttets informasjon om korona (fhi.no)

Informasjonsmateriell som kan lastes ned (helsedirektoratet.no)

Videoundervisning og personvern (unit.no)


#

Deler du bilder/video etc fra ditt hjemmekontor? Bruk gjerne:
#ahohomeoffice

bilde-2.jpg