fbpx 12 802 Diplom design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

12 802 Diplom design

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diploma Design
Emnekode: 
12 802
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Rachel Troye
Forkunnskapskrav

Bestått pre-diplom og 270 studiepoeng totalt.

Om emnet

Diplomprosjektet ved Institutt for design er det endelige prosjektet i masterprogrammet. Instituttet har en bred tilnærming til designprofesjonen som omfatter produkter, tjenester, systemer og interaktive opplevelser. Utdanningen knytter sammen estetikk og teknologi, kreativitet og designmetoder, kultur og forskning. Programmet har sine røtter i industridesign, men omfatter i dag også interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Dette gjenspeiles i bredden av våre studenters diplomprosjekter og de varierte temaene de tar for seg.

Diplomprosjektet avslutter det femårige masterstudiet i design og gjennomføres i det siste semesteret. Diplomprosjektet iverksettes og organiseres av studentene selv og foregår over en periode på 18 uker. Studentene utvikler og definerer sine egne prosjektbeskrivelser (diplomprogrammet) i et pre-diplomkurs i semesteret før diplomprosjektet. Studentene har en hovedveileder på instituttet mens diplomprosjektet pågår, men kan også innhente ytterligere innspill og veiledning fra hele AHO og også eksternt. Diplomprosjekter gjennomføres vanligvis individuelt, men kan også gjennomføres i grupper.

Diplomprosjektene ved Institutt for design kjennetegnes av variasjon og bredde. Prosjektene iverksettes og utvikles vanligvis av studentene, og de står fritt til å utforske ulike temaer og formater. Dette kan være kreativ utforskning, produktutvikling og teoretiske prosjekter, eller samarbeid med kommersielle selskaper, offentlige tjenester eller forskningsprosjekter. Diplomprosjekter kan også være diskursive designprosjekter som har som mål å reise spørsmål eller utfordre samfunnsmessige eller kulturelle problemstillinger. Diplomprosjektene er ofte “hybrider” som forener ulike metoder og aktører, eller som går på tvers av de ulike designspesialiseringene.

Formålet med diplomprosjektet er sammensatt. Studentene må bruke alt de har lært gjennom utdanningen for å definere og utvikle sitt eget prosjekt. En utfordring her er hvordan prosjektet gjennomføres, hvordan det utvikles, og hvordan det utføres som et designprosjekt. I mastergradsammenheng er diplomprosjektet et relativt omfattende prosjekt som krever at studenten er selvstendig, organisert, strukturert og kreativ. Samtidig er diplomprosjektet en mulighet for studentene til å utforske sin egen identitet som designere, å forske på emner de finner interessante, eller utfordre sine ferdigheter og metoder. Diplomprosjektene bør derfor ses helhetlig som prosjekter hvor studentene får velge sine egne temaer, tilnærminger og prosesser, men hvor utfordringen også består i å organisere og utvikle selve prosjektet. Omfanget av og planen for prosjektet defineres og utvikles både i prosjektbeskrivelsen (diplomprogrammet) og i løpet av prosessen.

Det er viktig å merke seg at en helhetlig vurdering av diplomprosjektene betyr at fokuset bør være på selve prosjektet og ikke hvor nøye det følger den innledende beskrivelsen eller diplomprogrammet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt diplomprosjekt skal studentenes kunnskapsgrunnlag omfatte:

- designmetoder, materialer, teknologier og verktøy

- designhistorie på beslektede felt

- forskningsmetoder, designprosesser

- bruk av brukere og målgrupper i prosjekter

FERDIGHETER
- kunne utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, konseptvisualisering, samarbeid og ferdigstillelse av et prosjekt.

- mestre designdrevne metoder, verktøy og uttrykksformer og kunne bruke dette i en kreativ prosess, på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte.

- kunne reflektere over forholdet mellom innholdet i prosjektet og verden for øvrig.

- kunne presentere både prosess og sluttresultat på en god måte.

GENERELL KOMPETANSE
- kunne formidle verdier og konsepter og inspirere til dialog og tverrfaglige prosesser ved hjelp av en rekke ulike designmetoder og verktøy.

- kunne bekle ulike roller og samarbeide godt med andre yrkesgrupper.

- kunne reflektere over egen prestasjon og egne leveranser og utfordre egne grenser.

- ta ansvar for egen læring og faglig progresjon, og kunne overføre kunnskap til andre felt.

- ta hensyn til aktuelle etiske spørsmål i forbindelse med eget bidrag.

 

Evaluering og kvalitetssikring

Vurdering
Studentene leverer diplomprosjektet i form av samlet produksjon, en presentasjon og en rapport. Produksjonen kan bestå av modeller, prototyper, installasjoner, diagrammer, visualisering, kartlegginger osv. Diplomrapporten bør gi en oversikt over prosjektet, prosessen, mulige resultater (påvirkning) og studentens refleksjoner. Rapporten bør ikke vurderes alene, men som en oversikt over prosjektet. Studentene skal også gi en 20-minutters presentasjon av diplomprosjektet på vurderingsdagen. Sensorene skal vurdere diplomprosjektet som helhet, inkludert studentens samlede produksjon, rapporten og den offentlige presentasjonen.

Vurderingsprosessen
Vurderingen av diplomprosjektene gjøres av et eksternt sensorteam. Sensorteamet representerer de ulike designretningene studentene kan spesialisere seg mot. Alle sensorene er ansvarlige for helhetsvurderingen av alle diplomprosjektene, men hver enkelt sensor får et særlig ansvar for et utvalg av prosjektene. Sensorteamet mottar først diplomrapportene digitalt. Disse rapportene gir en oversikt over diplomprosjektene. Rapportene bør deretter leses av sensorene som en del av forberedelsene til vurderingen på AHO. Det fysiske resultatet av prosjektene presenteres for sensorene på AHO. På presentasjonsdagen får hver student 20 minutter til å presentere sitt diplomprosjekt. Sensorteamet har deretter totalt 15 minutter til spørsmål, diskusjon og tilbakemelding. Disse 15 minuttene bør også omfatte et kort sammendrag av sensorenes vurdering og generelle tilbakemelding. Dette er et offentlig arrangement for hele skolen, og intensjonen med presentasjonsformatet er å legge til rette for dynamisk diskusjon om diplomprosjektene og interessant respons, så vel som å gjøre det til en læringssituasjon for de andre studentene. Sensorteamets endelige vurdering gis som en skriftlig rapport for hvert prosjekt og leveres en stund etter den offentlige presentasjonsdagen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttMålet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Målet med vurderingen av diplomprosjektet er å vurdere hvordan prosjektet har blitt utviklet, inkludert tematikk, prosesser, resultater og refleksjoner. Diplomprosjektene bør vurderes med utgangspunkt i forutsetningene, problemstillingene og omfanget studentene selv har definert i prosjektene. Diplomprosjektet som helhet gis karakteren “bestått” eller “ikke bestått”.