fbpx GK4 Mindre offentlig bygning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK4 Mindre offentlig bygning

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK4 Offentlig bygning
Emnekode: 
40 140
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått første år av grunnundervisningen

Om emnet

Tema for kurset er en mindre offentlig bygning . Semesteroppgavenes program vil reflektere sosiale behov og en forståelse for stedet og tomten. Tomtene vil finnes i Osloområdet.
Det overordnede mål for 2. år er INTEGRASJON av de emnene som utgjør de viktigste elementene i arkitekturprosjektering og husbygging, slik at resultatet blir en helhetlig, interessant og godt.

Læringsutbytte

Sortere og anvende relevant kunnskap ved prosjektutvikling
Drøfte og evaluere program
Gjennomføre tomteanalyser og mulighetsstudier
Utvikle konseptuelle hovedgrep for organisering av bygningsvolum og funksjoner
Utvikle og bearbeide ideer om konstruksjon og klimaskall i forhold til en overordnet strategi
Utvikle og bearbeide romlige arkitektoniske kvaliteter med hensyn på dagslys
Tilegne seg ulik basiskunnskap om kursets arkitektoniske- og teknologiske tema
Beherske manuell og digital fremstillingsteknikk og utrykkform egnet for de aktuelle prosjektoppgavene
Formidle eget arkitektfaglig arbeid ved hjelp av muntlige

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Fokus i 2. år er på teknologi og bærekraft som viktige forutsetninger for gode arkitektoniske helhetsløsninger. Dette vil bli diskutert og utviklet hovedsakelig gjennom studiooppgaver av økende kompleksitet som tar for seg rom for menneskelige aktiviteter, støttet av forelesningsserier.
I hver prosjektoppgave vil målsettingen være å håndtere hele komplekset av emner som er relevante for et arkitekturoppdrag.
4. semester vil som hovedprosjekt studere en liten offentlig bygning i et bymiljø.
Understrekningen av bygningenes sosiale kontekst og deres stedstilhørighet vil knytte 2. år til Urbanismes femte semester.
4.semester vil bli organisert som et stort studio, som deles i mindre grupper ved gjennomføring av workshops og deloppgaver
Det vil bli gjennomført to studioprosjekter i vårsemesteret. Den første semesteroppgaven er kortere og vil tjene som introduksjon til hovedoppgaven. Gjennom semesterets hovedoppgave skal studentene demonstrere sine evner til både å utvikle gode arkitektoniske løsninger og å integrere kunnskapen som formidles i forelesningsseriene.
I løpet av semestrene vil det bli støtteaktiviteter som samtaler, foredrag, workshops, bedriftsbesøk etc. som har til hensikt å belyse forskjellige aspekter ved det aktuelle prosjektet.
Den viktigste undervisningsformen i studioene vil bli én-til-én veiledning på tegnebordet.
Det vil gjennomføres en workshop en workshop som utforsker murverk som konstruksjon og overflate.
Teoriundervisningen vil løpe parallelt med studioarbeidet og har to hovedaktiviteter; Kurset ”Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2” (eget program) samt forelesninger i spesifikke arkitektoniske deltema knyttet til semesteroppgavene og arkitekturproduksjon i praksis.
Ekskursjoner
Det vil bli gjennomført en ukes Norgesekskursjon i vårsemesteret.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd