fbpx 2014 Vår | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2014 Vår

Moderne arkitektur- og designhistorie

Full course name in English: 
Moderne arkitektur- og designhistorie
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
GK2FTHAI
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

GK4 Innføring i designteori

Full course name in English: 
GK4 Innføring i designteori
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
GK4FTHI2
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK2 Introduksjon til design

Full course name in English: 
GK2 Introduksjon til design
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
GK2STUDIO3
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Start semester

GK6 Examen Philosophicum

Full course name in English: 
GK6 Examen philosophicum
Studiepoeng: 
10
Emnekode: 
80 160
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Examen philosophicum gir en innføring i de generelle spørsmålene om hva vi oppfatter som virkelig (ontologi), hva vi mener med kunnskap (epistemologi) og hvordan vi forstår «det menneskelig virkelige» (antropologi) i den vestlige tradisjonen. Gjennom en systematisk innføring i filosofi, gjennom filosofi- og vitenskapshistorie, og gjennom en introduksjon til utvalgte vitenskapsteoretiske, etiske og estetiske temaer og problemstillinger blir disse spørsmålene belyst fra ulike synsvinkler.
Sammenhengen mellom den systematiske (synkrone), den historiske (diakrone) og den tematiske (konkrete) tilnærmingen til disse generelle spørsmålene, blir ivaretatt innenfor en kulturfilosofisk ramme. Innen denne rammen, hvor filosofisk antropologi, praksisteori og læringsteori står sentralt, får studentene en innføring i sentrale filosofiske problemstillinger fra den greske antikken frem til vår tid. Det blir lagt vekt på å vise hvordan den filosofiske tenkingen består av en systematisk refleksjon over fundamentale spørsmål uten endelige svar, slik at filosofien kan betraktes som en vedvarende diskusjon der det ikke er svarene, men spørsmål og argumentasjon som er det avgjørende.
Ved å få innblikk i denne vedvarende diskusjonen, skal studentene utvikle evnen til refleksjon over grunnleggende spørsmål og oppfatninger som har hatt – og har – avgjørende innvirkning på det vi i dag gjerne oppfatter som ulike virkelighetsområder. Det dreier seg da om vitenskap og teknologi, kunst og estetikk, etikk og politikk, økonomi og samfunn, religion og trosoppfatninger. På det overordnende planet skal studentene på denne måten bli i stand til å reflektere over de historiske og begrepsmessige forutsetningene for dominerende tenkemåter i den vestlige kulturen. Slik sett ivaretar ex.phil.-kurset ikke bare viktige sider ved studentenes utdanning, men også deres danning som framtidige profesjonsutøvere.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet består av kunnskap og forståelse, ferdigheter og kompetanse som forventes på ex-phil.-nivå i Norge.
Kunnskap/forståelse:
• Kjennskap til viktige begreper og problemstillinger i filosofien, samt forståelse av sentral filosofiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem.
• Kjennskap til epokeinndelingen fra antikken og fram til moderniteten, hovedlinjer i vitenskapshistorien og sentrale tenkere i filosofiens historie fram til i dag.
• Kjennskap til de viktigste retningene i det 20. århundres vitskapsteori.
• Kjennskap til viktige begreper og prinsipper innen etikk (moralfilosofi), samt forståelse av ulike etiske posisjoner, forskjellene mellom dem og innvendinger mot dem.
• Kjennskap til viktige begreper, problemstillinger og posisjoner innen estetikken, slik den blir forstått i den filosofiske tradisjonen som en lære om den sanselige erkjennelse, en filosofi om det skjønne og smaken og en refleksjon over kunst som begrep, institusjon og praksis.
Ferdigheter:
• Studentene lærer å gjengi og gjennomføre enkle drøftinger av sentrale problemstillinger innen filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og estetikk.
• På denne måten øver studentene opp og utvikler evnen til å lese faglige og teoretiske arbeider, slik at de blir i stand til å gjengi og foreta enkle analyser av argumentasjonen i akademiske tekster.
• Studentene tilegner seg samtidig grunnleggende ferdigheter når det gjelder akademisk skriving, inkludert hvordan å utforme argumenter og hvordan lengre tekst bygges opp av argumenter i et større resonnement.
Kompetanse:
• Gjennom ex.phil.-kurset blir studentene i stand til å identifisere og drøfte filosofisk relevante problemstillinger innen eget fag og andre fag.
• Studentene får også en generell og grunnleggende kompetanse i å forholde seg til faglige og teoretiske temaer på en selvstendig og systematisk måte.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Det pedagogiske opplegget er på det overordnende planet tenkt som en systematisk sammenheng mellom leksjon (forelesninger), instruksjon/aksjon (øvinger) og refleksjon (felles diskusjoner), hvor formålet er å bygge opp en mer helhetlig forståelse av og sammenhengende kompetanse i akademisk lesing, skriving og tenkning.
Undervisningen blir gitt i form av ukentlige forelesninger, 3-4 undervisningstimer i uken, og 3-4 større seminarer i løpet av semesteret, hvor studenten skal delta med forberedte innlegg. Derfor skal studentene arbeide i grupper, 2-3 timer i uken, hvor de arbeider med forberedende oppgaver gitt av faglærer. Oppgavene skal forberede studentene på seminarene, og de forberedende oppgavene er ment å skulle integreres i den individuelle oppgaven som studentene skal skrive i løpet av semesteret.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
ForelesningerForelesningene er ikke obligatoriske, men det sier seg selv at det er en stor fordel å følge dem.
GruppearbeidGruppearbeidet er en arbeidsform hvor studentene samarbeider om å løse bestemte oppgaver som forelseren gir etter hver forelesning. Oppgavesvarene inngår i og danner grunnlaget for en individuell, skriftlig oppgave. Denne må være bestått før eksamen.
Individuell oppgaveløsningKurset er delt inn i fire deler. Hver del avsluttes md en workshop hvor lærebokstoffet og læringsmålene så langt gjennomgås. Workshopene inngår i forelesningsrekken.
Den individuelle oppgaven er obligatorisk og må bestås før avsluttende eksamen. Hver enkelt student skal skrive en oppgave med relevans for enten arkitektur- eller designstudiet. Oppgaven gis av faglærer.
Avsluttende skriftlig eksamen gis i form av et oppgavesett, hvor studentene skal svare på en av i alt fire oppgaver. Oppgavesettet dekker hele pensum og det gis bokstavkarakterer på svarene. Individuell oppgave må være bestått for å bestå emnet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Forelesningene er ikke obligatoriske, men det sier seg selv at det er en stor fordel å følge dem.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Gruppearbeidet er en arbeidsform hvor studentene samarbeider om å løse bestemte oppgaver som forelseren gir etter hver forelesning. Oppgavesvarene inngår i og danner grunnlaget for en individuell, skriftlig oppgave. Denne må være bestått før eksamen.
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Kurset er delt inn i fire deler. Hver del avsluttes md en workshop hvor lærebokstoffet og læringsmålene så langt gjennomgås. Workshopene inngår i forelesningsrekken.
Aktivitet:
Kommentar:Den individuelle oppgaven er obligatorisk og må bestås før avsluttende eksamen. Hver enkelt student skal skrive en oppgave med relevans for enten arkitektur- eller designstudiet. Oppgaven gis av faglærer.
Aktivitet:
Kommentar:Avsluttende skriftlig eksamen gis i form av et oppgavesett, hvor studentene skal svare på en av i alt fire oppgaver. Oppgavesettet dekker hele pensum og det gis bokstavkarakterer på svarene. Individuell oppgave må være bestått for å bestå emnet.

Start semester

GK2 Arkitektur- og designhistorie 1

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Architectural and Design History before 1900
Emnekode: 
80 120
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Obligatorisk for 2. semester arkitektur og design

Om emnet

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra førhistorisk tid fram til ca 1850

Læringsutbytte

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder, og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk. konstruksjon, materialer og historisk kontekst

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Full course name in English: 
GK4 Norwegian Architectural History
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 144
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

I dette kurset brukes begrepet ”arkitektur” som samlebetegnelse for både byggekunst og byggeskikk. 

Å lage god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever stor kunnskap, ikke bare om internasjonale strømninger, men også lokale arkitekturtradisjoner.
Kurset forklarer og drøfter norsk arkitektur som uttrykk for det den brukes til, og som resultat av lokale og nasjonale forutsetninger.
Et av flere spørsmål som stilles er om det finnes et særnorsk arkitektur-uttrykk?

Læringsutbytte

Kurset skal øke studentenes forståelse for norsk bygningstradisjon, og gjøre dem i stand til å:

- identifisere arkitekturobjektet i forhold til en relevant kulturell og arkitektonisk kontekst.

- beskrive arkitekturobjektet. 

- tolke arkitekturobjektene i forhold til relevante kontekster. 

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av forelesninger, seminarer, litteraturoppgaver og en ekskursjon i Norge.
Forelesningene beskriver epoker og fenomener i Norsk arkitektur fra Bronsealder til vår tid, og danner grunnlag for fem litteraturoppgaver.
Fire oppgaver er gruppearbeid og en er individuelt arbeid. 

På Norgesekskursjonen settes arkitekturobjekter inn i relevante kontekster.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
AktivitetKommentar
ForelesningerDeltagelse på forelesninger og diskusjoner
GruppearbeidDeltagelse på gruppearbeid
Individuell oppgaveløsningLevert individuell litteraturoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Deltagelse på forelesninger og diskusjoner
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Deltagelse på gruppearbeid
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Levert individuell litteraturoppgave

GK4 Mindre offentlig bygning

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
GK4 Offentlig bygning
Emnekode: 
40 140
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått første år av grunnundervisningen

Om emnet

Tema for kurset er en mindre offentlig bygning . Semesteroppgavenes program vil reflektere sosiale behov og en forståelse for stedet og tomten. Tomtene vil finnes i Osloområdet.
Det overordnede mål for 2. år er INTEGRASJON av de emnene som utgjør de viktigste elementene i arkitekturprosjektering og husbygging, slik at resultatet blir en helhetlig, interessant og godt.

Læringsutbytte

Sortere og anvende relevant kunnskap ved prosjektutvikling
Drøfte og evaluere program
Gjennomføre tomteanalyser og mulighetsstudier
Utvikle konseptuelle hovedgrep for organisering av bygningsvolum og funksjoner
Utvikle og bearbeide ideer om konstruksjon og klimaskall i forhold til en overordnet strategi
Utvikle og bearbeide romlige arkitektoniske kvaliteter med hensyn på dagslys
Tilegne seg ulik basiskunnskap om kursets arkitektoniske- og teknologiske tema
Beherske manuell og digital fremstillingsteknikk og utrykkform egnet for de aktuelle prosjektoppgavene
Formidle eget arkitektfaglig arbeid ved hjelp av muntlige

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Fokus i 2. år er på teknologi og bærekraft som viktige forutsetninger for gode arkitektoniske helhetsløsninger. Dette vil bli diskutert og utviklet hovedsakelig gjennom studiooppgaver av økende kompleksitet som tar for seg rom for menneskelige aktiviteter, støttet av forelesningsserier.
I hver prosjektoppgave vil målsettingen være å håndtere hele komplekset av emner som er relevante for et arkitekturoppdrag.
4. semester vil som hovedprosjekt studere en liten offentlig bygning i et bymiljø.
Understrekningen av bygningenes sosiale kontekst og deres stedstilhørighet vil knytte 2. år til Urbanismes femte semester.
4.semester vil bli organisert som et stort studio, som deles i mindre grupper ved gjennomføring av workshops og deloppgaver
Det vil bli gjennomført to studioprosjekter i vårsemesteret. Den første semesteroppgaven er kortere og vil tjene som introduksjon til hovedoppgaven. Gjennom semesterets hovedoppgave skal studentene demonstrere sine evner til både å utvikle gode arkitektoniske løsninger og å integrere kunnskapen som formidles i forelesningsseriene.
I løpet av semestrene vil det bli støtteaktiviteter som samtaler, foredrag, workshops, bedriftsbesøk etc. som har til hensikt å belyse forskjellige aspekter ved det aktuelle prosjektet.
Den viktigste undervisningsformen i studioene vil bli én-til-én veiledning på tegnebordet.
Det vil gjennomføres en workshop en workshop som utforsker murverk som konstruksjon og overflate.
Teoriundervisningen vil løpe parallelt med studioarbeidet og har to hovedaktiviteter; Kurset ”Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2” (eget program) samt forelesninger i spesifikke arkitektoniske deltema knyttet til semesteroppgavene og arkitekturproduksjon i praksis.
Ekskursjoner
Det vil bli gjennomført en ukes Norgesekskursjon i vårsemesteret.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK2 Introduksjon til arkitektur

Studiepoeng: 
18
Full course name in English: 
Introduction to Architecture
Emnekode: 
80 121
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset er en fortsettelse av GK1. Studentene fortsetter i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles for studioene. Undervisningens hovedmålsetting er å gi studentene erfaring med fagets arbeidsmetoder gjennom prosjekteringsoppgaver. Det vil i tillegg til studioundervisning gis undervisning i verktøybruk, analytisk frihåndstegning og digitale tegneprogrammer.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap som danner grunnlag for videre studier.Etter endt kurs skal studentene ha:
- Kunnskap om gjennomføringen av arkitekturprosjekter
- Utdypet forståelse av arbeidsmetodikk, tilnærmingsmåter og kommunikasjonsformer
- Lært å beherske dataassistert konstruksjon
- Solid erfaring med frihåndstegning som analyseredskap

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset fokuserer på prosjektutvikling der studentene hovedsakelig arbeider med individuelle oppgaver.
Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning og diskusjon om prosjektene i ulike konstellasjoner med lærere og medstudenter.
Seminarer, forelesninger og felles gjennomganger der studentene legger frem individuelle faglige betraktninger og eget arbeid for diskusjon i plenum er viktige pedagogisk elementer.

Alle prosjekter krever modell som innlevert materiale. Alle tre verksteder benyttes,- tre, plast og metall.

Kurset benytter Moodle som digital læringsplattform i kommunikasjon om semesterplan og kursinnhold.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK4 Structural Mechanics and Building Construction 2
Emnekode: 
40 141
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kursets målsetting er å gi grunnkunnskaper om de fundamentale konstruksjonstypene vi benytter i arkitekturen; hvordan konstruksjoner reagerer på belastning, forholdet mellom form og konstruktive begreper som styrke, stivhet og stabilitet, likheter og forskjeller mellom konstruktive egenskaper til ulike materialer. Videre vil kurset gi en oversikt over byggeteknikken i de mest vanlige konstruksjonssystemene i små og store bygninger, samt illustrere og diskutere konstruktive konsepter i anerkjente arkitekturverker.

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; forstå konstruktive systemers formgivning og detaljering, forskjellene mellom ulike materialers respons på belastning og hvilke konsekvenser dette har for konstruksjonsformen, samt anvende denne kunnskapen til å utvikle og fremstille prosjekter. Videre skal studentene kunne reflektere over konstruksjonens betydning for arkitekturen.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha fått et overblikk over de mest vanlige konstruktive systemene brukt i moderne norsk byggetradisjon, samt ha innsikt i enkelte mer spesialiserte konstruksjonsmetoder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av ca 10 forelesninger, samt obligatoriske øvinger. Praktisk forståelse av stoffet skal vises i prosjektoppgavene i GK4 Offentlig bygning.
Kurset er litteraturbasert og forutsetter aktiv lesning parallelt med deltagelse på forelesninger. Øvingene er analytiske verktøy som trener studenten i å gjenkjenne og forstå konstruktive grep i konkrete arkitekturverker. Diskusjoner om konstruksjoner og byggeteknikk som studenten forutsettes å delta aktivt i, vil dessuten være sentrale elementer ved prosjektveiledninger og gjennomgåelser i kurset GK4 Offentlig bygning.
Kurset bedømmes på bakgrunn av eksamen.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

GK6 By og arkitektur

Full course name in English: 
GK6 By og arkitektur
Studiepoeng: 
18
Emnekode: 
60 160
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd

Sider